Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4905 Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія, НУ ЛП

Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу Контроль і ревізія

студентами денної та заочної форми навчання

 спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол №1 від 27.08. 2015р

 

Львів - 2015

Методичні рекомендації і завдання для виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей з дисципліни «Контроль і ревізія»/ Укл.: Р.Л. Хом’як, Т.Р. Хом’як. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 68с.

ВСТУП

В умовах швидкого та нестримного розвитку економічних відносин, вимагається подальше удосконалення господарського і фінансового контролю. У цих умовах важливим аспектом є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з дисципліни «Контроль і ревізія».

Процеси виробництва матеріальних благ завжди потребували обліку і контролю їх використання. У цьому розумінні контроль є однією з функцій управління і набуває все більшого значення в умовах ринкової економіки. Під контролем розуміється перевірка відповідності діяльності підприємства законодавчим і нормативним актам, що регламентують таку діяльність. Здійснюють цю перевірку як самі власники, так і контролюючі державні органи, наділені відповідними повноваженнями.

Однією з основних форм контролю є ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» — опанувати сучасні форми і методи контролю для виявлення, ліквідації і попередження порушень і помилок у виробничо-господарській діяльності підприємств.

Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними основами організації контролю в Україні;· висвітлити прийоми і методи планування і здійснення контрольно-ревізійного процесу;· розкрити сутність й особливості здійснення контролю об’єктів обліку виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій.

Вивчення цієї дисципліни базується на глибокому знанні студентами теорії і практики бухгалтерського (фінансового) обліку, економіки, аналізу, управління підприємством, податкової системи України.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення студентом теоретичного матеріалу з дисципліни «Контроль і ревізія», набуття практичних навиків проведення перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій згідно чинної законодавчо-нормативної бази України.

Завданнями виконання контрольної роботи є:

- вивчення теоретичних аспектів (методів, принципів, форм) контролю та ревізії;

- дослідження та аналіз діючої законодавчої бази, що регулює діяльність підприємств, установ та організацій;

- засвоєння принципів проведення ревізій та перевірок господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капіталу, зобо­в’язань).

Структура контрольної роботи

Контрольна робота з «Контроль і ревізія» складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (три теоретичних питання та п’ять тестових);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаної літератури.

Титульний аркуш оформляється згідно встановлених стандартів (додаток А), він повинен містити номер залікової книжки та номер варіанту контрольної роботи.

Зміст роботи повинен відповідати нумерації теоретичної та практичної частин в тексті контрольної роботи.

У вступі студент коротко наводить характеристику роботи, актуальність здійсненого дослідження. Обсяг вступу 1-2 сторінки.

Розділ І. Теоретична частина передбачає опрацювання теоретичного матеріалу з відповідних літературних та законодавчих джерел та відповідь студента на 5 тестових завдань згідно варіанту роботи. Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчити знання студента не лише основної, але і додаткової літератури. Обсяг викладу кожного теоретичного питання – 7-10 сторінок машинописного тексту. При відповідях обов’язкове посилання на законодавчо-правову регламентацію питання.

Розділ ІІ. Практична частина передбачає та розв’язок задачі згідно варіанту.

Висновки студент формує на підставі досліджених теоретичних питань та розв’язку практичного завдання, також наводяться рекомендації стосовно контрольної роботи. Обсяг висновків 2 сторінки.

Список використаної літератури повинен містити фактично використані законодавчо-нормативні документи та економічну літературу, посилання на які студент наводив при написанні контрольної роботи. Спочатку наводиться Закони, нормативи, положення та інструкції, методичні рекомендації, а потім наукова література. 

Послідовність виконання контрольної роботи

Вибір варіанту теоретичної частини контрольної роботи здійснюється студентом самостійно з врахуванням двох останніх цифр номера залікової книжки за допомогою табл. 1.

Оновою контрольної роботи є висвітлення трьох теоретичних питань та п’яти тестових завдань згідно варіанту та розв’язок практичного завдання (задачі). Першим етапом виконання роботи є збір необхідної інформації як і з законодавчо-нормативної бази так із економічної літератури для написання теоретичної частини, а також розв’язок тестових завдань (при необхідності можливе додаткове пояснення студентом обраної відповіді тесту). Другим етапом: є застосування набутих навиків ведення здійснення ревізії та контролю при розв’язуванні задачі.

Таблиця 1

Визначення варіанту теоретичної частини контрольної роботи

Номер варіанта

Останні цифри залікової книжки, які відповідають номеру варіанта

Номери завдань

Теоретична частина (Розділ І)

Практична частина (Розділ ІІ)

Теоретичні питання

Тестові завдання

1

00, 30, 60, 90

1, 31, 61

1, 31, 61, 91, 121

1

2

01, 31, 61, 91

2, 32, 62

2, 32, 62, 92, 122

2

3

02, 32, 62, 92

3, 33, 63

3, 33, 63, 93, 123

3

4

03, 33, 63, 93

4, 34, 64

4, 34, 64, 94, 124

4

5

04, 34, 64, 94

5, 35 65

5, 35, 65, 95, 125

5

6

05, 35 65, 95

6, 36, 66

6, 36, 66, 96, 126

6

7

06, 36, 66, 96

7, 37, 67

7, 37, 67, 97, 127

7

8

07, 37, 67, 97

8, 38,68

8, 38, 68, 98, 128

8

9

08, 38,68, 98

9, 39, 69

9, 39, 69, 99, 129

9

10

09 39, 69, 99

10, 40, 70

10, 40, 70, 100 ,130

10

11

10, 40, 70,

11, 41, 71

11, 41, 71, 101, 131

11

12

11, 41, 71,

12, 42, 72

12, 42, 72, 102, 132

12

13

12, 42, 72,

13, 43, 73

13, 43, 73, 103, 133

13

14

13, 43, 73,

14, 44, 74

14, 44, 74, 104, 134

14

15

14, 44, 74,

15, 45, 75

15, 45, 75, 105, 135

15

16

15, 45, 75,

16, 46, 76

16, 46, 76, 106, 136

16

17

16, 46, 76,

17, 47, 77

17, 47, 77, 107, 137

17

18

17, 47, 77,

18 48, 78

18, 48, 78, 108, 138

18

19

18 48, 78,

19, 49, 79

19, 49, 79, 109, 139

19

20

19, 49, 79,

20, 50, 80

20, 50, 80, 110, 140

20

21

20, 50, 80,

21, 51, 81

21, 51, 81, 111, 141

21

22

21, 51, 81,

22, 52, 82

22, 52, 82, 112, 142

22

23

22, 52, 82,

23, 53, 83

23, 53, 83, 113, 143

23

24

23, 53, 83,

24, 54, 84

24, 54, 84, 114, 144

24

25

24, 54, 84,

25, 55, 85

25, 55, 85, 115, 145

25

26

25, 55, 85,

26, 56, 86

26, 56, 86, 116, 146

26

27

26, 56, 86,

27, 57, 87

27, 57, 87, 117, 147

27

28

27, 57, 87,

28, 58, 88

28, 58, 88, 118, 148

28

29

28, 58, 88

29, 59, 89

29, 59, 89, 119, 149

29

30

29, 59, 89

30, 60, 90

30, 60, 90, 120, 150

30

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!