Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4874 Перелік тем для контрольних робіт з дисципліни Філософія

Перелік тем для контрольних робіт з дисципліни Філософія

« Назад

Перелік тем для контрольних робіт з дисципліни Філософія

Варіант1

 1. Філософія, її специфіка та виникнення. Особливість філософських проблем.

 2. Філософія Нового часу: вихідні принципи (Р.Декарт, Ф.Бекон).

 3. Філософська герменевтика, її можливості й межі.. 

Варіант 2

 1. Предмет філософії та її функції. Особливість формулювання й вирішення філософських проблем.

 2. Проблема соціальної рівності, волі й справедливості у світовій історико-філософській думці: критерії, можливі підходи до її вирішення на прикладі ідей про справедливе суспільство Т.Мора і Т.Кампанелли.

 3. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. 

Варіант 3

 1. Визначте філософію через мудрість, мислення, діалог.

 2. Центральна проблема філософії середніх віків. Схоластика як вінець середньовічної філософії.

 3. «Істина вийде назовні і без нас» - «Назовні виходить рівно стільки істини, скільки ми виводимо» /Б.Брехт/. Проаналізуйте ці вислови з позицій філософської теорії пізнання. 

Варіант 4

 1. Філософія, міфологія, релігія, наука як можливі варіанти систем знання про світ (загальні та відмінні риси).

 2. Проблема «людина – світ» у розумінні східної філософії. Особливості філософствування у Давній Індії та у Давньому Китаї.

 3. Поясніть механізм дії третього закону діалектики – закону заперечення заперечення. Чому тільки два заперечення дають розвиток? 

Варіант 5

 1. Що таке світ ідей (ейдосів) Платона? У чому сутність тріади «Єдине – Розум – Світова Душа»?

 2. Розкрийте діалектику взаємозв'язку категорій: «одиничне особливе – загальне», «ціле – частина».

 3. Розкрийте сенс прагматизму. (ХХ ст.) 

Варіант 6

 1. Прокоментуйте логічні докази софістів і покажіть їх значення у становленні філософського знання.

 2. Політична філософія Нового часу (Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, Д.Локк).

 3. Галілео Галілей дивиться у телескоп і бачить там універсальні закони світу, які до Галілея не бачив ніхто, а після Галілея їх побачили усі. Поясніть ситуацію з позицій філософської теорії пізнання. 

Варіант 7

 1. Дайте порівняльний аналіз Стародавньої філософії Сходу і Заходу.

 2. Постать Ансельма Кентерберійського у філософії Середньовіччя.

 3. Характерні риси філософії Відродження.

Варіант 8

 1. Сенс життя в скептицизмі і стоїцизмі.

 2. Філософія Нового часу: раціоналістично-дедуктивна програма освоєння світу Р.Декарта. Принцип «соgіtо егgо sum» («мислю, отже, існую»).

 3. Розкрийте діалектику взаємозв'язку категорій: «необхідність – випадковість», «неможливість – можливість – дійсність». 

Варіант 9

 1. Структура філософського знання.

 2. Які проблеми, сформульовані західною і східною стародавньою філософією, ми відносимо до скарбниці світової філософської думки.

 3. Німецька класична філософія: Іммануїл Кант. 

Варіант 10

 1. Філософія Давньої Індії: основні філософські школи (ведизм, санкхья, ньяя, вайшешика, міманса, йога і ін.).

 2. Зміст роботи Томазо Кампанелла "Місто Сонця".

 3. Загальна характеристика філософії Нового часу (XVII ст.): специфіка, коло проблем, напрямки, представники. 

Варіант 11

 1. Філософія Давнього Китаю: основні філософські школи (конфуціанство, даосизм, легізм).

 2. Коло філософських проблем: проблема матеріального та ідеального. Основне питання філософії.

 3. Що означає фраза давньогрецького філософа Піфагора, – який першим назвав себе філософом, – «філософія починається із здивування»? Дайте пояснення з позицій розуміння сутності філософії та суті філософствування. 

Варіант 12

 1. Філософія епохи Античності: основні філософські проблеми.

 2. Німецька класична філософія: Георг Гегель.

 3. Філософія марксизму. 

Варіант 13

 1. Філософія епохи Античності: постановка питань про світ філософами-досократиками (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр; Піфагор; Геракліт).

 2. Проблема буття в філософії. Специфіка соціального буття та його виміри.

 3. Розкрийте діалектику взаємозв'язку категорій: «причина –наслідок», «необхідність – випадковість».

Варіант 14

 1. Філософія епохи Античності (Давньої Греції): народження філософії людини (софісти, Сократ).

 2. Чому питання методології наукового пізнання стає визначальною проблемою філософії Нового часу.

 3. Дайте відповідь на запитання, яке цікавило М.Гайдеггера «Чому взагалі існує щось, а не ніщо?» (обґрунтуйте її з позицій філософського розуміння сутності й механізмів роботи людської свідомості). 

Варіант 15

 1. Як змінюється уявлення про світ в античній філософії.

 2. Становлення й розвиток філософської думки в Україні (Х-ХІХ ст.)

 3. Чому у первісному суспільстві не могло бути капіталістичних стосунків? (Відповідь дати з позицій філософської теорії суспільно-економічних формацій К.Маркса.) 

Варіант 16

 1. Філософія епохи Античності: філософська система Аристотеля (його «метафізика», «логіка», «політика»).

 2. Взаємовідносини філософії і науки.

 3. Запропонуйте та обґрунтуйте філософські критерії «за» та «проти» самотності людини. 

Варіант 17

 1. Філософія еллінізму: втрати і здобутки.

 2. Філософські погляди Г.Сковороди (світ, людина, суспільство в його філософії).

 3. На яких засадах можна вважати правильним та у чому помилковість вислову «думка є матеріальною»? 

Варіант 18

 1. Філософія епохи Середніх віків: віхи становлення і розвитку (до філософський період, апологетика, патристика, схоластика).

 2. Розкрийте сутність ранньоантичної філософії.

 3. Як Ви розумієте філософію? Дайте прийнятне для Вас пояснення, що таке філософія та навіщо вона. 

Варіант 19

 1. Філософія Нового часу: загальна характеристика.

 2. Покажіть різну сутність ідеалістичного та матеріалістичного напрямків в філософії на прикладі філософії Античності: вчення Платона про ідеї та вчення Демокрита про атоми і порожнечу.

 3. Дайте аналіз глобальних проблем сучасності (екологічні проблеми, проблеми загрози атомної війні, проблеми негативних наслідків НТР і ін.) з позицій аналізу загальнолюдських засад світової культури. 

Варіант 20

 1. Чому ранньоантичну філософію порівнюють з фізикою?

 2. Сутність філософії Відродження.

 3. Дайте аналіз діалектики взаємозв'язку природи та суспільства (людини). Укажіть протиріччя в системі «природа – суспільство» у сучасному світі та можливості їх подолання. 

Варіант 21

 1. Структура філософського знання.

 2. Поняття «матерія» – як філософська категорія та як науковий термін: порівняльний аналіз.

 3. Розкрийте зміст ідеї «категоричного імперативу» І.Канта. 

Варіант 22

 1. Діалектика як теорія розвитку: закони діалектики.

 2. Сучасна філософія науки: позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм.

 3. Дайте філософський аналіз проблеми сенсу життя людини. 

Варіант 23

 1. Філософія модерну (XX ст.): основні філософські проблеми та найбільші філософські напрямки.

 2. Філософія Г.Сковороди.

 3. Розкрийте діалектику взаємозв'язку категорій «сутність – явище», «зміст – форма». 

Варіант 24

 1. Поясніть еволюцію середньовічної філософії за висловлюваннями: «Вірю, бо абсурдно» (К.Тертулліан), «Розуміння є винагородою за віру» (А.Августин), «Пізнаю те, уві що вірю» (П.Абеляр).

 2. Західна філософія XX ст.: розуміння людини та світу у філософії психоаналізу З.Фройда.

 3. Звідки йдуть витоки теми абсурду в філософії А.Камю? 

Варіант 25

 1. Діалектико-матеріалістичне розуміння історії і теорія суспільно-економічних формацій у марксизмі.

 2. У чому полягає сутність концепції «спорідненої праці» у філософії Г.Сковороди?

 3. Охарактеризуйте головні риси філософії постмодернізму. 

Варіант 26

 1. Особливості філософії Сходу. Модель суспільства у Конфуція.

 2. Філософія Ф.Ніцше. Проблема переоцінки цінностей та проблема надлюдини в філософії Ніцше.

 3. Сутність філософії екзистенціалізму. 

Варіант 27

 1. Класика античності: основні філософські проблеми, принципи філософствування, філософські напрямки.

 2. Які моральні проблеми ставили і вирішували мислителі Київської Русі?

 3. Філософія А.Шопенгауера. 

Варіант 28

 1. Філософія Давньої Індії: основні філософські проблеми, школи, категорії.

 2. Принципи взаємодії держави та "громадянського суспільства" у політичній філософії Т.Гоббса та Дж.Локка.

 3. Дайте філософський аналіз проблеми сенсу людської історії. 

Варіант 29

 1. Філософія Давнього Китаю: основні філософські проблеми, школи, категорії.

 2. Психоаналітична філософія З.Фройда і неофрейдизм: схожість і відмінності.

 3. Місце ідей М.Гайдеггера у філософії ХХ ст. 

Варіант 30

 1. Сократ і софісти. У чому сутність їх конфлікту.

 2. Постать Філона Олександрійського у середньовічній філософії.

 3. Проаналізуйте характерні риси епохи Просвітництва. 

Варіант 31

 1. Проблема буття людини: Сократ, епікуреїзм; стоїцизм та скептицизм.

 2. В чому наступність філософії середньовіччя відносно філософії Нового часу.

 3. Чому українська філософія « душевна», «сердешна»? Аргументуйте відповідь. 

Варіант 32

Міфологія як система знання про світ та тип світосприйняття.

Філософські основи йоги.

Роль вчень Платона і Аристотеля у середньовічній філософії. 

Варіант 33

 1. Філософія та етика Епікура.

 2. Ставлення до природи в період Середньовіччя.

 3. Чому німецька філософія ХVШ-XIX ст. названа класичною?

Варіант 34

 1. Місце людини в релігійній картині світу епохи Середньовіччя.

 2. Які ідеї Фоми Аквінського знайшли відображення у вченні томізм.

 3. Геліоцентризм та вчення про нескінченність Всесвіту в працях природодослідників Дж.Бруно, Г.Галілея, М.Коперніка. 

Варіант 35

 1. Які переконання Діогена Синопського складають підґрунтя його оригінальності?

 2. Чому навчав давньоримський філософ Сенека?

 3. Особливості релігійної філософії В.Соловйова та П.Флоренського?

Підручники, навчальні посібники, методичні розробки та рекомендації, щодо вивчення дисципліни 

Перелік обов’язкової літератури

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К.: Генеза. -1996. -317 с.

 2. Горьський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1996.-285с.

 3. Кульчинський О. Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен –Львів, 1995.-164с

 4. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Академія, 2001.-576с.

 5. Філософія. Підручник.(За ред. Заїченка Г.А.) – К.; Вища школа, 1995.-455с.

 6. Філософія. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1991-456с.

 7. Чекаль ЛА., Черній А.М. Філософський практикум: Навчально-методичний посібник. – К.: Аграрна Наука, 1998. - 200с.

 8. Мир философии. Книга для чтения. В 2 ч. - М., 1992.

 9. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навчальний посібник. - К., 1996.

 10. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навчальний посібник. - К., 1996.

 11. Філософія: Навчальний посібник. / За ред. І.Ф.Надольного. -К., 1997.

 12. Философия: учебник для высших учебных заведений. - Ростов -на-Д., 1999.

 13. Философия: Учебник / Под ред. В.Д.Губина й др. - М., 1998.

 14. Чекаль Л.А., Черній А.М. Філософський практикум: Навчально-методичний посібник для студентів і аспірантів. - К., 1998.

 15. Шаповалов В.Ф. Основи философии. От класики к современности. -М., 1998.

 16. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів НУБІП України стаціонарної форми навчання з усіх спеціальностей. – К.: Видавничий центр НУБІП України, 2009. – 31 с. 

Додаткова література

 1. Библер В.С. Что есть философия?//Вопросы философии. – 1995. - №1.

 2. Бонецкая Н.К. София: метафизика и мифология// Вопросы философии. – 2002. - №1.

 3. Делез Жиль. Введения в философию (пер. с фран.). – М., 1998.

 4. Зотов А.Ф. существует ли мировая философия?//Вопросы философии. – 1997. - №4.

 5. Левин Г.Д. К вопросу об основном вопросе философии// Вопросы философии. – 2002. - №10.

 6. Крымский С.Б. Философия как путь человечности и надежды. – К., 2000.

 7. Мамардашвили М.С. Как я понимаю философию. – М.,1990.

 8. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К., 2001.

 9. Гинев Д. Философская идентичность науки в постметафизической перспективе//Вопросы философии. – 2002. - №3.

 10. Глазунов В.А. Робототехника и постнекласическая наука//Вопросы философии. – 2002. - №11.

 11. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999.

 12. Киабе Г.С. Строгость науки и безбрежность жизни//Вопросы философии. –2001. - №8.

 13. Науки и их взаимосвязи: история, теория и практика. – М., 1988.

 14. Пуанкаре А. О науке. – М., 1990.

 15. Розин В.М. Философия и методология: традиция и современность//Вопросы философии. – 1996. - №11.

 16. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. – М., 1992.

 17. Философия и методология науки. – М., 1996.

 18. Фролов И.П. Философия и этика науки: итоги и перспективы//Вопросы философии. –1995. - №7.

 19. Шишков С. Антигуманні потенції науки//Філософська і соціологічна думка. – 1994.- №7-8.

 20. Юревич А.В. Цапенко И.П. Мифы о науке//Вопросы философии. – 1996. - №9.

 21. Яковлев В.А. Бинарность ценностных ориентаций//Вопросы философии. – 2001. - №12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!