Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4858 Орієнтовна тематика рефератів з курсу Екологія, АДПСУ

Орієнтовна тематика рефератів з курсу Екологія, АДПСУ

« Назад

Орієнтовна тематика рефератів з курсу Екологія

1. Класифікація основних напрямів сучасних екологічних досліджень.

2. Внесок українських вчених в розвиток екології.

3. Абіотичні фактори середовища та адаптації до них організмів.

4. Форми біотичних взаємовідносин організмів.

5. Основні екологічні закони, принципи і правила.

6. Принципи екологічної класифікації організмів.

7. Популяції та їх структура.

8. Біоценози та їх структура.

9. Екологічні піраміди.

10. Біосфера - глобальна екосистема. Колообіги речовин в біосфері як умова їх стійкості.

11. Ресурси природи і їх класифікація.

12. Основні етапи еволюції біосфери.

13. Вплив людини на біосферу та його результати. Ноосфера за В.І. Вернадським; сучасні підходи до ідеї ноосфери.

14. Природні і антропічні катастрофи та їх наслідки.

15. Проблема озонового шару і шляхи до її розв'язання.

16. Проблема охорони і раціонального використання природних ресурсів.

17. Еколого-економічні проблеми природокористування.

18. Екологічні проблеми грунтів України.

19. Водні ресурси України, їх стан і охорона.

20. Джерела забруднення атмосфери і його результати.

21. Радіоактивне забруднення середовища І його результати.

22. Екологія людини - біологічні і соціальні аспекти.

23. Екологія і духовність.

24. Екологічна освіта в Україні.

25. Шляхи вирішення екологічних проблем людства. Перспективи розвитку в світлі рішень всесвітнього екологічного форуму в Ріо-де-Жанейро.

26. Правові основи охорони навколишнього природного середовища в Україні.

27. Заповідні території України.

28. Червона книга України, її призначення і структура.

29. Національна і глобальна екополітика. Основні міжнародні і громадські екологічні організації.

З0. Завдання оптимізації взаємовідносин людини і живої природи. Основні концепції сталого розвитку людства (критичний огляд).

31. Основні принципи І шляхи екологобезпечного розвитку України.

32. Екологічний моніторинг: сутність, типи, галузева специфіка,

методи досліджень; системний екомоніторинг "Україна".

33. Особливості біологічного моніторингу. Біоіндикація. Перспективи вико-ристання геоінформаційних систем в екології.

35. Екологічний менеджмент і екологічний аудит - головні фактори підвищення ефективності екологізації людської діяльності.

36. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності.

37. Екологічна експертиза (сутність, типи, методи, відповідаль­ність).

38. Проблеми урбанізації.

39. Альтернативні джерела енергії, перспектива їх розвитку в Україні.

40. Кислотні дощі - причини виникнення, райони дії в Європі і Україні, шляхи нейтралізації.

41. Екологічна токсикологія: структура, завдання, місце серед інших екологічних дисциплін, значення.

42. Екологічна паспортизація, екологічні ліцензії і квоти.

43. Екологічні наслідки військової діяльності.

44. Екологічний менеджмент і екоаудит.

45. Екологічний маркетинг.

46. Екологічна паспортизація.

47. Експеримент в гірничо-металургійному комплексі: економічна вигода чи еколого-економічні збитки?

48. Бізнес і екологія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!