Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4849 Практична робота №1 на тему Порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля, Екологія, АДПСУ

Практична робота №1 на тему Порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля, Екологія, АДПСУ

« Назад

Практична робота №1 на тему Порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля

Мета: навчитись розраховувати платежі за забруднення довкілля, штрафи за перевищення допустимих викидів.

Хід роботи

Збір за забруднення навколишнього природного середовища може бути у вигляді платежів за забруднення довкілля, штрафів у випадку перевищення допустимих викидів (скидів), а також у вигляді плати за розміщення відходів. 

1.1. Порядок сплати за викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 (розрахунок за перші 4 речовини)

Збір за забруднення атмосферного повітря (Пвс), що справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, обчислюється платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року і складає:

Пвс=  +

Або: Пвс= .

а) Сума платежів за забруднення атмосферного повітря в межах установлених лімітів становить:

де П1, П2, П3, П4…Пі - лімітна плата за викиди полютантів в межах допустимих норм, грн.;

ΣП– сума збору за забруднення довкілля n-тою кількістю полютантів, грн.

п – загальна кількість полютантів, що викидається у атмосферне повітря.

Плата за забруднення довкілля і-тим видом полютанта в межах установлених лімітів (Пі) визначається за формулою: 

де Млім – маса і-тої забруднюючої речовини в межах установлених лімітів, в тоннах (в практичній роботі Млім = 1 т);

Нбібазовий норматив плати за забруднення довкілля і-тою забруднюючою речовиною, грн./т

Кнас – коригувальний коефіцієнт, який залежить від кількості мешканців населеного пункту (змінюється в межах від 1 до 1.8,)

Кф – коригувальний коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту (змінюється в межах від 1 до 1,65); коефіцієнти Кнас і Кф встановлюються Мінекобезпеки,

К3 – коригувальний коефіцієнт, який залежить від рівня забруднення атмосферного повітря населеного пункту даною забруднюючою речовиною;

К3=q/ГДК

де q – середньорічна концентрація даної забруднюючої речовини за даними прямих інструментальних вимірювань на стаціонарних постах у даному населеному пункті за попередній рік, мг/м3. Значення показника розраховується інспектором управління Мінекобезпеки. У випадку, коли моніторинг у даному населеному пункті не ведеться, а інструментальні вимірювання відсутні, значення коефіцієнту приймається рівним 1.

Ка – коефіцієнт, що характеризує відносну небезпеку шкідливої домішки у викиді (безрозмірний показник).У свою чергу, КА=1/ГДКс.д. , де ГДКс.д.середньодобова гранично допустима концентрація забруднювача (або ОБРВ, орієнтовно безпечний рівень викидів), мг/м3. Якщо ГДКс.д. <1, то коефіцієнт КА дорівнює величині, зворотній ГДКс.д. У випадку, коли ГДКс.д. >1, коефіцієнт КА=10·(1/ГДК).Якщо для речовини не встановлено ГДКс.д., то використовується максимально разова ГДК (ГДКм.р.). при відсутності затвердженої для речовини ГДКм.р коефіцієнт КА приймається рівним 500.

б) Якщо викиди полютантів перевищують допустимі викиди, то виплачуються суми збору за перевищення допустимих викидів (штрафи) в розмірах, що визначаються за формулою:

де Ш1, Ш2, Ш3…Ші - штрафи за перевищення допустимих викидів по кожному виду полютанту, грн.;

ΣШ – сума штрафів, грн.;

п – кількість полютантів, що перевищують установлені ліміти.

Штраф за перевищення допустимої норми викиду і-того полютанту визначається за формулою:

де Кп – коефіцієнт кратності, що використовується для обчислення штрафів, безрозмірні одиниці. (Прийнято «5» від 09.07.99р. нак. № 544/3837);

Мі – фактичний обсяг викиду і-го полютанта в тоннах. 

1.2. Порядок сплати збору за розміщення відходів

(в практичній роботі Мт.в.)

Плата за розміщення відходів визначається за формулою:

де Прв1, Прв2, Прв3…Прві - плата за розміщення відходів по кожному типу полютанту, грн.;

n – кількість видів відходів.

а) У межах установлених норм плата за розміщення відходів і-того виду визначається за формулою:

Првілім·Нбі·Кт·Ко

Б) Якщо відходів розміщено більше, ніж встановлено нормативами, то плата за розміщення відходів визначається таким чином: 

де Млім– обсяг відходів і-того виду в межах ліміту (згідно з дозволами на розміщення), у тоннах (т) (в практичній роботі Млім = 1 т);

Мі – обсяг фактичного розміщення відходів і-того виду, у тоннах (т);

Нбі – норматив збору за розміщення 1-єї тонни відходів і –того виду , у гривнях (грн./т);

Кт – коригувальний коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів;

Ко – коригувальний коефіцієнт, який враховує характер обладнання місця розміщення відходів;

Кп – коефіцієнт кратності збору за понадмірне розміщення відходів – 5.

У практичній роботі береться до уваги, що 50% відходів відноситься до I класу небезпечності, а 50% - до II класу.

Суми збору, який справляється за розміщення відходів (∑Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів.

1.3. Порядок сплати за скиди шкідливих речовин у водні об’єкти

(розрахунок за скиди нітритів та фосфатів)

Плата за розміщення скидів визначається за формулою:

де Пс1, Пс2, Пс3…Псі - плата за скиди по кожному типу полютанту, грн.;

n – загальна кількість скидів полютантів. 

а) У межах установлених норм плата за скиди полютанта і-того визначається за формулою:

Псі = Млім·Нбі·Крб.

б) Якщо підприємство скидає у водні об’єкти більше, ніж встановлено нормативами, то плата за скиди по і-тому полютанту визначається таким чином:

де Млім – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту, в тоннах (т) (в практичній роботі Млім = 1 т);

Мі – обсяг фактичного скиду і-тої забруднюючої речовини, у тоннах (т);

Нбі – норматив збору за скид 1-єї тонни і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т);

Крб – регіональний (басейновий) коригувальний коефіцієнт, який враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства;

Кп – коефіцієнт кратності збору за понадлімітні скиди забруднюючих речовин – 5;

n – кількість скидів полютантів, що перевищують встановлені ліміти.

Суми збору, який справляється за скиди у водні об’єкти (ΣПс), обчислюються платниками самостійно щоквартально наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів виходячи з фактичних обсягів скидів, нормативів збору та коригувального коефіцієнта

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об’єкти норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об’єкти, збільшується у 1.5 рази.

Довідкова інформація

(“Вісник Податкової служби України” №10.-2000)

Таблиця 1.1

 • Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Нбі - базовий норматив плати)

Назва

забруднюючої речовини

Норматив збору, грн./тонну

Бенз(о)пірен

67871

Вуглецю окис

2

Газоподібні фтористі сполуки

132

Гідроксид натрію NaOH

136

Марганець та його сполуки Мn

422

Ртуть та його сполуки

2260

Сірководень Н2S

171

Сірковуглець CS2

11

Стирол

389

Таблиця 1.2

 • Нормативи збору, який справляється за розміщення відходів Нбі

Клас небезпеки відходів

Ступінь небезпечності відходів

Норматив збору, гривень/тонну

1

2

3

I

Надзвичайно небезпечні

55

II

Високонебезпечні

2

III

Помірно небезпечні

0,5

IV

Малонебезпечні,

в тому числі нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,2

0,02

 

За розміщення відходів, на які не встановлено класів небезпечності, за норматив збору береться норматив збору, встановлений за розміщення відходів першого класу небезпечності.

Таблиця 1.3

 • Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти, в тому числі у морські води Нбі

Назва

Забруднюючої речовини

Норматив збору, грн./тонну

Азот амонійний

35

Органічні речовини (за показниками БСК5)

14

Завислі речовини

1

Нафтопродукти

206

Нітрати

3

Нітрити

172

Сульфати, хлориди

1

Фосфати

28

Коригуючі коефіцієнти

Таблиця 1.4

 • Коефіцієнт, який встановлюється залежно від кількості мешканців населеного пункту Кнас

 

Чисельність населення, тис.чоловік

Коефіцієнт

 

До 100

1

 

 

100, 1-250

1,2

 

 

250, 1-500

1,35

 

 

500,1 – 1000

1,55

 

Понад 1000

1,8

 

Таблиця 1.5

 • Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту Кф 

Тип населеного пункту

Коефіці-єнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)

1

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський1 та обласні центри, міста державного, республіканського1 та обласного значення)2

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних

1,65

___________

1 Автономної республіки Крим

2 Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1.65 

Таблиця 1.6

 • Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі Кт

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або

на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

Таблиця 1.7

 • Коефіцієнт, який встановлюється залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів Ко

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення.

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

3

Таблиця 1.8

Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Басейни морів і річок

Коефіцієнт

Азовське море

 

2

Чорне море

2

Дунай

2,2

Тиса

3

Прут

3

Дністер

2,8

Дніпро (кордон України – до м.Києва)

2,5

Дніпро (м.Київ включно – до Каховського гідровузла)

2,2

Дніпро (Каховський гідровузол включно – до Чорного моря)

1,8

Прип’ять

2,5

Західний Буг та ріки басейну Вісли

2,5

Десна

2,5

Південний Буг та Інгул

2,2

Ріки Кримського півострова

2,8

Сіверський Донець

2,2

Міус

2,2

Кальміус

2,2

Завдання 
 1. Розрахувати за даними таблиці 1.9 суму збору за забруднення навколишнього середовища відповідних підприємств, яка підлягає сплаті до бюджету.

 2. Вказати суму грошових коштів, що буде віднесено на витрати підприємства і включено до собівартості продукції і суму коштів, яку буде сплачено з прибутку підприємств.
Таблиця 1.9

Дані для розрахунку (маси в кг):

№ вар.

Підприємство

М Н2S

МCS2

MМn*

Mстирол

Мнітритів

Мфосфатів

Мтв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ВАТ Хімволокно, Київ

120

6700

156

7800

3400

190

12000

1

ВАТ Радикал, Київ

560

950

1050

100000

850

200000

20000

2

ВАТ Росава, Б.Церква

480

810

680

15000

1400

18000

23000

3

ВАТ Валса, Б.Церква

810

618

2000

35000

6900

13000

2100

4

ВАТ ГТВ, Б.Церква

1800

410

444

20000

21000

44000

1600

5

ВАТ Лакма, Київ

644

540

480

2300

1800

10000

3200

6

ВАТ Хімволокно, Київ

720

460

830

1850

2130

9000

1600

7

Київ. з-д полімер. матеріалів

880

584

920

1930

2060

8000

1100

8

ВАТ Ріал, Київ

990

644

506

807

2450

11000

1300

9

ЗАТ Зоря, Київ

1060

144

828

1500

1600

12000

120

10

ВАТ Трібо, Київ

200

1700

980

430

2330

13000

300

11

Київ. з-д гумових і латексних виробів

1850

418

1800

412

1001

13000

900

12

Ват Полімер, Київ

2000

844

858

615

3000

14000

700

13

Броварськ. з-д пластмас

3500

1840

618

712

950

15000

1200

14

Харпластмас

46000

950

844

1937

1850

16000

170

15

ВАТ Фармак, Київ

812

855

1803

960

1834

1600

820

16

ЗАТ Інтерформ, Київ

1945

563

2000

253

3001

2400

630

17

Борщагівський хімфармзавод

1998

970

1980

855

999

2800

711

18

ВАТ Київмедпрепарат

610

618

63

2330

1980

3500

1600

19

ВАТ Київмедпрепарат

660

990

2440

888

1500

3600

130

20

Дніпропетр. Хімзавод

660

1330

1000

1100

8513

3860

2101

21

Херсонс.комбайнов.з-д

770

1860

444

565

1550

4200

90

22

Ват Вулкан, Київ

550

1448

666

2115

3000

3750

800

23

ЗАТ Полімер, Київ

412

418

1777

780

566

3680

1600

24

ЗАТ Джонсон, Київ

915

1200

816

735

1400

2960

1560

25

Вінницький хімзавод

486

1400

856

588

1212

2999

1230

26

ВАТ Київпластмас

850

1333

1840

400

500

3000

1310

27

З-д залізобетонних конструкцій м.Одеса

776

700

598

1850

1990

5000

2110

28

ЗАТ Хімреактив, Львів

884

1446

2001

888

999

7000

7120

29

Броварськ. з-д гумово-технічн. виробів

945

680

1213

2113

550

8000

300

30

Броварськ. з-д порош-кової металургії

30

1000

1015

1999

2789

9000

420

31

ВАТ Радикал, Київ

1660

950

105

100000

850

200000

20000

32

ВАТ Росава, Б.Церква

2480

810

680

15000

2400

18000

23000

33

ВАТ Валса, Б.Церква

1810

618

2000

35000

6900

13000

2100

34

ВАТ ГТВ, Б.Церква

6800

410

444

20000

21000

44000

1600

35

ВАТ Лакма, Київ

644

540

180

2300

1800

10000

3200

* – розрахунок ведеться по MnO2

Зробіть висновок та заповніть відомість платника збору за забруднення навколишнього природного середовища (див. с. 34). 

Порядок сплати збору 

 1. Щорічні розрахунки збору на наступний рік (прогнозні) подаються платниками до органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки до 1 липня поточного року.

 2. Платники щокварталу складають розрахунки збору за встановленою цією Інструкцією формою та подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

За четвертий квартал звітного року розрахунок збору (остаточний розрахунок збору за звітний рік) подається платниками, з обов’язковим попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки, для органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника в 10-денний строк після подання платниками річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів, розміщених відходів та використаного пального не пізніше 20 січня року, наступного за звітним.

Платники, що не складають статистичну звітність, подають річний розрахунок збору та довідку про фактичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів, використаного пального на погодження до органів Мінекобезпеки. Погоджений розрахунок збору подається до органів державної податкової служби до 15 січня року, наступного за звітним.

При поданні розрахунку збору за перший квартал поточного року платник відображає в ньому несплачені суми збору станом на 1 січня звітного року в розрізі бюджетів (Державний, обласний та місцевий) незалежно від дати виникнення заборгованості.

3. Збір сплачується платниками щокварталу до 20 числа місяця, що настав за звітним кварталом.

4. Платники перераховують збір за забруднення навколишнього природного середовища двома платіжними дорученнями: до 30% до Державного бюджету і 70% до місцевих бюджетів.

5. Збір розподіляється між фондами охорони навколишнього природного середовища в складі відповідних бюджетів у розмірах, установлених законодавством:

20% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на рахунки, що відкриваються на ім’я відповідних фінансових органів за відповідним кодом бюджетної класифікації;

50% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки, що відкриваються на ім’я Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних фінансових управлінь за відповідним кодом бюджетної класифікації;

30% - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України, на окремі рахунки, що відкриваються на ім’я територіальних органів Державного казначейства за відповідним кодом бюджетної класифікації.

Між Київським та Севастопольським міськими та Державним фондами збори за забруднення навколишнього природного середовища розподіляють у таких розмірах:

70% - до Київського та Севастопольського міських фондів охорони навколишнього природного середовища на окремі рахунки, що відкриваються на ім’я міських фінансових управлінь за відповідним кодом бюджетної класифікації;

30% - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на окремі рахунки, що відкриваються на ім’я територіальних органів Державного казначейства за відповідним кодом бюджетної класифікації.

6. Збір, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщені відходи в межах лімітів, зараховується на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів – справляється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні платників. Платники – фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності, сплачують цей збір за рахунок свого доходу.

Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами, зараховується на валові витрати виробництва та обігу.

Для платників – бюджетних організацій, збір зараховується на видатки і передбачається в кошторисі доходів та видатків.

ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зразок

складання розрахунку збору за забруднення

навколишнього природного середовища на наступний рік 

Розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища на наступний рік складають усі платники в розрізі забруднюючих речовин, які за прогнозами викидатимуться в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення або скидатимуться безпосередньо у водний об’єкт, а також у розрізі відходів за класами небезпеки, що розміщуватимуться у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; для пересувних джерел забруднення - у розрізі прогнозного використання видів пального.

Назви вказаних показників розміщуються у відповідних комірках колонки 1 (к.1), за винятком рядків з назвами “Усього”.

У комірках колонки 2 (к.2) проставляються ліміти викидів стаціонарними джерелами, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів на рік (у тоннах), за винятком рядків з назвами “Усього”. Для викидів в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами ліміти не встановлюються і у відповідних комірках не проставляються.

У комірках колонки 3 (к.3) проставляються прогнозні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, використаного пального на наступний рік (у тоннах), за винятком рядків з назвами “Усього”. Указані в колонці 3 обсяги не повинні перевищувати ліміти викидів стаціонарними джерелами, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів на рік, наведені у відповідних комірках колонки 2.

У комірках колонки 4 (к.4) проставляються нормативи збору (Нбі) за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, використаного пального (у гривнях за тонну), за винятком рядків з назвами “Усього”.

У комірках колонки 5 (к.5) проставляються коригувальні коефіцієнти, у тому числі:

- за викиди стаціонарними і пересувними джерелами вказується добуток коригувальних коефіцієнтів (Кнас х Кф), наведених в таблицях 1.4, 1.5.;

- за скиди вказуються коригувальні коефіцієнти (Крб), наведені в таблиці 1.8;

- за розміщення відходів указується добуток коригувальних коефіцієнтів (Кт х Ко), наведених у таблицях 1.6, 1.7.

У відповідних комірках рядків з назвами “Усього” коригувальні коефіцієнти не проставляються.

У комірках колонки 6 (к.6) проставляються прогнозні суми збору, що підлягатимуть сплаті в наступному році, і розраховуються як добуток колонок 3, 4 та 5 у гривнях. У відповідних комірках рядків з назвами “Усього” проставляються суми збору за всіма забруднюючими речовинами, які за прогнозами викидатимуться в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скидатимуться безпосередньо у водний об’єкт, і за обсягами відходів за всіма класами небезпеки, що розміщуватимуться; для пересувних джерел забруднення – за всіма видами пального.

У рядках “Усього збір з початку року”, “Державного бюджету”, “Місцевого бюджету” (Автономної республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, сіл, селищ, міст) проставляються тільки прогнозні суми збору, що підлягатимуть сплаті в наступному році, до фондів охорони навколишнього природного середовища в складі відповідних бюджетів.

У рядку “у т.ч. підлягає сплаті до” показники не проставляються.

ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (в редакції наказу Мінекобезпеки України, ДПА України від 27.01.2000 р. № 24/73)

“ПОГОДЖУЮ правильність застосування нормативів, коефіцієнтів, лімітів” Уповноважена особа місцевого органу Мінекобезпеки_______________________

До органів державної податкової служби _______

Ідентифікаційний код платника

згідно з ЄДРПОУ

Назва та адреса підприємства______________

Прізвище відповідальної особи ________________

Ідентифікаційний номер

Відповідальної особи

Телефон _______________________

Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп ДПА)

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

за __________ рік 

(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік) 

Назви забруднюю-чих речовин, видів пального, класів небезпеки відходів та інших показників

Ліміти викидів стаціонарними джерелами, скидів,

розміщення відходів

Фактичні обсяги викидів,

скидів, розміщення відходів, використання пального

Нормативи збору (Нбі) за викиди, скиди розміщення відходів ,

грн./т

Коригувальні коефіцієнти

Суми збору в межах

ліміту, грн.

Коефіцієнт кратності збору

за понадмірні викиди стаціонарними джерелами, скиди, розміщення відходів

Суми збору, який справляється за понадмірні викиди, скиди, розміщені відходи

((к.3-к.2)хк.4хк.5хк.7))

1

2

3

4

5

 6

7

8

І. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

х

х

 

х

 

ІІ. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами

1.

х

 

 

 

 

х

х

2.

х

 

 

 

 

х

х

3.

х

 

 

 

 

х

х

Усього:

х

х

х

х

 х

х

х

ІІІ. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об’єкт

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

х

х

 

х

 

IV. Розміщення відходів

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

х

х

 

х

 

1. Нараховано збо-ру з початку року

х

х

х

х

 х

 

 

у т.ч. до:

х

х

х

х

 х

х

х

1.1. Державного бюджету

х

х

х

х

 

х

 

1.2. Місцевого

бюджету

х

х

х

х

 

х

 

2. Нараховано за попередній звітний період

х

х

х

х

 

х

 

у т.ч. до:

х

х

х

х

 х

х

 

2.1. Державного бюджету

х

х

х

х

 

х

 

2.2. Місцевого бюджету

х

х

х

х

 

х

 

3. Сплачено за попередній звітний період усього:

х

х

х

х

 

х

 

у т.ч. до:

х

х

х

х

х

х

х

3.1 .Державного бюджету

х

х

х

х

 

х

 

3.2. Місцевого бюджету

х

х

х

х

 

х

 

4. Підлягає сплаті у звітному кварталі

х

х

х

х

 

х

 

4.1. Державного бюджету

х

х

х

х

 

х

 

4.2. Місцевого бюджету

х

х

х

х

 

х

 

5. Заборгова-ність (станом на 01.01.звітного року

х

х

х

х

 

х

х

у т.ч. до:

х

х

х

х

 х

х

х

5.1. Державному бюджету

х

х

х

х

 

х

 

5.2. Обласним бюджетам

х

х

х

х

 

х

 

5.3. Місцевим бюджетам

х

х

х

х

 

х

х

Комірки колонки 9 за рядками 5, 5.1, 5.2, 5,3 заповнюються один раз при поданні розрахунку в термін до 15 квітня поточного року. 

М.П.

 

 

Керівник

Підпис (прізвище)

Головний бухгалтер

Підпис (прізвище)

Питання для самоконтролю

 1. Економіка природокористування та її основні завдання.

 2. Принципи природокористування.

 3. Економічна оцінка природних ресурсів.

 4. Основні складові економічного механізму раціонального природокористування.

 5. Форми виплат за ресурси.

 6. Загальна характеристика діючої системи екологічного оподаткування в Україні.

 7. Визначення сплати збору за розміщення відходів:

 • в межах установлених лімітів;

 • за понаднормативне забруднення.

 1. Визначення сплати збору за забруднення водних об’єктів:

 • в межах установлених лімітів;

 • за понаднормативне забруднення.

 1. Визначення сплати збору за забруднення атмосферного повітря:

 • в межах установлених лімітів;

 • за понаднормативне забруднення.

 1. Звітність, контроль, терміни та порядок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

 2. Специфіка діяльності фондів по охороні НПС: джерела накопичення і напрями використання коштів.

 3. Досвід економічно-розвинених країн у сфері екологічного оподаткування.

 4. Шляхи вдосконалення механізму екологічного оподаткування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!