Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4821 Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з курсу Маркетинг, НУДПСУ

Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з курсу Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра міжнародної економіки та підприємництва

 

Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занятьз курсу Маркетинг

Виконання самостійної роботи, індивідуальної роботи

для підготовки бакалаврів

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

 варіативна компонента «Оподаткування»

денної форми навчання

нормативна навчальна дисципліна

 

Ірпінь 2013 р. 

Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять, виконання самостійної роботи, індивідуальної роботи розроблені на основі робочої навчальної програми курсу «Маркетинг», затвердженої у 2013 році.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки та підприємництва, протокол № 4 від «21» листопада 2012 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування університету, протокол №__ від «___» ___________ 2012 р.

Завідувач навчально-методичного відділу О. О. Бойко-Слобожан

Реєстраційний № _____

Рецензія на робочу навчальну програму курсу Маркетинг

для підготовки бакалаврів

у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» варіативна компонента «Оподаткування».

Початок ХХІ століття – неймовірний виклик як для маркетологів, та і для викладачів і студентів, які вивчають маркетинг. Мобільний маркетинг, віртуальна реклама, багатоканальна торгівля, електронна комерція – це лише декілька із нових складників маркетингу. Водночас багато традиційних його складових – таких як сегментація, розроблення нового продукту, ціноутворення – також набувають своєї значущості та широкого використання. Поєднання новітніх і традиційних складників маркетингу створює справді винятковий об’єкт для вивчення та розуміння..

В умовах ринкової економіки і стабілізації ринкових відносин потрібне глибоке розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю.

Засвоєння матеріалу курсу допоможе студентам, майбутнім фахівцям, не просто засвоїти основні положення маркетингу, але й оволодіти вмінням системного, комплексного рішення проблем в сучасних умовах господарювання.

Розроблені доцентом Ткаченко В. В. методичні рекомендації знайомлять студентів з основами маркетингу в умовах ринкових відносин та надають можливість отримати необхідні знання та практичні навички для їх використання.

Методичні вказівки логічно побудовані, їх зміст повністю відповідає і охоплює проблематику курсу.

Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять, самостійної роботи, індивідуальної роботи з курсу «Маркетинг» відповідають встановленим вимогам і можуть бути рекомендовані до використання у навчальному процесі.

ПЕРЕДМОВА 

Актуальність. Ринковий механізм вимагає від підприємства принципово нових функцій. Комерційна діяльність по організації виробництва продукції, необхідної споживачам, стає базовою для підприємства. І ефективно вона може бути здійснена лише на основі теорії і практики маркетингу, який є водночас і філософією бізнесу, і активним процесом.

Актуальність курсу визначається тим, що для формування цивілізованої економіки в нашій країні, інтеграції України в світове господарство необхідним є глибоке розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю, тобто знань які дає маркетинг.

В процесі засвоєння предмету студенти повинні вивчити: суттєвість, принципи, стратегію і функції маркетингу; складові елементи і послідовність комплексного дослідження ринку; процес планування асортименту продукції, стратегію і задачі ціноутворення в системі маркетингу; особливості управління збутом товарів; цілі, форми і методи стимулювання збуту продукції; принципи організації маркетингу на підприємствах.

Мета: підготовка фахівців такого рівня кваліфікації, знання і практичні навички яких придатні для комплексного дослідження ринку, особливостей управління збутом товарів, визначення цілей, форм і методів стимулювання збуту продукції, використання необхідних принципів організації маркетингу на підприємствах, що забезпечуватиме успішне їх функціонування, мобільність та конкурентні переваги не тільки на національному, але міжнародному ринку, формування у студентів комплекс­ного розуміння системи взаємозв'язків на ринку товарів і послуг та дер­жавної політики на цьому ринку в контексті європейських інтеграційних процесів у сфері реалізації товарів і надання послуг.

Виклад сутності, принципів, завдань і функцій маркетингу, розгляд таких основних розділів, як організація маркетингової діяльності; маркетингові дослідження і маркетингова інформація; маркетингова товарна та цінова політика; маркетингова політика просування, розподілу товару і товароруху; стратегія планування і контроль; міжнародний маркетинг.

Завдання дисципліни:

– набуття студентами в галузі складових елементів і послідовності комплексного дослідження ринку, особливостей управління збутом товарів, цілей, форм і методів стимулювання збуту продукції, принципів організації маркетингу на підприємствах;

– відпрацювання практичних навичок розв’язання завдань ціноутворення в системі маркетингу.

Процес вивчення предмету повинен сприяти формуванню уміння і навиків підприємництва, виховуванню дбайливого відношення до фінансів, трудових і матеріальних ресурсів, самостійності і дисциплінованості, розвитку уміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Студенти повинні вміти: аналізувати кон’юнктуру ринку і складати кон’юнктурний звіт; організовувати і проводити опитування споживачів, спеціалістів і експертів; оцінювати конкурентоспроможність товарів; обґрунтовувати пропозиції по зміні цін на товари в різних ринкових ситуаціях; розраховувати комплексний показник якості товарів; використовувати інформаційну мережу для збереження і опрацювання інформації про ринок.

Предмет: «Маркетинг» – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» варіативна компонента «Оподаткування» та предметом вивчення якої є дослідження проблем функціонування виробничих підприємств, пов’язаних з економічною адаптацією до вимог внутрішнього та зовнішнього ринку.

Економічний зміст дисципліни розкривається через систему взаємовідносин, що виникають між прямими учасниками ринку товарів та послуг при формуванні попиту і пропозиції на них. Механізм реалізації економічних відносин на ринку товарів та послуг безпосередньо пов`язаний з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу товарів, які знаходяться у власності господарських суб’єктів та відбувається на основі комплексного вивчення ринку та реальних запитів споживачів.

Інформаційні джерела: базові підручники, навчальні посібники, збірники документів, що регулюють відносини у даній сфері, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники, науково-методичні розробки, додаткова література.

Матеріал предмету слід пов’язувати з дисциплінами: стратегія підприємства, управління затратами підприємства, макро- та мікроекономіка, міжнародна економіка, менеджмент, економіка підприємства, фінанси підприємства, ціноутворення, економічний аналіз, управління ефективністю діяльності суб’єктів оподаткування та іншими.

Викладання курсу «Маркетинг» передбачає застосування різних методів навчання, а саме: словесні, наочні, практичні методи; методи організації пізнавальної діяльності (частково-пошуковий, дослідницький); методи стимулювання та мотивації навчання (пізнавальні та навчальні дискусії, імітаційні); методи контролю і самоконтролю (усний, письмовий, графічний, тестування тощо); науково дослідницькі методи.

Проміжний контроль здійснюється у формі написання контрольних робіт. Наприкінці курсу проводиться підсумковий модульний контроль.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!