Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4865 Інтелектуальний тренінг, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Інтелектуальний тренінг, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Інтелектуальний тренінг

Дляоволодіння методами визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних засобів і оцінки економічних збитків, які завдає народному господарству забруднення навколишнього середовища пропонуються для розв`язку такі задачі:

Задача 1. У м. Києві викиди шкідливих речовин в атмосферу становлять 320 висот на рік, із них: пилу - 23 тис. т., двоокису сірки -

40 тис.т., оксид вуглецю - 60 тис. т., оксиду азоту - 15 тис.т., вуглеводневих сполук - 40 тис.т. Визначити обсяг економічних збитків від забруднення атмосфери. 

Задача 2. Сміттєзвалище м.Харкова поповнюється щорічно 15 тис.т твердих відходів, які вилучають 0,5 га земель на рік. Визначити обсяг економічних збитків від забруднення навколишнього середовища, якщо відомо, що сміттєзвалище функціонує 8 років.

Задача 3. Хімічне підприємство з вартістю основних промислово-виробничих фондів 350 млн.грн. обумовлює концентрацію сірчаного ангідриду в повітрі над промисловим майданчиком - 0,8 мг/м3, а над населеним пунктом з чисельністю жителів 14 тис.чол. та над 100 га сільськогосподарських угідь – 0,5 мг/м3.

Зниження викидів можна досягти:

а) шляхом спорудження сіркопоглинаючої установки (вартість будівництва установки – 1,7 млн.грн., експлуатаційні витрати -
400 тис.грн.) - до 0,4 мг/м3 над промисловим майданчиком і 0,3 мг/м3 над сільськогосподарськими угіддями та населеним пунктом ;

б) шляхом впровадження нового процесу одержання сірчаної кислоти (вартість впровадження нової технології - 5 млн.грн., експлуатаційні витрати - 980 тис.грн. на рік) - до 0,2 мг/м3 над промисловим майданчиком і до 0,1 мг/м3 над сільськогосподарськими угіддями та населеним пунктом.

Обґрунтувати економічну ефективність впровадження на підприємстві природозахисних заходів. 

Задача 4. Дніпропетровський металургійний комбінат скидає в р. Дніпро 20 тис.т забруднюючих речовин, з них - 8 тис.т - важких металів і 10 тис.т зважених речовин. Обгрунтувати будівництво очисних споруд на комбінаті, які дозволяють зменшити скид важких металів - до 2 тис.т і повністю припинити скид зважених речовин, якщо вартість очисних споруд - 3 млн.грн., а експлуатаційні витрати - 710 тис.грн.. на рік. 

Задача 5. Комбінат чорної металургії викидає в атмосферу на висоту 215 м 1,5 тис.т пилу, 2 тис.т сірчаного ангідриду, 1,8 тис. т оксиду азоту та 5 тис.т оксиду вуглецю на рік. Обгрунтувати економічну ефективність впровадження газоочисної установки, яка дозволить ліквідувати викиди пилу і зменшити викиди сірчаного ангідриду до 0,4 тис.т , оксиду азоту - до 0,6 тис.т та оксиду вуглецю - до 1,2 тис.т , якщо вартість газоочисної установки - 2 млн. грн., експлуатаційні витрати - 500 тис.грн. на рік.

Задача 6. Калузьке виробниче об'єднання "Хлорвініл" скидає в р. Дністер 40 млн.т стічних вод, де міститься 10 тис. т кислот, 15 тис. т - органічних сполук. Обґрунтувати економічну ефективність впровадження установки, яка дозволить зменшити вміст кислот у стічних водах до 2 тис.т, а органічних сполук - до 4 тис. т , якщо вартість її впровадження – 2,5 млн. грн., а експлуатаційні витрати - 530 тис. грн. на рік. 

Задача 7. Завод по виробництву мінеральних добрив, що розташований в зоні зрошувального землеробства, щорічно складає до 200 тис.т неорганічних відходів. Визначити економічні збитки від забруднення навколишнього середовища та обсяги платежів за забруднення.

Задача 8: розрахуйте економічний ефект від установлення очисного обладнання вартістю 1,3 млн.грн., яке дозволило зменшити викиди в атмосферне повітря на 500 т вуглекислого газу СО2 в рік, якщо сукупні експлуатаційні витрати становили 300000 грн/рік. 

Задача 9: Визначити суму збору за забруднення атмосферного повітря парами ртуті в кількості 160т, якщо:

- Млім=1,4т/рік,:

- Чисельність населення 300тис.чол.;

- Підприємство знаходиться в курортній зоні;

- Середньорічна концентрація ртуті в атмосферному повітрі 0,00008 мг/м3;

ГДКртуті = 3 * 10-4 мг/м3. 

Задача 10: визначити збитки від забруднення водного об’єкту, що завдаються в результаті діяльності підприємства, яке скидає нафтопродукти масою 1100 т в р.Дунай, якщо Млім = 1,7т/рік. 

Задача 11: Визначити суму збору за розміщення 20 т надзвичайно небезпечних і 100 помірно небезпечних відходів в кількості 14т, якщо:

- Млім надзвичайно небезпечних =1,2т/рік;

- Млім помірно небезпечних =1,43т/рік;

- Підприємство знаходиться в місті районного значення та розміщує відходи в спеціально облаштованих місцях. 

Задача 12: Визначити суму збору за забруднення р.Дністер підприємством, що скидає 250 т нафтопродуктів , якщо Млім=3,24т/рік. 

Задача 13: визначити, чи відповідає атмосферне повітря нормативним вимогам, якщо концентрації викидів підприємства по наступним полютантам становлять:

Сацетону= 0,18 мг/м3, Счадного газу= 0,45 мг/м3,

Схлороформу= 0,12 мг/м3, Спилу нетоксичного= 1,5 мг/м3. 

Задача 14: Виберіть найкращий варіант природоохоронних заходів при якому був би більший економічний ефект:

- від установлення очисного обладнання вартістю 1,3 млн.грн., яке б дозволило зменшити середньорічні концентрації викиду SO3 в атмосферне повітря в рік із 0,5 до 0,1 мг/м3, якщо сукупні експлуатаційні витрати становили 700000 грн/рік;

- від установлення очисного обладнання вартістю 0,3 млн.грн., яке б дозволило зменшити середньорічні концентрації викиду SO3 в атмосферне повітря в рік із 0,5 до 0,2 мг/м3, якщо сукупні експлуатаційні витрати становили 30000 грн/рік;         

Зробіть висновок. 

Задача 15: визначити загальноекономічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища пилом та сірчаним ангідридом SO3 концентраціями відповідно 0,5 мг/м3 та 0,1 мг/м3, що завдаються місту з населенням 180000 чоловік, якщо вартість основних промислово-виробничих фондів 20 млн.грн., а площа с/г та лісових угідь 15 га. 

Задача 16: Визначити суму збору за забруднення атмосферного повітря бенз(о)піреном в кількості 15т, якщо:

- Млім=0,1т/рік,:

- Чисельність населення 50 тис.чол.;

- Підприємство знаходиться в смт ;

- Середньорічна концентрація бенз(о)пірену в атмосферному повітрі не встановлена;

- ГДКбенз(о)пірену відсутня.

Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Учебник для вузов.- М.: Юнити, 1998.- 456 с.

 2. Бигон. Экология: организм, популяции, сообщества. – М.: Мир, 1989.

 3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995 – 365 с.

 4. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. Учебное пособие. – Симферополь: Сонат, 1998. – 224 с.

 5. Бродвій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – К.: НПУ, 2000. – 110 с.

 6. Вернадский В. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – 376 с.

 7. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.В. Основы экономической экологии. – С.-Петербург: Специальная литература, 1995. – 370 с.

 8. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 251 с.

 9. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. Уч. пособие. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 414 с.

 10. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 191 с.

 11. Екологія: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999. – 152 с.

 12. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.: іл.

 13. Злобін Ю.А. Основи екології. Підручник. –– К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 14. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. – Київ, 2000.- 237 с.

 15. Кучерявий В.О. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 237 с.

 16. Малишко М.І. Основи екологічного права України. – К.: 1999. – 150 с.

 17. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бродвій В.М. та ін. Екологія людини. – Харків: Ранок, 1998. – 206 с.

 18. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. –- К.: Заповіт, кн.1.,1996. – 439 с.

 19. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. –- К.: Заповіт, кн.2. 1996. – 421 с.

 20. Одум Ю. Экология, в 2-х т. – М.: Мир, 1986.

 21. Петров К.М. Общая экология. Учебник.–С.-Петербург: Химия, 1998.–352 с.

 22. Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.: 1990 – 638 с.

 23. Реймерс Н.Ф. Экология. – М.: Россия молодая, 1994 – 366 с.

 24. Риклефс Р. Основы общей экологии. – М.: Мир, 1979.

 25. Экология города. Под общей ред. проф. Стольберга Ф.В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

 26. Яремчук І.Г. Економіка природокористування. Навч. посібник. – К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, Видавничий центр “Просвіта”. – 2000. – 431 с.: іл.

Додаткова:

 1. Андрейцев В.І., Пустовойт М.А. Екологічна експертиза, право і практика. – К.: Урожай, 1992. – 152 с.

 2. Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

 3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. - М.: Тенс, 1997. – 272 с.

 4. Братко З.Т., Харченко П.Ю. Homo Sapiens против Homo Technokratikus. – К.: Либідь, 1991. – 248 с.

 5. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. - К.: Вища школа, 1993.

 6. Вісник податкової служби / Спеціальний випуск: Ресурсні платежі. – 2002. - № 14-15. – 127 с.

 7. Вронський В.А., Прикладная экология. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 512 с.

 8. Голуб А.А., Струкова О.Б. Экономика природопользования. –-- М.: Аспект-пресс, 1995. –– 188 с.

 9. Голубець М.А., Кучерявий В.О., Генсерук С.А. та ін. Конспект лекцій з курсу “Екологія та охорона природи”. – К.: НКМ ВО, 1990. – 215 с.

 10. Гродній М.М. та ін. Агроекологія. – К.: Вища школа, 1993. – 416 с.

 11. Губський Ю.І., Домо-Сабуров В.Б., Храпан В.В. Химические катастрофы и экология. – К.: Здоровье, 1993. – 416 с.

 12. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 203 с.

 13. Збірник чинних законів України про охорону природи.

 14. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології. – Рівне: РДТУ, 1999. – 368 с.

 15. Кормилицын В.И., Цицкишвили М.С., Яламов Ю.И. Основы экологии. – М.: Интерстиль, 1997. – 368 с.

 16. Крисаченко В.С. Екологічна культура (теорія і практика). – К.: Заповіт, 1996.- 350 с.

 17. Куценко А.М., Писаренко В.Н. Охрана окружаючей среды в сельском хозяйстве. – К.: Урожай, 1991. – 200 с.

 18. Кучерявий В.О., Чернявський М.В., Гаманюк Т.І. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. – Курс лекцій. – К.: НМК ВО, 1991. – 150 с.

 19. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

 20. Лапшин Ю. Збір за забруднення навколишнього природного середовища // Вісник податкової служби. – 2000. - № 10. – С. 10-23.

 21. Майкл Китинг. Программа действий – 21 век. – Париж: “Центр за наше будущее”, 1993. – 70 с.

 22. Мітрясова О.П. Хімічні основи екології - Ірпінь: Перун, 1999 – 192 с.

 23. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: Изд. МНЭПУ, 1998. – 226 с.

 24. Назарчук М.М. Соціологія. Словник-довідник. – Львів: ВНТЛ, 1998.–172 с.

 25. Небел Б. Наука об окружающей среде (Как устроен мир), т.1,2. – М.: Мир, 1993.- 1 т. 420 с., 2 т. 328 с., переклад з англійської мови.

 26. Наше общее будущее. Под ред. Евтеева С.А. и Перелёта Р.А. – М.: Прогресс, 1989. – 372 с.

 27. Охрана и оптимизация окружающей среды. – Под ред. А.А. Лаптева – К.: Либідь, 1990.- 154 с.

 28. Посудін Ю.І. Фізика і біофізика навколишнього середовища. – К.: Світ, 2000.- 304 с.

 29. Ситник К.ММ., Брайон А.В., Гордецький А.В., Брайон А.П. Словарь-справочник по экологии.- К.: Наукова думка, 1994. – 666 с.

 30. Стан світу 2000 / Л. Браун та інші, переклад з англійської: ВГО “Україна. Порядок денний на ХХІ століття” та Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера. 2000. – 312 с.

 31. Швиндлерман С.П. Основы общей экологии.–Донецк: Касиопея, 1999.–168 с.

 32. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!