Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4896 Приклади розв’язків задач, Просторове організовування операційних систем, Організація операційної діяльності підприємства

Приклади розв’язків задач, Просторове організовування операційних систем, Організація операційної діяльності підприємства

« Назад

Тема 7 Просторове організовування операційних систем

Типова задача 1. Передбачається закріпити за механообробною дільницею виготовлення чотирьох деталей (А,Б,В,Г), кожна з яких проходить три операції де встановлено по одному верстату (токарний, фрезерувальний, свердлильний). Деталі мають однаковий склад операцій, але різні маршрути обробки. Середня відстань транспортування деталей між верстатами –3 м. Місячна програма випуску деталей, їх маса і маршрути обробки приведені в табл. 1.

Таблиця 1. Вихідні дані задачи

№ п/п

Деталь

Місячна програма випуску, шт.

Маса

Порядкові номери операцій

Одиниці, кг

Програми, кг

Токар-

ної

Фрезеру-

вальної

Сверд-лільної

1

А

100

0,2

20

2

3

1

2

Б

120

0,1

12

2

1

3

3

В

130

0,3

39

1

3

2

4

Г

140

0,3

42

1

3

2

Потрібно:

Знайти оптимальне технологічне планування верстатів.

Розв’язок:

  1. Приймаємо будь-якій (випадковий) варіант технологічного планування: послідовність розташування верстатів на дільниці вказана у дужках токарний-Т (1), фрезувальний Ф (2), свердлильний-С (3).

  2. Будуємо шахову відомість, у клітинах якої вказуємо кількість вантажів, що передаються з одного робочого місця на інше (табл. 3.2.) і перетворюємо її у матрицю мас-вантажів, що передаються (табл. 3.3.)

Таблиця 3.2. Шахова відомість

Робочі місця постачальники

Робочі місця споживачі

Т

Ф

С

Т

0

20

12+42+39=93

Ф

12

0

0

С

20

39+42=81

0

Номера стовпців матриці вантажів, що передаються (мас), яка приведена у табл. 1.4. відповідає плануванню П1 (1,2,3); при будь-якої іншої послідовності стовпців у матриці розміщення верстатів буде іншим.

Таблиця 3.3. Матриця вантажів (мас), що передаються

Верстати

Т

Ф

С

Т

0

32

113

Ф

0

0

81

С

0

0

0

На підставі вихідного планування і відстані між верстатами (3 м) будується матриця відстаней (табл.3.4.)

Таблиця 3.4. Матриця відстаней

Верстати

Т

Ф

С

Т

0

3

6

Ф

3

0

3

С

6

3

0

Помножив кожне значення клітинки матриці мас на відповідне значення клітинці матриці відстаней, отримаємо величину вантажопотоків між верстатами для вихідного планування. Так, вантажопотік між токарним і фрезерувальним верстатами дорівнює Q1,2=32·3=96

Просумувавши отримані значення вантажопотоків, визначаємо загальний вантажообіг дільниці для вихідного планування:

Q1=32·3+113·6+81·3=1017 кгм.

За умовами задачі можливі шість варіантів розташування верстатів: 1-Т,Ф,С; 2-Т,С,Ф; 3-Ф,Т,С; 4-Ф,С,Т; 5-С,Т,Ф; 6-С,Ф,Т.

Аналогічно приведеним вище розрахункам визначимо вантажообіг дільниці за всіма варіантами розташування устаткування:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Вантажообіг, кгм

 

Т

Ф

С

 

Т

С

Ф

 

Ф

Т

С

Т

0

32

113

Т

0

113

32

Ф

0

0

81

Q1=1017

Ф

0

0

81

С

0

0

0

Т

32

0

113

Q11=113·3+32·6+81·3=774

С

0

0

0

Ф

0

81

0

С

0

0

0

QШ=81·6+32·3+113·3=921

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Вантажообіг, кгм

 

Ф

С

Т

 

С

Т

Ф

 

С

Ф

Т

Ф

0

81

0

С

0

0

0

С

0

0

0

Q=81·3+32·6+113·3=774

С

0

0

0

Т

113

0

32

Ф

81

0

0

QУ=113·3+81·6+32·6=921

Т

32

113

0

Ф

81

0

0

Т

113

32

0

Q=81·3+113·6+32·3=1017

Відповідь:

1. Найменший вантажообіг отриманий при П та 1У варіантах планування верстатів на дільниці: 11-Т,С,Ф; 1У – Ф,С,Т.

Примітка: При кількості верстатів на дільниці більше 4-х оптимальний варіант розташування устаткування доцільно шукати за допомогою комп’ютерних програм.

Типова задача 2. Предметно-замкнена виробнича дільниця сформована на базі п’яти верстатів, які розташовані в такій послідовності: фрезерувальний, токарний, розточувальний, свердлильний, шліфувальний, на яких здійснюється обробка чотирьох деталей (А, Б, В, Г). Деталі мають однаковий склад технологічних операцій, але різні маршрути обробки, при цьому виробничою програмою передбачається заміна деталей Б, Г на Е, Д за вихідними даними для розрахунків, що представлені в таблиці

Верстати

Деталі

А

Б

В

Г

Д

Е

NA=1000;

qA=0,6

NБ=200;

qБ=1,1

NВ=500;

qВ=0,3

NГ=200;

qГ=0,5

NД=500;

qД=1,0

NЕ=650;

qЕ=0,4

Маршрути обробки деталей

фрезерувальний

3

-

1

4

2

1

токарний

4

1

-

1

-

2

розточувальний

2

2

4

3

1

-

свердлильний

1

-

3

2

3

-

шліфувальний

-

5

2

-

4

3

Потрібно:

1. Визначити оптимальне планування устаткування для першого та другого виробничих планів дільниці за критерієм міні­мізації вантажообігу;

2. Розрахувати (логічно) проміжне планування устаткування, що передбачає два варіанти номенклатури деталей, які оброблюється, та вихідне планування, з тим щоб витрати на перепланування були мінімальними;

3. Визначити вантажообіг для розрахованих варіантів технологічних планувань та порівняти його з раніш отриманими.

Розв’язок:

Розташування верстатів можливе у 6-ти варіантах:

Ф-Т-Р, Ф-Р-Т, Т-Ф-Р, Т-Р-Ф, Р-Ф-Т, Р-Т-Ф;

Складемо матрицю мас для варіанту Ф-Т-Р:

Верстати

 

Ф

Т

Р

Ф

0

910

0

Т

0

0

1270

Р

1360

0

0

 Складемо матрицю відстаней:

Верстати

Ф

Т

Р

Ф

0

3

6

Т

3

0

3

Р

6

3

0

Помножив кожне значення клітики матриці мас на відповідне значення клітинки матриці відстаней, отримаємо величину вантажпотоків між верстатами. Просумувавши отримані значення вантажопотоків, визначаємо загальний вантажопотік для даного варіанту планування. Для варіанту Ф-Т-Р він складатиме 14700 кг/м.

Аналогічно проведемо розрахунки з іншими варіантами і отримаємо:

Ф-Р-Т – 13350 кг/м; Т-Ф-Р – 14430 кг/м; Т-Р-Ф – 13350 кг/м; Р-Ф-Т – 14430 кг/м; Р-Т-Ф – 14700 кг/м;

Відповідь:

1. Найменший вантажообіг при варіантах Ф-Р-Т та Т-Р-Ф.

Типова задача 3. До складу машинобудівного підприємства входять такі ви­робничі підрозділи: 1) цехи: ремонтно-механічний, електроре­монтний, інструментальний №1, інструментальний №2, тарний, кольорового лиття, ковальсько-пресовий, ковальсько-штампу­вальний, механічний №1, механічний №2, термічний з оброб­ки заготовок, термічний з обробки деталей, транспортний, скла­дальний №1, складальний №2, чавунно-ливарний, сталевого лиття, фарбувальний; 2) станції і підстанції', котельна, компре­сорна, газогенераторна, киснева, трансформаторна; 3) склади: запасних частин, центральний інструментальний склад, горю­чо-мастильних матеріалів, готової продукції, металів, комплек­туючих виробів; 4) інші виробничі підрозділи: газова мережа, телефонна мережа, радіозв'язок.

Потрібно:

1. Згрупувати склад виробничих підрозділів підприємства в розрізі основного, допоміжного, обслуговуючо­го, побічного і підсобного виробництва.

2. Побудувати виробничу структуру підприємства.

Розв’язок:

Виробнича структура - це склад групи робочих місць, підрозділів, господарств виробничого призначення, які мають технологічні та (або) коопераційні взаємозв’язки і розташовані на певній площі.

Цехи основного виробництва спеціалізуються на виготовленні профільної продукції підприємства, що призначена для задоволення потреб зовнішніх споживачів. Основно цехи класифікуються на: заготівельні (ливарні, ковальські, пресові, металоконструкцій та ін.); обробні (механічні, деревообробні, термічні, гальванічні і т.д.); складальні (цехи вузлового складання та загального складання, випробування, фарбування готових виробів тощо).

Допоміжні цехи (інструментальні, ремонтно-механічний, ремонтно-механічні, ремонтно-енергетичні, ремонтно-будівельні, модельні, штампові) сприяють випуску основної продукції, виготовляють допоміжні види виробів, які необхідні для нормальної роботи основних цехів.

Побічні цехи переробляють відходи основного та допоміжного виробництва і виготовляють непрофільну продукцію або здійснюють відновлення використання допоміжних матеріалів для потреб виробництва.

Підсобні цехи здійснюють підготовку основних матеріалів для основних цехів, а також виготовляють тару для упаковки продукції

Обслуговуючі цехи і господарства виробничого призначення забезпечують нормальну роботу основних та допоміжних цехів шляхом транспортування та збереження сировини, напівфабрикатів, готової продукції, проведення необхідних санітарно–технічних заходів, підтримання благоустрою їх приміщень та території тощо. 

Типова задача 4. На підприємстві є такі цехи та господарства:

  • основні цехи: заготівельні (розкрійний, ливарний, штампувальний); обробні (механічний, термічний, гальванічний); складальні (механоскладальний, кінцевого складання, доведення та випробування);

  • допоміжні цехи: енергетичний, інструментальний, ремонтно-механічний;

  • обслуговуючі господарства: транспортне, складське;

  • побічні цехи: переробки вторинної сировини, товарів широкого вжитку, регенерації;

  • підсобні цехи: тарний, підготовки основних матеріалів.

Провести класифікацію цехів і господарств на основне і допоміжне виробництво, зобразити рішення у вигляді схеми «Виробнича структура підприємства» та визначити її вид, використовуючи дані.

Типова задача 5. Провести класифікацію цехів і господарств на основне і допоміжне виробництво і зобразити рішення у вигляді схеми "Виробнича структура деревообробного комбінату" та визначити її вид використовуючи дані:

1) цех №1 (виготовляє віконні та балконні блоки спарені, роздільні і з потрійним заскленням);

2) цехи №2 і №4 (виготовляють дверні й віконні блоки стандартного та індивідуального типу);

3) цех №3 (виготовляє пиломатеріали, погонажні вироби, а також різні вироби столярного виробництва);

4) ремонтно-механічний цех виконує роботи ремонту технологічного обладнання;

5) паросилове господарство подає теплову енергію, яка використовується для внутрішньовиробничих цілей, сушки пиломатеріалів, гарячого водопостачання, опалення виробничих приміщень;

6) сушильне господарство займається просушкою матеріалів;

7) біржа сировини та пиломатеріалів виконує вантажно-розвантажувальні роботи і сортує лісоматеріал з подачею до цехів;

8) ремонтно-транспортний цех виконує експлуатаційні та ремонтні роботи автотранспорту і автовантажників, ремонтує будівлі та приміщення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!