Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4845 Практикум з курсу Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

Практикум з курсу Екологія для студентів усіх спеціальностей, АДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра безпеки життєдіяльності та охорони праці

 

Практикум з курсу Екологія для студентів усіх спеціальностей

і форм навчання

 

Ірпінь-2002

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

(лист № _____ від ___________)

Рецензенти:

Цимбалюк С. Я., Авраменко Н. Л.

Практикум з екології: Навчальний посібник для виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 97 с. 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради Академії державної податкової служби України, протокол № 5 від 26 квітня 2002 р. 

Голова ради _______________ Ю. І. Ляшенко 

ISBN __________

У навчальному посібнику на базі нових наукових досліджень, чинного законодавства та сучасної вітчизняної і зарубіжної практики викладено основні питання теорії і практики економіки природокористування і охорони навколишнього середовища.

Навчальний посібник розрахований на наукових та практичних працівників, викладачів та студентів вузів.

УДК ______

ББК ______

ISBN _________

© Цимбали С. Я., Авраменко Н. Л.

© Академія ДПС України, 2002

ЗМІСТ

Передмова

Орієнтовний тематичний план

4

9

Зміст програми

10

Плани семінарських та практичних занять

16

Практична робота № 1

Порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля”

19

Практична робота № 2

“Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища”

38

Практична робота № 3

“Розрахунок показників загальноекономічних збитків від забруднення довкілля”

46

Практична робота № 4

“Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”

50

Питання до комплексної аудиторної контрольної роботи з курсу “Екологія”

60

Орієнтовна тематика рефератів з курсу “Екологія”

63

Тестові завдання

66

Інтелектуальний тренінг

87

Список рекомендованої літератури з курсу “Екологія”

92

 

ПЕРЕДМОВА 

Практикум з навчального курсу “Екологія” орієнтований на підготовку спеціалістів з напрямів “Економіка і підприємництво” та “Право”, що будуть працювати в органах Державної податкової служби України. Завдяки орієнтації на майбутнє навчальний курс ставить високі вимоги як до студентів, так і до викладачів.

Глобальна трансформація соціально-екологічної ситуації потребує не тільки активного використання широкого набору інструментів для поліпшення процесу природокористування та охорони навколишнього середовища, а й нового економічного мислення, зміни психології, необхідного усвідомлення господарського, а не споживацького ставлення до природних ресурсів у бізнесмена, керівника, підприємця та урядовця, усвідомлення того, що рівень їх життя в майбутньому визначить рівень життя прийдешніх поколінь. Тому економіка держави не може орієнтуватись лише на задоволення матеріальних потреб, ігноруючи природні.

У вирішенні цих проблем першочергове значення має зростання інтелектуального потенціалу суспільства в цілому та екологічно свідомого зокрема, оскільки початку XXI століття, на думку світової громадськості, характерний стан глобальної екологічної кризи. Природні ресурси вичерпуються, надзвичайно швидкими темпами зростає урбанізація, забруднення земельних ресурсів пестицидами, важкими металами. Середовище проживання людей, особливо у містах та промислових центрах, стає все більше шкідливим для здоров’я людей. Спеціалісти вважають. що біля 50 % захворювань людей зумовлено забрудненням природного середовища, зокрема споживанням неякісної питної води та продуктів харчування. У той же час продовжується хижацьке знищення лісів – охоронців Землі. Зростає забруднення повітря та водних ресурсів, електромагнітне та радіаційне опромінення населення.

У сучасному суспільстві глибоко вкоренився технократичний спосіб мислення, надія на те, що з допомогою розумної організації господарства і високопродуктивної техніки можна вирішити всі економічні та соціальні проблеми. Однак навіть найбільш         досконала техніка завдає шкоди природному середовищу, і відповідно, здоров’ю людей. Якщо на ранніх етапах розвитку людства потенціал природи був достатній для компенсації антропогенного тиску, то зараз ця здатність природного середовища підійшла до межі вичерпання. Діє складний комплекс взаємопов’язаних причин: обмеженість середовищерегулюючих можливостей біосфери та колосальне зростання антропогенного навантаження.

Деякі з видатних вчених, розуміючи це, прийшли до висновку, що природа гине, несучи загибель всім людям Землі з їх технократичною цивілізацією. У відповідь світова спільнота розвинула активні дії, спрямовані на вирішення екологічних проблем. Зокрема, Конференція ООН по навколишньому середовищу і розвитку ( Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) зібрала вищих керівників 190 держав, прийняла “Повістку дня на XXI століття” – програму екологічної орієнтації розвитку суспільства. Конференція проголосила принципи переходу всіх країн до сталого розвитку, тобто до економічного зростання з урахуванням необхідності вирішення гострих соціальних проблем і збереження природного середовища в інтересах майбутніх поколінь. Зусилля суспільства на світовому рівні та рівні окремих держав сприяли розумінню того, що без подолання споживацького ставлення до природи неможливо вирішити екологічні проблеми і вберегти людське суспільство від фізичної та духовної деградації.

Для подолання екологічної кризи та успішного практичного вирішення екологічних проблем необхідний перехід до нової ідеології, до екологізації економіки і виробництва та екологічно зорієнтованої цивілізації. Вимоги нової ідеології незрівнянно складніші, ніж просто завдання охорони природного середовища і скорочення обсягів забруднень. Уся людська діяльність повинна бути організована в умовах жорсткого екологічного імперативу. Для цього, з одного боку, необхідно застосувати макросистемний підхід до вивчення та вирішення екологічних проблемі, з іншого – формувати у людей новий світогляд на екологічну безпеку та біосферу.

Винятково важлива роль в цьому належить широкій екологічній освіті, яка повинна стати невід’ємною пріоритетною частиною підготовки будь-якого фахівця в галузях управління, економіки, права, техніки тощо. Майбутні спеціалісти повинні розглядати будь-яку діяльність з позицій введення господарства у біосферні цикли, навчитись приймати екологічні фактори як обов’язкові параметри будь-якої еколого-економічної системи.

Для багатьох сучасних політиків, економістів, інженерів та управлінців як у нашій країні, так і в інших державах, характерний технологічний або антропоцентричний підхід до проблеми взаємовідносин природи і людини. Спираючись на свій розум, соціальну організацію, створені машини і механізми, вони вважають, що закони природи не розповсюджуються на людське суспільство, не можуть і не повинні заважати економічному зростанню, науково-технічному та соціальному прогресу людства. А жива природа в силу своєї стійкості може пристосуватись до дій людини на планеті. Такий підхід практично призвів до виникнення глобальних екологічних криз і загрози існуванню людської цивілізації. Що стосується України, то ми маємо сумну можливість спостерігати згубний вплив економічної діяльності людини на природні екосистеми Полісся, Придніпров’я, Донбасу, Карпат, півдня України за рахунок перевищення антропогенного навантаження на природне середовище. Стан здоров’я населення України продовжує погіршуватись під подвійним пресом несприятливих економічних та екологічних умов: зростає кількість спадкових та хронічних хвороб, погіршується генофонд нації, скорочується термін життя людей, розширюється спектр екопатологій, в тому числі злоякісні новоутворення, імунодефіцит та алергії.

У майбутніх фахівців необхідно формувати сучасний гуманістичний екоцентричний підхід, який ставить у центр екологічних проблем стійкість живої природи і залежність від неї людського суспільства, розглядає існування всіх живих організмів, в т. ч. і людей з їхніми ресурсами, технікою і культурою, як єдину систему і спрямований на перехід до екологічно орієнтованої цивілізації, на екологізацію економіки, виробництва, політики, освіти. Формування екоцентричного світогляду у майбутніх фахівців є надзвичайно важливим, тому що він визначає формування такої поведінки людського суспільства, такої економіки і таких технологій, які приведуть масштаби і характер господарчої діяльності у відповідність з екологічною стійкістю природи і зупинять глобальну екологічну кризу.

Сучасні наукові досягнення у макроекології дають розуміння ролі та місця людини у біосфері, недопустимості подальшого відокремлення людської економіки від економіки природи, розвитку економічної діяльності регіонів з обов’язковим урахуванням їх екологічної місткості. Майбутні фахівці різного профілю повинні сприймати проблеми взаємодії людства і природи на основі фундаментальних знань макроекології, що дозволить їм у практичній діяльності розумно розвивати економіку держави, одночасно зберігаючи екологічний потенціал територій, необхідний для проживання населення.

Даний посібник переслідує декілька цілей. З одного боку, він розглядає ряд питань, пов’язаних з цілісним змістом навчального курсу, методикою виконання практичних робіт, вирішенням прикладних задач, прийняттям обґрунтованих рішень та виконанням тестових завдань. З іншого боку, він покликаний сприяти усвідомленню важливості екологічної освіти у системі вищої школи при формуванні еколого-економічного та юридичного мислення майбутнього фахівця керівної ланки, від якого залежить прийняття рішень на рівні підприємця, керівника чи урядовця.

Вищезгадані питання складають основи курсу “Екологія”, після вивчення якого студенти повинні знати:

- структуру та системні закони сучасної макроекології;

- основні поняття та закономірності існування організмів, популяцій та угруповань екосистем, в тому числі і людини;

- сучасний стан природних ресурсів та вплив на них антропогенної діяльності людини;

- основні аспекти екоцентричного підходу до проблеми взаємовідносин людини та природи;

- основні напрями практичної природоохоронної діяльності;

- стратегію і тактику виживання людської цивілізації у XXI столітті.

Студенти повинні вміти:

- здійснювати розрахунки збитків при викидах та скидах полютантів у атмосферу та водойми і розміщенні відходів на земельних ділянках;

- здійснювати розрахунки та аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів;

- здійснювати розрахунки екологічних податків.

Даний посібник розрахований, в першу чергу, на студентів вищих навчальних закладів, які мають певні знання з навчальних курсів мікро- та макроекономіки, основ права, розміщення продуктивних сил та економіки підприємства, але не володіють питаннями з основ екології та економіки природокористування.

Посібник містить реальну інформацію, рекомендації та приклади, що спираються на міжнародно визнані принципи охорони навколишнього середовища.

Навчальна дисципліна “Екологія” входить до нормативного циклу гуманітарної підготовки стандарту освіти України щодо формування фахівця з напряму “Економіка і підприємництво”, тому даний посібник може бути використаний студентами усіх факультетів економічних спеціальностей.

Для студентів академії ДПС України актуальним і необхідним є знайомство з досвідом передових країн в питаннях раціонального екологічного оподаткування з метою його вдосконалення та впровадження в практику у нашій країні.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Найменування розділів та тем

Орієнтовна кількість годин

Всього

Вступ

 

Розділ 1. Основи теоретичної екології

 

Тема 1.1. Предмет, завдання та значення екології

 

Тема 1.2. Організми та фактори середовища. Аутекологія

 

Тема 1.3. Популяції. Демекологія

 

Тема 1.4. Угруповання та екосистеми. Синекологія

 

Тема 1.5. Екологія людини

 

Рубіжний контроль

1

Разом за розділом

17-34

Розділ 2. Прикладні аспекти екології

 

Тема 2.1. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на природне середовище

 

Тема 2.2. Природні ресурси: стан, методи оцінки та використання.

 

Тема 2.3. Екологічний моніторинг та екологічне нормування

 

Тема 2.4. Техноекологія та практична діяльність людини

 

Тема 2.5. Основи економіки природокористування. Екологічне оподаткування

 

Разом за розділом

21-42

Розділ 3. Екологічні проблеми України та її регіонів

 

Разом за розділом

4-6

Розділ 4. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі

 

Тема 4.1. Філософсько-екологічна методологія збереження життя на Землі

 

Тема 4.2. Національна та глобальна екополітика

 

Тема 4.3. Екорозвиток та екологізація економіки

 

Тема 4.4. Державне управління у галузі охорони природи. Екологічне право

 

Підсумковий контроль

2

Разом за розділом

12-24

Всього з курсу

54-108

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!