Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4860 Тестові завдання, Варіант 1, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Тестові завдання, Варіант 1, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Варіант 1.1.

1. Вибрати правильну відповідь

Екологія (у широкому значенні) – це:

а) частина біології, яка вивчає взаємовідносини організму із середовищем;

б) комплексна інтегральна наука, котра досліджує навколишнє середовище (екосферу планети), його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на діяльність людства;

в) дисципліна, яка вивчає загальні закономірності функціонування екосистем різноманітного ієрархічного рівня;

г) наука, яка вивчає становлення морфологічних та фізіологічних особливостей організмів, а також зміну їх чисельності залежно від умов середовища існування;

д) загальнонаукова галузь знань, котра розглядає сукупність предметів та явищ з точки зору будь-якого центрального об’єкта (як правило, живого або за участю живого).

2. Підібрати пари

1. Біоген:      2. Канцероген:    3. Тератоген:      4. Мутаген:

а) сполука або фізичний агент, котрі провокують генотипічні зміни;

б) сполука або фізичний агент, котрі сприяють розвитку злоякісних новоутворень;

в) сполука, вплив якої на організм призводить до аномалії його розвитку;

г) сполука, котра синтезується організмом у процесі життєдіяльності.

3. Вставити пропущене слово

Будь-яке угруповання живих організмів і середовище його існування, об’єднане в єдине функціональне ціле на основі взаємозалежності між його складовими, називається …...

Варіант 1.2.

1. Підібрати пару

Хто і в якій праці вперше запропонував термін “екологія”?

1. Чарльз Дарвін (1859 р.)     а) “Біосфера”

2. Платон (427-347 до н.е.)     б) “Загальна морфологія організмів”

3. Ернест Геккель (1866 р.)    в) “Походження видів”

4. Вернадський В.І. (1940 р.) г) “Апологія Сократа”

2. Вставити пропущене слово

Організми, що живляться органічними речовинами, синтезованими автотрофами, безпосередньо або через інші організми, називаються …. 

Варіант 1.3.

1. Вибрати правильну відповідь

Одними з ознак, які характерні для агроекосистеми, є:

а) чисельні види живих істот різних екологічних груп, які спільно мешкають на певній території;

б) здатність до саморегуляції та тривалого сталого розвитку;

в) переважання природного відбору в розвитку агроекосистеми;

г) потреба в додатковому витрачанні енергії людиною.

2. Вибрати правильну відповідь

Наслідком порушення глобального колообігу Карбону на Землі є:

а) збільшення транспортних викидів в атмосферу;

б) вичерпання озонового шару;

в) скорочення кількості видів рослин;

г) “парниковий ефект”.

3. Вставити пропущене слово

Автотрофи, які шляхом фотосинтезу або хемосинтезу запасають потенційну енергію у вигляді органічних речовин із простих неорганічних складових, називаються …….

Варіант 1.4.

1. Вибрати правильну відповідь

Хімічна екологія – це:

а) наука, яка вивчає хімічні основи екологічних явищ та проблем;

б) міждисциплінарний напрям досліджень біохімічних основ взаємовідносин рослин та тварин;

в) наука, яка досліджує всю сукупність хімічних зв’язків у живій природі та хімічні взаємодії, які пов’язанні з життям;

г) дисципліна, яка досліджує взаємовідносини організмів та їхніх угруповань із геохімічним середовищем, а також геохімічні відносини особин та їх угруповань.

2. Підібрати пари

1. Меркурій (Hg):           2. Стронцій-90 (Sr-90):

3. Фосфор (Р):                4. Карбон (С):

а) один із найдефіцитніших макроелементів. У багатьох екосистемах є лімітуючим чинником. Постачає живим організмам енергією;

б) колообіг цього елемента відбувається завдяки функціонуванню двох фундаментальних процесів: фотосинтезу та клітинному диханню;

в) дуже токсичний елемент, його концентрація в природі мала та рухомість в біосфері низька. Одним із джерел у біосфері є різні фунгіциди;

г) здатний накопичуватися в кістках тварин та контактує з кров’ю. На клітинному рівні існує антагонізм між цим елементом та Кальцієм.

3. Вставити пропущене слово

Процес синтезу органічних речовин із вуглекислого газу за рахунок енергії окиснення аміаку, сірководню та інших речовин, який здійснюється мікроорганізмами у процесі їхньої життєдіяльності, називається …..

Варіант 1.5.

1. Заповнити схему

На межі яких наук розвивається сучасна екологічна наука? 

2. Підібрати пари

Причиною порушення глобального колообігу Нітрогену на Землі є:

а) скорочення чисельності видів рослин;

б) розширення сівби бобових;

в) збільшення транспортних викидів в атмосферу;

г) інтенсивний розвиток агротехніки;

д) спалення органічного палива.

3. Вставте пропущене слово

Речовина або фізичний агент, що пригнічує діє на еритроцити крові та сприяє розвитку злоякісних утворень, називається …..

4. Вставити пропущене слово

Організми, які у процесі життєдіяльності перетворюють органічні рештки в неорганічні речовини (бактерії та гриби), називаються ……

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!