Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4846 Зміст програми, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Зміст програми, Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

Зміст програми

ВСТУП

Необхідність формування нової екологічної ідеології на сучасному етапі. Роль і значення екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності цього процесу. Формування екологічної етики і моралі. Екологічна культура. 

РОЗДІЛ 1

Основи теоретичної екології

Тема 1.1. Предмет, завдання та значення екології

Визначення, предмет, завдання і значення екології. Історичний нарис виникнення, становлення і розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, роль у житті суспільства.

Основні методи екологічних досліджень.

Основа сучасної екології – вивчення модельної системи: “Людина – Економіка – Біота – Середовище”. Системні закони макроекології та їх зв’язок з постулатами Б.Коммонера.

Тема 1.2. Організми та фактори середовища. Аутекологія

Аутекологія – наука про екологічні фактори. Класифікація екологічних факторів.

Абіотичні фактори: сонячна енергія, світло, температура, вологість, кисень, їжа, ґрунти, фізичні поля. Загальні закономірності дії абіотичних факторів: біоінтервал, біологічна потенція та діаграма виживання. Екологічна ніша, стійкість, гомеостаз, їжа, ґрунти, фізичні поля.

Біотичні фактори і загальні закономірності їх взаємодії: нейтралізм, аменсалізм, коменсалізм, конкуренція, ресурс – експлуататор, мутуалізм.

Тема 1.3. Популяції. Демекологія

Демекологія – популяційна або демографічна екологія.

Поняття і структура популяції. Статева, вікова, генетична, просторова та екологічна структури.

Розмір і динаміка чисельності популяції. Потенціальна здатність до розмноження. Стійкість і життєздатність популяції.

Тема 1.4. Угруповання та екосистеми. Синекологія

Синекологія – наука про екосистеми.

Визначення екосистеми. Склад і функціональна структура екосистем: автотрофи та гетеротрофи. Основні процеси в екосистемі. Харчові ланцюги та трофічні рівні. Потоки речовини та енергії в екосистемах. Стабільність і розвиток екосистем.

Біосфера. Основні функції біосфери: газова, концентраційна, окислювально-відновлювальна та інформаційна. Потоки енергії у біосфері. Правило 10 % та 1 %. Біотичний колообіг.

Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Екосфера. Сучасні погляди про екосферу. Етапи еволюції екосфери і виникнення життя на Землі.

Тема 1.5. Екологія людини

Походження та еволюція людини.

Екологічна ніша людини. Середовище життя сучасної людини. Міське середовище. Здатність до адаптації.

Чисельність людства. Демографічний вибух. Соціальні наслідки великої чисельності людства.

РОЗДІЛ 2

Прикладні аспекти екології

Тема 2.1. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на природне середовище

Антропогенні забруднення земельних ресурсів, водойм та повітряного простору. Екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням природного середовища: парниковий ефект, кислотні дощі, озонові діри тощо.

Екологічні наслідки техногенних аварій, катастроф та уражень, викликаних господарчою діяльністю. Специфічні техногенні екопатології: тяжкі метали, нітрати та нітрити, азбест, органічні ксенобіотики, алергени, іонізуюче опромінення, шуми, вібрації, електромагнітні поля.

Вплив стану природного середовища на здоров’я людей.

Тема 2.2. Природні ресурси: стан, методи оцінки та використання

Взаємозв’язок макроекономіки та макроекології, залежність економіки від ресурсів біосфери.

Природні ресурси та їх класифікація.

Земельні ресурси, використання, забруднення та охорона.

Водні ресурси, використання, забруднення та охорона. Євтрофікація водойм.

Енергетичні ресурси. Масштаби та наслідки забруднення.

Атмосфера. Масштаби та наслідки забруднення.

Біоресурси. Біорізноманіття. Втрата видів.

Мінеральні ресурси: метали та неметалічні корисні копалини. Проблеми розміщення та використання відходів.

Тема 2.3. Екологічний моніторинг та екологічне нормування

Екологічна безпека територій, екосистем та людини: поняття та критерії.

Екологічно прийнятний ризик: оцінка співставлення та управління.

Основні види екологічного моніторингу: сферний, галузевий, фоновий. Збір, накопичення та аналіз екологічної інформації.

Поняття про екологічне нормування. Нормативні показники забруднення повітряного середовища, водних об’єктів та земельних ресурсів (ГДК, ГДВ, ГДС).

Тема 2.4. Техноекологія та практична діяльність людини

Техноекологія: екологічні проблеми та шляхи їх вирішення у галузях енергетики, промисловості, транспорту, комунального, сільського і лісового господарств і військової справи. Розвиток екотехніки.

Екоменеджмент та екологічний маркетинг. Екологічний аудит. Екологічна паспортизація та ліцензування виробничих об’єктів. Екологічна експертиза та її типи: державна, громадська, спеціальна.

Тема 2.5. Основи економіки природокористування. Екологічне оподаткування

Економіка природокористування та її основні завдання. Економічна оцінка природних ресурсів.

Екологічні витрати. Природоохоронні затрати з економічної точки зору. Розрахунок економічних збитків від забруднення природного середовища.

Економічна ефективність природоохоронних заходів. Методика визначення природоохоронних затрат.

Екологічні податки:

- платежі за встановлені ліміти на викиди полютантів у повітряне середовище, скиди у водойми та розміщення відходів на земельних ділянках;

- штрафні платежі за перевищення встановлених лімітів;

- платежі за ресурси: відшкодування затрат на відтворення природних ресурсів (у % від вартості реалізованої продукції), рентні платежі за використання кращих природних ресурсів, штрафні платежі за понаднормове використання ресурсів.

Досвід економічно-розвинених країн у сфері екологічного оподаткування та оцінки економічних збитків. Необхідність удосконалення механізму екологічного оподаткування.

РОЗДІЛ 3

Екологічні проблеми України та її регіонів

Сучасний стан природного середовища України. Причини виникнення і розростання екологічної кризи.

Коротка характеристика екологічних умов Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Прикарпаття, Карпат і Закарпаття, Причорномор’я, Криму, Чорного та Азовського морів.

Наслідки аварії на ЧАЕС.

РОЗДІЛ 4

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі

Тема 4.1. Філософсько-екологічна методологія збереження життя на Землі

Майбутнє людської цивілізації: пророцтва, наукові моделі світового розвитку та їх хронологія.

Програми охорони навколишнього середовища. Ідея екологічного розвитку (І Всесвітня конференція з навколишнього середовища у Стокгольмі).

Завдання ЮНЕП. Завдання Міжнародної комісії “Наше загальне майбутнє” (1983 р.).

Концепція сталого розвитку (конференція ООН у Ріо-де-Жанейро, 1992р.).

Критика існуючих концепцій: сталого розвитку та ідеї ноосфери.

Необхідність переходу до нової моделі цивілізації – екологічного розвитку. Основні принципи екорозвитку.

Роль і завдання екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності цього процесу. Формування екологічної етики та моралі. Екологічна культура.

Тема 4.2. Національна та глобальна екополітика

Основні міжнародні і національні державні та громадські екологічні організації і рухи. Екологічні природоохоронні рухи.

Міжнародна діяльність у галузі збереження біосфери і цивілізації. Участь України в міжнародному співробітництві у галузі охорони довкілля.

Тема 4.3. Екорозвиток та екологізація економіки

Екологізація економіки: суть і головні складові.

Загальні поняття про еколого-економічні системи. Необхідність впровадження екологічних нормативів: гранично допустимого техногенного навантаження та екологічної техноємкості територій.

Необхідність структурних змін в економіці, викликаних вимогами екологізації економіки: зміни в економіці ресурсів, у галузевій і технологічній структурі виробництва, ціноутворенні, відмові від диктату попиту в економіці, зміни у структурі потреб населення, зменшення економічних і соціальних нерівностей людей.

Тема 4.4. Державне управління у галузі охорони природи. Екологічне право

Державне управління у галузі охорони природного середовища та раціонального природокористування.

Екологічне право. Законодавчі та нормативні акти про охорону довкілля.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!