Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4902 Приклади розв’язків задач, Організовування допоміжних процесів, Організація операційної діяльності підприємства

Приклади розв’язків задач, Організовування допоміжних процесів, Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Тема 13 Організовування допоміжних процесів

Типова задача 1. Машинобудівне підприємство виконує річну програму випуску деталей у кількості 150 000 шт. За технологічним процесом передбачено виконання свердлильних операцій з застосуванням свердл певного типорозміру.

Робоча довжина свердл інструменту — 30 мм; товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, — 3 мм; стійкість свердла — 90 хв.; коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту — 0,03; машинний час роботи свердла під час оброблення однієї деталі — 5 хв.;

Фактичний запас інструменту на 1 листопада поточного року — 141 штук; на початку грудня розрахункового року на підприємство має надійти партія інструменту в розмірі 300 штук.

Потрібно:

1. Визначити обсяг річної витрати інструменту.

2. Розрахувати потребу підприємства у свердлах на наступний рік

Розв’язок:

1. Тривалість роботи інструменту в розрахунку на річну програму оброблюваних деталей:

Тр.ін. = Nвип×tм=150 000×5 = 750 000 хв.

2. Норма спрацювання одиниці інструменту: 

3. Річна витрата різального інструменту: 

4. Місячна витрата різального інструменту: 

5. Потреба в інструменті на наступний рік: 

Відповідь:

1. Річні витрати інструменту 781 шт.;

2. Потреба в інструменті на наступний рік 470 шт.

Типова задача 2. На підприємстві налічується 120 одиниць технологічного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середніх і чотири поточних (малих) ремонти та ряд періодичних техоглядів. Тривалість міжремонтного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 3 місяці.

Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, поточного — 6,1 нормо-годин, огляд — 0,85 нормо-годин. Річний ефективний час роботи одного робітника 1830 годин, а коефіцієнт виконання норм планується на рівні 120 %.

Потрібно:

1. Визначити тривалість ремонтного циклу

2. Розрахувати кількість техоглядів,

3. Обчислити загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт та чисельність ремонтників.

Розв’язок:

1. Тривалість ремонтного циклу:

Трц = tмр(1 + Кс + Кп) = 1рік × (1 + 3 + 4) = 8 років.

2. Оскільки міжоглядовий період становить 3 місяці, то кількість техоглядів становитиме 24. Перевіримо правильність розрахунків за допомогою формули.

або 3 місяці.

3. Загальна середньорічна трудомісткість ремонтних робіт дорівнює 

4. Чисельність робітників-ремонтників становить 

Відповідь: 1. Тривалість ремонтного циклу Трц = 8 років.;

2. Кількість техоглядів становитиме Ко= 24;

3. Загальна трудомісткість ремонтних робіт, Трем=30886,65 год.

4. Чисельність робітників-ремонтників, Чрем.=14 роб.

Типова задача 3. В цеху №4 потужність встановленого устаткування 448,2кВт; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів hд = 0,9; середній коефіцієнт завантаження устаткування Кзав. = 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи устаткування Кодн = 0,7; коефіцієнт корисної дії живлячої електричної мережі Кс = 0,96; плановий коефіцієнт попиту споживачів електроенергії по цеху hс = 0,6. Режим роботи цеху - двозмінний по 8 ч. Втрати часу на планові ремонти складають 5%.

Потрібно:

1. Визначити витрати силової електроенергії по цеху за рік за планом і фактично.

2. Обчислити економію (перевитати) електроенергії.

Розв’язок:

1. Розрахунок ефективного фонду часу устаткування.

Номінальний фонд часу роботи устаткування складає 

або

де Фк, Фн, - відповідно число календарних, вихідних і святкових, передсвяткових і повних днів (Фк = 365 днів; Фвсв = 111;  = 249;  = 5 днів); tзм і - тривалість повної і передсвяткової робочої зміни.

Річний ефективний фонд часу роботи устаткування при двозмінному режимі

Феф = Фнкп0ксм = 2027 × 0,95 × 2 = 3851 год.

2.  Величину планового споживання силової електроенергії:

 = 448,2×0,6 × 3851 = 1035 611 кВт • год.

3.  Величину фактичного споживання силової електроенергії:

4. Таким чином, перевитрата силової електроенергії складе 

Відповідь: 1.Планове споживання 1035 611 кВт • год.;

2. Фактичне споживання 1118715 кВт • год.;

3. Перевитрати електроенергії 83104 кВт • год.

Типова задача 4. В цеху де встановлено 50 люмінесцентних світильників, середня потужність кожного з яких 100 Вт. Час горіння світильників в добу -15 год. Коефіцієнт одночасного горіння світильників - 0,75. Число робочих днів в місяці - 22 дні.

Потрібно:

1. Визначити потребу в освітлювальній електроенергії

Розв’язок:

1. Ефективний фонд часу роботи світильників

Феф = 22 × 15 = 330год.

2.  Величина потреби в освітлювальній електроенергії: 

Відповідь: Потреба в освітлювальній електроенергії складає 1237,5 кВт • год.

Типова задача 5. В цеху №4, що має об'єм Vел = 8000 м3. Норма витрати пари gп = 0,5 ккал/ч на 1 м3 об'єму будівлі. Середньо зовнішня температура за опалювальний період tн = -5°С. Внутрішня температура в будівлі цеху за опалювальний період підтримується на рівні tвн = +18°С. Опалювальний період Фотоп = 200 днів.

Потрібно:

Обчислити витрату пари на опалювання будівлі

1. Переводимо величину опалювального періоду в години

Фопал = Фопал×кгод/доб = 200 ×24 = 4800год

де Кгод/доб - кількість годинника в добі.

2. Різниця температур за опалювальний період складе

Δt= tвн-tн = [18-(-5)] = +23°С.

3. Витрату пари за опалювальний період: 

Відповідь: Потреба пари складає 818 т.

Типова задача 6. В цеху №4 використовується 35 верстатах. Средньогодиній витрата стислого повітря на одному верстаті -10 м3. Коефіцієнт витоку стислого повітря - 1,5. Коефіцієнт використання верстатів в часі - 0,85, а по потужності - 0,75. Режим роботи устаткування цеху - двозмінний. Тривалість робочої зміни - 8 ч. Число робочих днів в місяці - 21. Втрати часу на планові ремонти складають 6%.

Потрібно:

1. Визначити потребу у стислому повітрі за місяць

Розв’язок:

1. Ефективний фонд часу роботи устаткування складає

Феф = 21 × 8 × 0,94 × 2 = 316год.

2. Питома витрата стислого повітря всіма воздухоприймачами:

d = 35 × 10 = 350м3/год.

3. Величину потреби цеху в стислому повітрі за місяць: 

qс.пв = 1,5 × 350 ×0,85 × 316 × 0,75 = 105761 м3.

Відповідь:

1. Потреба у стислому повітрі складає 105761м3.

Типова задача 7. В цеху №4 на приготування емульсії, що охолоджує металорізальний інструмент уживається вода на 40 верстатах, середня годинна витрата якої на один верстат складає 1,3 л. Середній коефіцієнт завантаження верстатів -0,8. Режим роботи цеху - двозмінний. Тривалість робочої зміни -8 ч. Число робочих днів в році - 255. Втрати часу на планові ремонти складають 5%.

Потрібно:

Обчислити витрату води на приготування емульсії за рік

Розв’язок:

1. Ефективний фонд часу роботи устаткування складає

Феф = 255 ×2 × 8 × 0,95 = 3876год.

2. Величину потреби води для приготування емульсії, що охолоджує: 

Відповідь:

1. Потреба води складає 161м3.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!