Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4876 Орієнтовні питання до іспиту з курсу Філософія

Орієнтовні питання до іспиту з курсу Філософія

« Назад

Орієнтовні питання до іспиту з курсу Філософія

 1. Поняття "філософія". Основні джерела та умови виникнення філософії.

 2. Філософія і наука. Специфіка філософських знань.

 3. Єдність і багатоманітність способів і форм буття філософії.

 4. Структура та функції філософського знання. Гуманістичний зміст філософії.

 5. Історичні етапи розвитку філософії.

 6. Людина-світ як визначальний предмет філософського осмислення. Поняття "світ" та особливості його формування.

 7. Історичний розвиток наукових уявлень про світ.

 8. Сучасна наука про принципи організації світу.

 9. Рух як загальний спосіб існування світу. Поняття форм руху.

 10. Рух і розвиток.

 11. Проблема простору і часу у філософії.

 12. Проблема першоначал (субстанції) світу.

 13. Проблема буття у філософії та основні його типи.

 14. Релігійна й натуралістична антропософія.

 15. Атрибутивні ознаки людини та їх взаємозв'язок.

 16. Співвідношення біологічного й соціального в людині.

 17. Специфіка людської діяльності. Людина - індивід - особистість.

 18. Потреби. Інтереси. Сенс життя людини.

 19. Поняття "світогляд" та його структурні рівні.

 20. Основні засоби та принципи формування світобачення.

 21. Функціональні складові світогляду (віра, надія, любов).

 22. Буденний та теоретичний світогляди та їх характерні особливості.

 23. Основні типи світогляду.

 24. Виникнення і природа свідомості. Наука: релігія про основні підґрунтя свідомості.

 25. Мова і свідомість. Свідомість і праця.

 26. Визначальні ознаки свідомості.

 27. Структура свідомості.

 28. Свідомість і самосвідомість. Функції самосвідомості.

 29. Суспільний характер свідомості та їх форми.

 30. Взаємозв'язок індивідуальної та суспільної свідомості.

 31. Гносеологія як сфера філософського знання: її предмет та основні категорії.

 32. Основні принципи сучасної наукової гносеології.

 33. Історична і соціокультурна детермінація пізнання.

 34. Чуттєвий рівень пізнання, його форми та особливості.

 35. Єдність чуттєвого та раціонального рівнів пізнання. Сенсуалізм, раціоналізм.

 36. Раціональний рівень пізнання та його форми.

 37. Проблема істини та її критерії

 38. Сучасні концепції істини: класична, когерентна, прагматична.

 39. Поняття наукового методу та класифікація наукових методів.

 40. Основні принципи та різновиди діалектики.

 41. Поняття “метафізика” у філософській традиції.

 42. Діалектика і метафізика про розвиток.

 43. Спостереження й експеримент: їх сутність та види.

 44. Основні закони діалектики та їх зміст.

 45. Сутність парних категорій діалектики.

 46. Закони логіки Арістотеля.

 47. Рівні наукового пізнання. Аналіз, синтез. Аналогія.

 48. Індукція і дедукція. Моделювання: сутність та класифікація.

 49. Форми наукового пізнання.

 50. Поняття "суспільство" у філософській традиції.

 51. Онтологія соціального.

 52. Поняття "культура" та її сутнісні начала. Основні ознаки й властивості культури.

 53. Головні тенденції культури XX століття. Проблема кризи сучасної культури.

 54. Західна і східна парадигми філософського знання.

 55. Управління як особлива форма діяльності людини у філософії Сократа.

 56. Основи управління суспільством у філософії Арістотеля.

 57. Проблеми управління суспільством у німецькій класичній філософії (Ї.Кант, Гегель).

 58. Досократична філософія, її універсалістські орієнтації (Мілетська школа).

 59. Основні етапи розвитку української філософії.

 60. Атомістичне вчення Демокріта.

 61. Класичний період старогрецької філософії (софісти, Сократ).

 62. "Сократичні діалоги" Платона про "світ ідей". Етика Платона.

 63. Вчення Платона про суспільство.

 64. Філософія Арістотеля (вчення про субстанцію, суспільство).

 65. Логіка і методологія Арістотеля.

 66. Загальні засади християнської філософії. Патристика. Схоластика.

 67. Проблема загальних понять у філософії номіналізму й реалізму.

 68. Філософські погляди М. Кузанського.

 69. Соціально-політичні погляди Н.Макіавеллі.

 70. Наукова революція XVI - XVII ст. та її вплив на розвиток філософії.

 71. Емпіризм Ф.Бекона.

 72. Концепція походження держави Т.Гоббса.

 73. Раціоналізм Р.Декарта, його вчення про методи.

 74. Основні риси та напрямки філософії XX ст.

 75. Позитивізм (О.Конт). Неопозитивізм (Б.Рассел), постпозитивізм (К.Поппер).

 76. "Філософія життя" (Ф.Ніцше, А.Бергсон), психоаналіз (З.Фрейд).

 77. Філософія прагматизму (У.Пірс, У.Джеймс, Дж.Дьюї). Екзистенційна філософія.

 78. Дохристиянські витоки української філософії.

 79. Філософська думка часів Київської Русі.

 80. Філософська культура українського бароко (Києво-Могилянська академія).

 81. Філософія Романтизму в Україні (П.Куліш, М.Гоголь, Т.Шевченко).

 82. Соціальна філософія М.Драгоманова, І.Франка.

 83. Націософія Д.Донцова.

 84. Історіософська концепція В.Липинського.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!