Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4842 Методичні рекомендації з підготовки письмових індивідуальних робіт з курсу Організація операційної діяльності підприємства, КНЕУ ім. Гетьмана

Методичні рекомендації з підготовки письмових індивідуальних робіт з курсу Організація операційної діяльності підприємства, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методичні рекомендації з підготовки письмових індивідуальних робіт з курсу Організація операційної діяльності підприємства

Вступ

Основними видами письмових індивідуальних робіт студентів (обов’язкових або вибіркових), передбачених в межах вивчення курсу «Організація операційної діяльності підприємства» (див. Карти СРС), є аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, написання есе (проекту наукової статті), аналітичний (критичний) огляд статей, тематичний огляд публікацій, аналітичний огляд матеріалів реального підприємства, звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою, пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою.

Есе (від лат. “exagium” через фр. “essai” – спроба) – невелике за обсягом розмірковування з приводу певних наукових, практичных проблемних питань, характеризується вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуальним трактуванням обраної теми. Есе передбачає розвиток аргументації і аналізу, їх обґрунтування, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо даного питання.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій – містить систематизований аналіз наукової інформації з визначеного кола питань, є результатом аналізу першоджерел і призначений для ознайомлення із сучасним станом певних наукових проблем і перспективами їх розвитку.

Аналітичний огляд матеріалів реального підприємства – містить критичну оцінку інформації, поданої у досліджуваних матеріалах.

Тематичний огляд публікацій – систематизований аналіз первинних наукових та/або практичних матеріалів, об’єднаних однією темою. 

1. Цілі та завдання індивідуальних робіт

Мета написання індивідуальних робіт полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення і письмового викладення власних думок, формуванні у студентів уміння виражати і аргументувати свою точку зору на поставлену проблему, що і складає значну частину практичної роботи будь-якого випускника вищого навчального закладу.

Методичні рекомендації спрямовані на привіття навичок раціональної організації самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни сприяння формуванню у них загальнокультурних і професійних компетенцій:

 • уміння логічно вірно і ясно будувати письмову мову;

 • здатність аналізувати значущі проблеми і процеси, що відбуваються операційної діяльності, прогнозувати можливий їх розвиток в майбутньому;

 • здатність здійснювати збір, аналіз і обробку данних, необхідних для вирішення поставлених економічних задач, аналізувати і інтерпретувати дані у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Теми самостійних робіт можуть бути запропоновані викладачем або студентами, в останньому випадку вони мають бути завчасно узгоджені з викладачем. Тема роботи має містити у собі питання, проблему, мотивувати до міркувань. 

2. Вимоги до оформлення індивідуальних робіт

Основні вимоги до оформлення робіт:

- обсяг – 5-7 стор.;

- набір тексту виконується у редакторі MS Word;

- аркуш формату А4;

- поля – 2 см зі всіх боків;

- шрифт Times New Roman,

- кегель – 14,

- інтервал –1,5,

- абзац – 1,0 см;

- нумерація сторінок з правого боку під текстом (на титульному листі номер сторінки не ставиться);

- роботу необхідно скріпити;

- цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (Таблиця 1. Назва таблиці). Рисунки потрібно згрупувати єдиним графічним об’єктом та пронумерувати (Рис. 1. Назва рисунку). При наборі формул/рисунків/таблиць використовується вмонтований Word редактор.

- в кінці роботи, з нового листа вказується використана література. Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [1, с. 18], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою [1, с. 18; 2, с. 20-21].

- всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Назви праць у списку літератури розташовуються в алфавітному (за прізвищем автора) порядку. Зразок оформлення списку джерел – для книги, статті з друкованого журналу і статті з електронного журналу в Інтернет:

- Васильков В.Г., Василькова Н.В. Організація і управління процесами виробництва: Навч.посіб.,- К.: КНЕУ, 2011.- 503 с.

- Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 488с.

- Круш П.В., Подвігіна В.І, Гулевич В.О.“Організація виробництва”. Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круш, В.І., Подвігіна, В.О. Гулевич. – К.: аравелла, 2010.- 536 с.

- менеджмент персоналу. аналіз статей www.slideshare.net/.../ss-48011374

Структура письмової самостійної роботи:

Титульний лист: містить повну назву університету, факультету, дисципліни, вид та тему роботи, дані про студента (курс, спеціальність, група, ПІБ), прізвище та ініціали викладача. Приклад оформлення титульного аркуша у додатоку 1.

Вступ (обсяг: до 0,5-1 стор.): сутність і обґрунтування вибору теми, формулюються і коротко характеризуються основна проблема, цілі і задачі роботи, використані джерела.

Основна частина (обсяг: 4-6 стор.): послідовно і логічно розкриваються теоретичні основи обраної теми або проблеми. На основі самостійно підібраних і самостійно опрацьованих джерел студент аналізує, узагальнює і у вільній формі, але дотримуючись наукового стилю і використовуючи фахову лексику, аналізує прочитане з даної теми і висловлює свої думки, в тому числі критичні, порівнює підходи до розгляду окремих питань у різних джерелах, що були опрацьовані, відзначає їхні – на його думку – сильні і слабкі сторони, тощо. Там, де необхідно, можуть використовуватись таблиці, графіки, діаграми.

Висновки (обсяг-до 1 стор.): робиться загальний підсумок роботи, формулюються висновки.

Список використаної літератури. 

3. Оцінювання письмової самостійної роботи

Критеріями оцінювання письмової самостійної роботи студента є:

- самостійність виконання,

- відповідність змісту роботи її темі,

- якість виконання (глибина аналізу використаних матеріалів і повнота висвітлення теми, стиль викладення, обґрунтованість тверджень, логічність і послідовність побудови роботи),

- дотримання встановлених термінів здачі роботи на перевірку,

- відповідність вимогам до оформлення роботи.

При оцінюванні роботи значна увага приділяється самостійності опрацювання студентом обраної теми. У разі виявлення плагіату, компіляції фальсифікації або фабрикації студент отримує незадовільну оцінку (0 балів) без права перездачі даного виду роботи.

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є його автором, або використання чужих слів, ідей, процесів, результатів досліджень без належного посилання на їх джерело; навмисне чи усвідомлене присвоєння авторства повністю або частково на чужий твір наукового, літературного або мистецького характеру).

Компіляція – неоригінальна, несамостійна літературна чи наукова праця, побудована через поєднання частин чужих творів, без самостійної обробки першоджерел).

Фальсифікація - маніпулювання даними досліджень, процесами та результатами або їх зміна, а також не включення критичних даних і результатів внаслідок чого спотворюються матеріали дослідження.

Фабрикація (підлог) - навмисна вигадка інформації, дослідницьких даних і результатів та наступне використання їх у записах або повідомленнях про них в академічній роботі (звітах, журнальних статтях, монографіях, підручниках, посібниках тощо).

Загальні вимоги до якості есе можуть оцінюватися за критеріями:

Критерій

Вимоги до студента

Максимальна кількість балів

Знання і розуміння теоретичного матеріалу

 • визначає дані поняття чітко і повно, наводячи відповідні приклади;
 • використовувані поняття строго відповідають темі;
 • самостійність виконання роботи.

1

Аналіз і оцінка інформації

 • грамотно застосовує категорії аналізу;
 • уміло використовує прийоми порівняння і узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ;
 • здатний пояснити альтернативні погляди на дану проблему і дійти збалансованого висновку;
 • діапазон використовуваного інформаційного простору (студент використовує велику кількість різних джерел інформації);
 • обгрунтовано інтерпретує текстову інформацію за допомогою графіків і діаграм; - дає особисту оцінку проблемі.

3

Побудова суджень

 • ясність і чіткість викладу;
 • логіка структуризації доказів
 • висунені тези супроводжуються грамотною аргументацією;
 • приводяться різні точки зору і їх особиста оцінка.
 • загальна форма викладу отриманих результатів і їх інтерпретації відповідає жанру проблемної наукової статті.

2

Оформлення роботи

 • робота відповідає основним вимогам до оформлення і використання цитат;
 • дотримання лексичних, фразеологізмів, граматичних і стилістичних норм украінської літературної мови;
 • оформлення тексту з повним дотриманням правил орфографії і пунктуації;

1

Максимальна кількість балів, яку студент може получить - 5.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!