Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4844 Орієнтовні теми есе, Організація операційної діяльності підприємства, КНЕУ ім. Гетьмана

Орієнтовні теми есе, Організація операційної діяльності підприємства, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Орієнтовні теми есе

Тема 1. Організаційні засади операційної діяльності

 1. Сутність та суспільне значення операційної діяльності

 2. Операційна стратегія та її вплив на організацію діяльності

 3. Еволюція теорії та практики організації й управління виробництвом

 4. Організаційно-технологічні аспекти виробничих процесів.

 5. Вплив промислової революції на розвиток теорії і практики організації виробництва.

 6. Аналітичний огляд розвитку організації виробництва.

 7. Система раціоналізації праці та виробництва Ф. Тейлора.

 8. Принципи поточного виробництва Г. Форда.

 9. Філософія виробництва «точно–вчасно» та концепція всезагального контролю якості.

 10. Моделі виробничої функції та методи оцінки продуктивності системи. 

Тема 2. Операційні системи

1. Операційна (виробнича) система як економічний об’єкт

2. Закони організації та розвитку операційних систем

3. Підприємство як складна соціально – економічна система

4. Формування та функціонування сучасних технологічних та виробничих систем.

5. Закони та принципи організації виробничих систем та їх практичне застосування.

6. Техніко-технологічна база підприємства як умова системного розвитку.

7. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої системи як умова її організації.

8. Взаємодія виробничої системи із зовнішнім середовищем у сучасних умовах господарювання.

9. Підприємство як складна соціально-економічна виробнича система. 

Тема 3. Технологічний розвиток

1. Технологічний розвиток як умова економічного розвитку

2. Технологія як визначальний чинник відтворення

3. Матеріально-технічні ресурси технологій

4. Традиційні базові технології

5. Технології сервісного обслуговування

6. Сучасні тенденції технологічного розвитку як основного чинника економічного розвитку. 

Тема 4. Технологічні процеси

1. Технологічний процес як система

2. Основи проектування технологічних процесів

3. Методичні підходи до вибору технологічних процесів та устаткування.

4. Удоконалення технологічних процесів. 

Тема 5. Організування операційних (виробничих) процесів

1. Виробничий процес та його структура

2. Принципи раціонального організовування процесів

3. Виробничий процес, його чинники та принципи раціональної організації.

4. Основи проектування виробничих та сервісних процесів

5. Організаційні типи виробничих процесів та їх трансформація.

6. Вдосконалення організації виробництва на підприємстві.

7. Вдосконалення виробничого (сервісного) процесу.

8. Оптимізація операційних процесів на підприємстві.

9. Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

10. Проект по впровадженню принципів бережливого виробництва. 

Тема 6. Організовування трудових процесів та нормування праці

1. Трудовий процес як складова виробничого процесу

2. Організація праці, її форми та системи.

3. Нормування праці як основа раціоналізації трудових процесів

4. Організація праці та основні напрями її вдосконалення.

5. Методичні основи проектування трудового процесу.

6. Організація і обслуговування робочих місць.

7. Умови праці та чинники їх формування.

8. Колективні форми організації праці.

9. Нормування праці та його вплив на організацію трудового процесу.

10. Вивчення й нормування витрат робочого часу.

11. Вдосконалення організації і обслуговування робочих місць на підприємстві.

12. Вдосконалення організації трудових процесів. 

Тема 7. Просторове організовування операційних (виробничих) систем

1. Технологічне планування розташування потужностей

2. Принципи розташування об’єктів (виробів, процесу, устаткування)

3. Виробнича структура підприємства

4. Просторове розташування підприємства та його підрозділів

5. Просторове розміщення виробничих потужностей у сучасних умовах.

6. Оптимізація просторового розміщення виробу.

7. Особливості просторового розташування устаткування на основі технологічного та предметного принципів.

8. Виробничі осередки та перспективи їх використання.

9. Генеральний план територіального розташування підприємства.

10. Тенденції комбінованого розміщення виробів та процесів.

11. Організація інтегрованих виробничих систем у просторі.

12. Процес оптимізації просторових зв’язків усередині виробничої системи.

13. Предметна структура виробництва та перспективи її поширення.

14. Тенденції розвитку виробничих структур.

15. Сучасні виробничі структури підприємств та принципи їх побудови.

16. Оптимізація стратегії розміщення підприємства.

17. Розробка стратегії розміщення підприємства.

18. Оцінка ефективності розміщення підрозділів підприємства. 

8. Організовування виробничих та сервісних процесів у часі

1. Виробничий цикл і його структура

2. Тривалість циклу простого процесу при різних рухах предметів праці

3. Визначення циклу складного процесу

4. Заходи скорочення виробничих циклів

5. Оптимізація структури виробничого циклу підприємства. 

Тема 9. Методи організовування процесів

1. Непотоковий метод організації виробництва та сфера його застосування.

2. Перервний метод організації процесу виробництва

3. Партіонний метод виготовлення виробів (надання послуг)

4. Групова технологія обробки та особливості застосування партіонного методу виробництва.

5. Організація потокового виробництва.

6. Гнучке автоматизоване виробництво

7. Практика і перспективи розвитку гнучких виробничих систем. 

Тема 10. Потужності підприємства

1. Сутнісно-змістова характеристика потужностей

2. Планування виробничої потужності

3. Управління використанням потужностей підприємства

4. Планування і регулювання пропускної спроможності сервісних підприємств

5. Управління використанням виробничих потужностей. 

Тема 11. Організовування оперативного регулювання процесами виготовлення товарів та послуг

1. Оперативне-календарне планування процесів виробництва

2. Диспетчерування процесіву різних типах виробництва

3. Сучасні системи організації оперативного регулювання виробничих та сервісних процесів

4. Організація оперативно-календарного планування в одиничному виробництві.

5. Організація оперативно-календарного планування в серійному виробництві.

6. Організація оперативно-календарного планування в масовому виробництві.

7. Системи планування «за випередженнями», «на склад», «по нормах заділів», «за термінами міжцехових подач», «Р-Г «.

8. Сучасні системи управління виробництвом та умови їх застосування.

9. Вдосконалення організації робіт по оперативному плануванню

10. Вдосконалення системи диспетчеризації на підприємстві.

11. Розробка виробничого розкладу робіт на підприємстві.

12. Вдосконалення оперативного управління на підприємстві.

13. Вдосконалення системи оперативного управління на підприємстві.

Тема 12. Організування процесів досліджень, проектування і освоєння нової продукції

1. Організація науково-технічних досліджень

2. Проектне – конструкторська підготовка продукту (послуги)

3. Технологічна та екологічна підготовка процесів виготовлення продукції (надання послуг)

4. Організаційно-економічна підготовка виробництва та освоєння нового продукту

5. Сучасні організаційні форми і технічні засоби комплексної підготовки виробництва.

6. Способи формування наукових ідей, прогресивні форми та методи організації досліджень.

7. Патентно-ліцензійна робота, організація підготовки науково-технічної інформації.

8. Особливості проектування виробів для різних типів виробництва з урахуванням умов ринкових потреб.

9. Екологічна експертиза виробів (процесів) на стадіях їхнього життєвого циклу.

10. Процеси освоєння випуску нової продукції в різних типах виробництва та оцінка ефективності.

11. Проект по екологізації процесу виробництва на підприємстві. 

Тема 13. Організовування допоміжних процесів

1. Розвиток і адаптація операційна інфраструктури до внутрішніх та зовнішніх змін виробництва.

2. Сучасні тенденції організації інструментального забезпечення виробництва.

3. експлуатаційного обслуговування устаткування.

4. Сучасні системи організації ремонту устаткування. Сучасні регулюючі системи енергоспоживання та енергозбереження на підприємствах.

5. Зарубіжний досвід технічного обслуговування виробництва.

6. Вдосконалення організації ремонтних робіт на підприємстві.

7. Вдосконалення технічного обслуговування на підприємстві. 

Тема 14. Організування забезпечення якості продукції, надання послуг

 1. Якість продукції та система її показників

 2. Якість продукції та стадії її формування.

 3. Системи комплексного управління якістю продукції

 4. Організація технічного контролю якості та випробування продукції

 5. Системи якості для сфери послуг

 6. Особливості формування систем якості на підприємствах України.

 7. Зарубіжний досвід управління якістю продукції.

 8. Сертифікація продукції та атестація виробництв.

 9. Вдосконалення конкурентоспроможності продукції, послуг.

 10. Дослідження якості сервісного обслуговування організації і його вдосконалення.

 11. Вдосконалення процесу управління якістю на підприємстві.

 12. Вдосконалення системи контролю за виробництвом на підприємстві.

 13. Оптимізація процесу контролю якості продукції на підприємстві.

 14. Вдосконалення організації виробничого контролю на підприємстві.

 15. Розробка елементів системи менеджменту якості на підприємстві.

 16. Вдосконалення системи менеджменту якості на підприємстві.

 17.  Проект підвищення якості продукції.

Тема 15. Організовування матеріально-технічного забезпечення процесів та збуту продукції

1. Вдосконалення організації управління виробничими запасами на підприємстві.

2. Постачання матеріальних ресурсів як початкова ланка процесів

3. Транспортне обслуговування процесів

4. Організовування процесів складування

5. Логістичні системи матеріального обслуговування процесів

6. Організовування процесів збуту продукції

7. Сучасні системи управління запасами та умови їх застосування.

8. Системи організації внутрішньозаводських транспортних потоків.

9. Організація та шляхи вдосконалення роботи транспортно-складського господарства на підприємстві.

10. Організація матеріально-технічним постачанням на підприємстві.

11. Вдосконалення транспортного обслуговування на підприємстві.

12. Вдосконалення складського обслуговування на підприємстві.

13. Вдосконалення розподільної логістичної системи підприємства.

14. Вдосконалення систем закупівельної логістики підприємства.

15. Аналіз ефективності організації складського господарства і його вдосконалення на підприємстві.

16. Організація логістичної сервісної системи на підприємстві. 

Тема 16. Проектування та вдосконалення організації операційних систем

1. Методичні основи організаційного проектування

2. Зовнішнє проектування підприємства

3. Внутрішнє організаційне проектування виробничих підсистем підприємства

4. Проектування структур підприємства і його просторового

розташування

5. Діагностування та планування розвитку виробничих систем

6. Організаційне проектування виробництва та його перспективи.

7. Оцінювання рівня системи організації виробництва.

8. Зовнішнє проектування виробничої системи.

9. Проектування структурних змін і раціоналізації виробничих систем.

10. Структура та зміст еталонного проекту організації виробничої системи.

11. Організаційна підготовка впровадження, освоєння, оцінювання й удосконалення організаційного проекту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!