Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4963 Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни Інтегровані транспортні системи, АМСУ

Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни Інтегровані транспортні системи, АМСУ

« Назад

Державна митна служба України

Академія митної служби України 

 

Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни Інтегровані транспортні системи

зі спеціальності 8.100402

“ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ”

Дніпропетровськ 2011

Пасічник А.М. Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни “Інтегровані транспортні системи”/А. М. Пасічник/ [Текст] . – Дніпропетровськ: РВВ АМСУ, 2009. – Ч. ІІ. 

Укладач: А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної Академії наук України, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України 

Підписано до друку . .09. Формат 60´84 1/16. Папір офсетний.

Ум. друк. арк.. 1,2. Облік.-вид. арк. 1,15. Тираж 50 прим.

Замовлення №

Дніпропетровськ: Академія митної служби України (свідоцтво про видавничу діяльність ДК №10 від 24.02.2000 р.)

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8.

ВСТУП

В умовах динамічного розвитку економіки України та її інтеграції в європейську та світову системи економічного співробітництва проблеми надійності та регулярності транспортного забезпечення народного господарства набувають особливо важливого значення. Відповідно єдина транспортна система держави стає однією з найголовніших базових основ нашої економіки.

Єдина транспортна система (ЄТС) – сукупність шляхів сполучення, перевізних засобів, технічних пристроїв і механізмів, засобів керування й зв’язку, пристроїв усіх видів транспорту, об’єднаних системою технологічних, технічних, інформаційних, правових і економічних відносин, що забезпечують задоволення потреб народного господарства в перевезенні вантажів і пасажирів. ЄТС поєднує залізничні, автомобільні, морські, річкові, повітряний, магістральні нафтопроводи й нафтопродуктопроводи, магістральні газопроводи, міський, промисловий і електронний (лінії електропередачі) види транспорту.

Нині єдина транспортна система – це складна сукупність великих підсистем, що розвиваються. Взаємодія підсистем ЄТС дозволяє:

 • підвищити надійність і регулярність забезпечення народного господарства в перевезеннях;

 • ефективніше використовувати провізні спроможності шляхів сполучення завдяки взаємодопомозі в роботі взаємодіючих видів транспорту;

 • скоротити транспортні витрати в результаті раціонального розподілу вантажних і пасажирських перевезень;

 • знизити потребу в рухомому складі за рахунок оперативного перерозподілу перевезень у періоди сезонних піків;

 • скоротити кількість обслуговуючого персоналу, концентруючи керування, ремонт, проектування й будівництво окремих підсистем;

 • підвищити експлуатаційну маневреність мережі за можливих відхиленнь планових обсягів роботи від дійсних під час проведення ремонтів тощо. 

Єдина транспортна система дає можливість застосування комплексних технологій для виконання завдань організації перевезень у таких сферах:

 • технічна взаємодія, що припускає уніфікацію, стандартизацію й узгодження параметрів технічних засобів різних видів транспорту, узгодження пропускної й перероблювальної спроможності взаємодіючих підсистем, створення надійних систем зв’язку між оперативними працівниками й обчислювальними комплексами, розвиток техніки безперевантажних повідомлень, контейнерних і пакетних перевезень;

 • технологічна взаємодія, що забезпечується єдністю технології, використанням комплексної системи експлуатації різних видів транспорту, сполучених і взаємопов’язаних графіків роботи транспорту, відправників і одержувачів вантажів, безперервних планів-графіків роботи транспортних вузлів, єдиних технологічних процесів;

 • інформаційна взаємодія, що забезпечує сумісність інформації зі змісту, за формами подання, швидкістю й своєчасністю видачі інформації одним видом транспорту для прийняття рішень на іншому, за класифікаторами. Розвиток взаємодії в цій сфері одна з основних передумов створення автоматизованої системи управління транспортом;

 • правова взаємодія;

 • економічна взаємодія, основа якої – єдина система планування перевезень, розподілу перевезень між видами транспорту й обмежених ресурсів, оптимальне керування функціонуванням і розвитком усіх видів транспорту;

 • використання передового досвіду взаємодії різних видів транспорту у вузлах.

Головні завдання підприємств та організацій транспорту – своєчасне, якісне та повне задоволення потреб населення й підприємств у перевезеннях і підвищення економічної ефективності його роботи. Транспорт виконує важливі економічні, політичні, соціально-культурні та оборонні функції держави.

Особливе місце в єдиній транспортній системі належить транспортним вузлам. Це такі елементи системи, в яких починається і закінчується перевізний процес, здійснюється перерозподіл вантажних і пасажирських потоків, відбувається взаємодія магістральних, промислових, а також міських видів транспорту.

Необхідність технічного прогресу на транспорті потребує від спеціалістів транспорту, організаторів виробництва вмілого використання передового досвіду, вдосконалення організації та методів управління транспортним господарством.

Дисципліна “Інтегровані транспортні системи” вчить курсантів визначати оптимальні моделі та маршрути перевезень пасажирів і вантажів, розраховувати параметри транспортної роботи, розробляти технологічні графіки взаємодії різних видів транспорту, контролювати правильність виконання технологічного процесу перевезень вантажів, проводити обґрунтування економічної ефективності технологічного процесу перевезень, що стане в нагоді під час митного контролю та оформлення товарів, заявлених для переміщення через митний кордон, а також правильно визначити нарахування мита на них.

Методичні рекомендації покликані допомогти курсантам пояснити технологічні процеси організації перевезень та взаємодії різних видів транспорту.

Ці рекомендації створюють курсантам методичну базу для визначення оптимальних параметрів розміщення транспортно логістичних центрів та вантажних митних комплексів, раціонального розподілу капітальних вкладень в розвиток транспортної інфраструктури.

Мета даної контрольної роботи – освоєння та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих у процесі вивчення дисципліни “Інтегровані транспортні системи”. Під час виконання курсової роботи необхідно розглянути питання, пов’язані з взаємодією різних видів транспорту та оптимальним освоєнням вантажних перевезень, формуванням мережі та розміщенням пристроїв різних видів транспорту у транспортних вузлах, визначенням оптимальної кількості базових механізованих складів з перевантаження певного роду вантажу з одного виду транспорту на інший, а також вибором рівня концентрації переробки вантажу, за якого сумарні витрати будуть мінімальними.

Контрольна робота має відповідати таким вимогам:

– виконується на стандартних аркушах формату А4;

– оформлюється українською мовою;

– текст набирається на комп’ютері (кегль 14, інтервал 1,5) або пишеться від руки пастою чорного кольору;

– складається з титульного аркуша, затвердженого зразка, змісту, вступу, основної частини, висновку, розрахункової частини та списку використаної літератури;

– кожне питання виділяється як окремий розділ;

– обов’язкові посилання на літературні джерела.

Курсова робота містить такі розділи:

– вступ;

– стан, проблемні питання і перспективи розвитку інтегрованих транспортних систем за обраною темою;

– висновки;

– розрахункова задача;

– література.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!