Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4857 Питання до комплексної аудиторної контрольної роботи з курсу Екологія, АДПСУ

Питання до комплексної аудиторної контрольної роботи з курсу Екологія, АДПСУ

« Назад

Питання до комплексної аудиторної контрольної роботи з курсу Екологія

 1. Роль екології як науки в житті суспільства.

 2. Основні методи екологічних досліджень.

 3. Етапи антропогенного впливу на НПС.

 4. Екосистеми: визначення, типи і види екосистем. Навести приклади.

 5. Біогеоценоз: визначення, компоненти, приклади.

 6. Екологічні фактори та їх класифікація.

 7. Форми взаємодії біотичних факторів.

 8. Характеристика абіотичних факторів.

 9. Визначення популяцій та їх основні параметри.

 10. Просторова та внутрішньо популяційна структури популяцій. Їх динаміка.

 11. Малий та великий кругообіги. Навести приклади.

 12. Видова структура екосистем. Приклади.

 13. Просторова, функціональна та видова структури екосистем.

 14. Екологічні піраміди та їх класифікація. Приклади.

 15. Характеристика біосфери.

 16. Атмосфера: структура, функції.

 17. Охарактеризувати літосферу. Грунти: природна та антропогенна родючість грунтів.

 18. Гідросфера та її характеристика.

 19. Основні положення теорії В.І.Вернадського про біосферу.

 20. Екологічні закони Баррі Коммонера. Пояснити їх.

 21. Локальні, регіональні та глобальні проблеми людства.

 22. Основні джерела забруднення довкілля.

 23. Вплив паливно-енергетичного комплексу на НПС.

 24. Вплив гірничодобувної промисловості на довкілля.

 25. Вплив нафтохімічної та хімічної промисловостей на довкілля.

 26. Сільське господарство як джерело забруднення НПС.

 27. Вплив транспортних засобів на довкілля.

 28. Вплив електромагнітних полів на НС. Акустичне забруднення довкілля.

 29. Вплив військового комплексу на НПС.

 30. Хімічне та механічне забруднення Космосу.

 31. Природні ресурси та їх класифікація. Навести приклади.

 32. Екомоніторинг та його типи.

 33. Екологічний менеджмент, маркетинг та аудит: суть, значення та ступінь використання.

 34. Екологічне страхування.

 35. Позитивні та негативні сторони урбанізації.

 36. Основні напрямки безвідходних технологій.

 37. Екологічна технологія, її завдання.

 38. Екологічна експертиза: види, методи, завдання. Проблема організації екологічної експертизи.

 39. Екологічна паспортизація.

 40. Основні аспекти госпрозрахункового механізму раціонального природокористування.

 41. Форми виплат за ресурси.

 42. Економічні методи управління природокористуванням.

 43. Визначення сплати збору за розміщення відходів:

 • в межах установлених лімітів;

 • за понаднормативне забруднення.
 1. Визначення сплати збору за забруднення водних об’єктів:
 • в межах установлених лімітів;
 • за понаднормативне забруднення.
 1. Визначення сплати збору за забруднення атмосферного повітря:
 • в межах установлених лімітів;

 • за понаднормативне забруднення.
 1. Методи визначення збитків від забруднення атмосферного повітря ( якщо маси полютантів дані в тоннах).

 2. Методи визначення збитків від забруднення водних об’єктів (якщо маси полютантів дані в тоннах).

 3. Методи визначення збитків від забруднення земельних ресурсів відходами (якщо маси полютантів дані в тоннах).

 4. Визначення загальноекономічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища (коли обсяг полютантів визначений певними концентраціями).

 5. Методи розрахунку економічного ефекту природоохоронних заходів

 6. Екологічні проблеми України після аварії на ЧАЕС.

 7. Регіональні екологічні проблеми України.

 8. Екологічні проблеми земельних ресурсів України.

 9. Проблеми раціонального використання водних ресурсів України.

 10. Природокористування та охорона довкілля в законодавстві України.

 11. Принципи природоохоронних заходів.

 12. Планування раціонального природокористування і охорони НПС.

 13. Шляхи вирішення екологічних проблем людства.

 14. Національна екополітика.

 15. Завдання та функції Мінекобезпеки України.

 16. Участь України в Міжнародному співробітництві по охороні довкілля.

 17. Держуправління в галузі охорони та раціонального природокористування.

 18. Принципи екорозвитку.

 19. Формування екологічної культури населення.

 20. Важливість екоосвіти та виховання населення.

 21. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації.

 22. Основні принципи Концепції сталого розвитку України.

 23. Джерела фінансування екологічних програм.

 24. Екологічне оподаткування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!