Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4867 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Право, ОДУВС

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Право, ОДУВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Право

для заочної форми навчання

Спеціальність: 081 «Право»

Факультет: ННІЗДН

 

Одеса 2016 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи 

Контрольна робота складається з таких структурних частин: титульний аркуш, зміст, відповіді на питання та список використаних джерел. Вступу і висновку контрольна робота не містить.

Список використаних джерел слід розміщувати в такому порядку. Спочатку подаються нормативно-правові акти за юридичною силою. Нормативні акти, що мають однакову юридичну силу, називаються в хронологічному порядку. Потім, також у хронологічному порядку, зазначаються (за наявності) матеріали судової практики. Нижче подаються всі інші використані джерела в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Після списку використаних джерел слід залишати два чистих аркуші для зауважень викладача.

Сторінки тексту контрольної роботи повинні відповідати формату А 4 (210х297). Виконання контрольної роботи слід здійснювати машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці білого паперу. Як виняток, за погодженням з викладачем, дозволяється подання рукописних робіт, виконаних на папері формату А4. Виконання контрольних робіт в учнівських зошитах не допускається. Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. Для робіт виконаних на ЕОМ слід використовувати шрифт 14 Times New Roman через 1,5 міжрядкові інтервали. Текст роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 10 мм.

Обсяг контрольної роботи не повинен бути меншим 20 сторінок і більшим ніж 24 сторінки (без списку використаних джерел), для рукописних робіт відповідно від 30 до 36 сторінок. Відхилення від вказаних обсягів контрольної роботи допускається лише у виняткових випадках за умови попереднього погодження з викладачем.

При виконанні роботи слід додержуватися рівномірної щільності, контрастності і чіткості шрифту. Друкарські помилки та описки дозволяється виправляти підчисткою або зафарбовуванням коректором та нанесенням на тому ж місці виправленого тексту чорними чорнилами або тушшю. Допускається наявність не більше двох виправлень на сторінці.

Заголовки структурних частин роботи (“ЗМІСТ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” і заголовки питань) друкують великими літерами напівжирним шрифтом, розташовують по середині строки без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок містить кілька речень, їх слід відділяти крапкою. Переноси у заголовках не допускаються. Від тексту заголовки відділяються 2-3 інтервалами.

Нумерацію сторінок, питань та практичних завдань подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер не ставиться, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

В роботі допускаються лише загальновживані скорочення (наприклад, США, ЄС, ООН, СНД, КНР, СРСР та ін.). Не слід скорочувати слова або словосполучення, якщо можливе неоднозначне розуміння тексту.

Відповідь на кожне з питань слід розпочинати з нової сторінки під заголовком, який дослівно відповідає питанню, сформульованому викладачем. Відповідати на теоретичні питання слід повно, обґрунтовано та конкретно, по суті поставленої проблеми, не переобтяжуючи роботу зайвим матеріалом. Контрольна робота подається на кафедру не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. У випадку необхідності консультації щодо виконання контрольної роботи чи підготовки до заліку слід звертатися до викладача. 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіанти контрольних робіт розподіляються між слухачами за першою літерою прізвища відповідно до наведеної нижче таблиці: 

Початкова літера прізвища

Номер варіанта контрольної роботи

А-В

1

Г-Е

2

Є-З

3

И-Й

4

К-М

5

Н-П

6

Р-Т

7

У-Х

8

Ц-Ш

9

Щ-Я

10-13

Варіант № 1

 1. Історія формування та розвитку Європейського Союзу та його права.

 2. Міжнародна діяльність Європейського Союзу за Лісабонськими угодами.

 3. Судовий прецедент серед джерел права ЄС. 

Варіант № 2

 1. Принципи права Європейського Союзу.

 2. Митний союз та Спільний митний тариф Європейського Союзу.

 3. Правове регулювання фінансових ринків ЄС. 

Варіант № 3

 1. Порядок прийняття нормативно-правових актів у ЄС.

 2. Загальна характеристика авторського права ЄС.

 3. Правове регулювання заснування та діяльності кредитних установ в ЄС. 

Варіант № 4

 1. Співвідношення права ЄС з міжнародним правом та національним правом держав-членів ЄС.

 2. Загальна характеристика патентного права ЄС.

 3. Правове регулювання банківського нагляду в ЄС. 

Варіант № 5

 1. Система права ЄС.

 2. Загальна характеристика транспортного права ЄС.

 3. Правові основи співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю в ЄС. Європейський ордер на арешт. 

Варіант № 6

 1. Джерела права ЄС.

 2. Загальна характеристика міграційного права ЄС.

 3. Правове регулювання ринку банківських послуг в ЄС. 

Варіант № 7

 1. Загальна характеристика судової системи ЄС.

 2. Правове регулювання свободи переміщення товарів у ЄС.

 3. Бюджет ЄС. 

Варіант № 8

 1. Правовий статус Ради Європейського Союзу.

 2. Загальна характеристика конкурентного права ЄС.

 3. Правове регулювання єдиної валюти ЄС. 

Варіант № 9

 1. Правовий статус Європарламенту.

 2. Правове регулювання юридичних осіб у ЄС.

 3. Загальна характеристика банківського права та банківської системи ЄС. 

Варіант № 10

 1. Правовий статус Європейської Комісії.

 2. Правове регулювання свободи переміщення осіб у ЄС.

 3. Правові аспекти боротьби з легалізацією доходів у ЄС. 

Варіант № 11

 1. Основні нормативно-правові акти Співтовариств і Європейського Союзу, які відображують компетенції Європейського Союзу. Правова охорона довкілля в ЄС.

 2. Правові основи соціальної політики в ЄС.

 3. Правові основи спільної зовнішньої політики та політики у сфері оборони і безпеки ЄС. 

Варіант № 12 

 1. Види компетенцій Європейського Союзу відповідно до доктрини права Європейського Союзу.

 2. Візи та візовий режим в ЄС. Шенгенська віза.

 3. Захист прав споживачів у праві ЄС. 

Варіант № 13

 1. Захист прав працівників в праві ЄС.

 2. Принципи правового статусу особи в ЄС. Громадянство ЄС.

 3. Правове регулювання енергетики в ЄС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!