Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4861 Тестові завдання, Варіант 2, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Тестові завдання, Варіант 2, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Варіант 2.1.

1. Підібрати пари

1. Екотоксиканти:          3. Суперекотоксиканти:

2. Полютанти:                4. Ксенобіотики:

а) сполуки чужорідні за ставленням до живих організмів, які не входять до природних циклів. Їх поява в біосфері прямо або побічно пов’язана з господарською діяльністю людини;

б) токсичні сполуки антропогенного походження, котрі викликають серйозні порушення у структурах екосистеми;

в) хімічні сполуки, які забруднюють навколишнє середовище, синонім - забруднювачі;

г) сполуки, які в малих дозах виявляють міцну токсичну дію поліфункціонального характеру. Для них фактично втрачає сенс поняття гранично допустимої концентрації (ГДК).

2. Вставити пропущене слово

Найнижчий шар атмосфери, котрий простягається до висоти 8-10 км у полярних широтах і до 16-18 км біля екватору, називається …… Тут зосереджено майже 80% всієї маси атмосфери, найбільша її густина.

3. Вибрати правильні відповіді

Основними екологічними проблемами Світового океану є:

а) гідробудівництво;

б) “парниковий ефект”;

в) збільшення озонової дірки;

г) видобування біологічних ресурсів;

д) транспортні викиди.

4. Вибрати правильні відповіді

Основними причинами хімічного забруднення ґрунтів є:

а) відходи промислового виробництва;

б) використання пестицидів;

в) транспортні викиди;

г) гідробудівництво;

д) радіоактивне забруднення.

5. Вставити пропущене слово

Максимальна кількість полютанта в одиниці об’єму повітря або води, яка за умов щоденної дії на організм людини протягом тривалого часу не викликає патологічних змін або захворювань, а також не порушує нормальної життєдіяльності, називається …………………….. 

Варіант 2.2.

1. Доповнити відповідь

За просторовим розподілом (розміром охоплених територій) забруднення поділяються на:

а) глобальні фоново-біосферні);               в)…………………………….;

б) ………………………………;                 г)…………………………….;

2. Вибрати правильну відповідь

Радикал хлору, який виділяється під дією ультрафіолетових променів із молекул фреону, руйнує:

а) 1 молекулу озону;                        в) до 100 молекул озону;

б) до 10 молекул озону                    г) до 100 000 молекул озону. 

3. Заповнити схему

Які хімічні речовини утворюються у разі скидання природних і промислових відходів у водоймища під впливом аеробних та анаеробних організмів?

Вода “чиста”              Вода “непридатна” 

4. Вставити пропущене слово

Штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи називається ……………………

Варіант 2.3.

1. Вибрати правильні відповіді

За джерелами виникнення забруднювачі поділяються на:

а) промислові (наприклад SО2);

б) регіональні;

в) транспортні (СО, NхОу);

г) сільськогосподарські (пестициди);

д) глобальні;

е) точкові.

2. Вибрати правильні відповіді

Одним із головних джерел збільшення концентрації СО2 в атмосфері є:

а) спалення палива;

б) розведення великої рогатої худоби;

в) електричні розряди у стратосфері;

г) автотранспортні вихлопи.

3. Вибрати правильні відповіді

Основні забруднювачі Світового океану – це:

а) нафтові вуглеводи;                       г) важкі метали;

б) оксиди сульфуру;                         д) оксиди нітрогену.

в) фреони;

4. Підібрати пари

1. Фунгіциди:                 2. Інсектициди:             3. Гербіциди:

а) пестициди, що використовуються для знищення комах;

б) пестициди, що використовуються для знищення бур’янів;

в) пестициди, що використовуються для захисту рослин від грибкових захворювань.

5. Вставити пропущене слово

Процес руйнування гірських порід, ґрунтів чи будь-яких інших утворень зі зміною властивостей і цілісності її поверхні, як правило, супроводжується перенесенням часток з одного місця на інші називається ………………

Варіант 2.4.

1. Вибрати правильну відповідь

Властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) та здоров’я людини називають:

а) продуктивність;

б) біологічне акумулювання;

в) токсичність;

г) розчинність.

2. Вибрати правильні відповіді

Головними джерелами збільшення кількості SO2 в атмосфері є:

а) спалення палива;

б) випари океанів;

в) промислове виробництво (виплавка металів);

г) розклад органічної речовини;

д) використання фреонів.

3. Вибрати правильні відповіді

Крім методів біологічної очистки стічних вод, існують ефективні хімічні методи. Хімічними методами очистки стічних вод є:

а) сорбція активованим вугіллям;

б) поля фільтрації;

в) біологічні очисні ставки;

г) нейтралізація;

д) фільтрація.

Варіант 2.5.

1. Вибрати правильні відповіді

Причинами збільшення “озонової дірки” або зменшення озонового шару є:

а) зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері;

б) використання хлор-, флуороганічних вуглеводів, як холодоагентів у холодильниках;

в) запуск штучних супутників Землі та польоти надзвукових літаків;

г) виділення теплоелектростанціями та хімічними підприємствами оксидів сульфуру;

д) інтенсивне використання нітратних добрив у сільськогосподарському виробництві.

2. Вибрати правильну відповідь

Інтенсивне використання нітратних та калійних добрив, які містять NH4NO3, KNO3, NaNO3, призвело до виникнення проблеми нітратів, котрі забруднюють харчові продукти. Верхня межа щоденної норми нітратів на 1 людину за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) становить:

а) 0,325 г;    б) 3,25 г;    в) 32,5 г;              г) 325 г.

3. Вставити пропущене слово

Хімічна сполука, яка використовується для захисту рослин, с/г продуктів і боротьби з переносниками небезпечних захворювань, називається …………

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!