Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4812 Структура розрахункової роботи, Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, УМСФ

Структура розрахункової роботи, Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері, УМСФ

« Назад

Структура розрахункової роботи

При виконанні розрахункової роботи рекомендується наступна структура:

Титульний аркуш

Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

2. Практична частина

2.1. Робота із пошуковою системою програми QD Pro

2.2. Створення електронної копії ВМД засобами програми QD Pro

3. Література

4. Додатки

Титульний аркуш є першою сторінкою розрахункової роботи, однак не нумерується.

У змісті приводяться всі заголовки структурних частин роботи (крім підзаголовків, що даються в добір з текстом) із вказівкою сторінок, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним йому номером сторінки в правому стовпці змісту.

Вступ до розрахункової роботи повинний містити загальні відомості про теоретичну й практичну частину розрахункової роботи:

 • коротке обґрунтування актуальності теми теоретичної частини розрахункової роботи;

 • перелік питань, які розкривають тему;

 • найменування завдань, які будуть вирішені з використанням спеціалізованого програмного забезпечення на ПК і описані в практичній частині розрахункової роботи;

 • короткі характеристики ПК і програмного забезпечення, використаних для виконання й оформлення розрахункової роботи.

Теоретична частина має на меті поглибити знання окремих розділів курсу й показати вміння студента самостійно працювати з літературою й нормативними БД на ПК.

План викладення теоретичної частини повинен бути продуманий і складений студентом після пророблення літературних.

Рекомендується наступний план теоретичної частини.

Анотація

В анотації формулюється об’єкт вивчення. Об’єктом вивчення може бути технологія, процес або якась система. В об’єкті виділяється та його частина, яка служить предметом вивчення. На нього й повинна бути спрямована основна увага.

1. Основні поняття, використовувані при вивченні об’єкта

Розкриваються основні поняття, використовувані в обраній темі. Наприклад, у темі “Призначення та особливості побудови Автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор-2006”” дається загальний оглядпро призначення та особливості побудови системи.Коротко характеризуються основні функції системи.

За обсягом розділ не повинен перевищувати однієї сторінки машинописного тексту.

2. Класифікація елементів об’єкта

Дається загальна схема класифікації й коротка характеристика елементів об’єкта.

За обсягом розділ не повинен перевищувати однієї сторінки машинописного тексту.

3. Докладна характеристика елементів об’єкта

На кожний пункт слід відвести не менш двох сторінок машинописного тексту.

При цьому бажане по кожному пункту привести аналітичну таблицю розвитку описуваних елементів об’єкта вивчення або його структуру, функції тощо. У таблицях такого роду найменування рядків повинні містити назви властивостей даного елемента об’єкта, а назви стовпців – найменування розглянутого елемента в його розвитку.

Висновок

У цій частині роботи коротко й логічно викладаються підсумки вивчення об’єкта. Воно завершується оглядом перспектив досліджуваної проблеми.

При оформленні теоретичної частини бажано привести ілюстративний матеріал (блок-схеми, аналітичні таблиці застосовуваних елементів об’єкта вивчення, рисунки).

Для виконання практичної частини розрахункової роботи, що полягає у розв’язку практичних завдань з митного оформлення вантажів, необхідно використовувати програму QD Pro.

За узгодженням з керівником можливий вибір інших програмних продуктів, якщо з ними пов’язана тема теоретичної.

У практичній частині 1 розрахункової роботи при оформленні звіту слід керуватися наведеним нижче планом, а також прикладом та методичними вказівками по оформленню практичної частини розрахункової роботи (див. п. 4).

1. Умова завдання

Розділ має містити найменування завдання, умови, ціль і засіб її розв’язку.

2. Хід виконання

У цьому розділі необхідно описати послідовність дій для розв’язку завдання і в якості ілюстрацій надати:

 • скріншоти із вказаними умовами пошуку;

 • гіперпосилання на файли із збереженими в електронному вигляді результатами пошуку.

3. Результат виконання

У цьому розділі необхідно надати:

 • скріншоти з результатами пошуку (наприклад, перелік документів, конкретний документ, довідка про товар і таке ін.);

 • на електронному носії збережені у відповідних форматах файли з результатами пошуку.

У практичній частині 2 розрахункової роботи при оформленні звіту слід керуватися наведеним нижче планом, а також прикладом та методичними вказівками по оформленню практичної частини розрахункової роботи (див. п. 4).

1. Умова завдання

Розділ має містити умови переміщення товарів через митний кордон України.

2. Хід виконання

У ході виконання практичної частини №2 необхідно виконати аналіз умов переміщення для заповнення ВМД та надати характеристику такої інформації із ВМД:

 1. Режим переміщення

 2. Умова поставки

Для кожного товару:

 1. Опис, класифікація та кодування

 2. Визначення заходів тарифного та нетарифного регулювання

 3. Розрахунок митної вартості відповідно до умови поставки

 4. Визначення документів, необхідних для митного оформлення

 5. Нарахування митних платежів

 6. Визначення транспорту переміщення 

 7. Розрахунок загальної митної вартості по всіх товарах 

3. Результат виконання

У цьому розділі необхідно надати:

 • скріншоти електронної копії створеної ВМД (вкладка Головна);

 • для кожного товару скріншоти вкладки Товари, декларації митної вартості (ДМВ), інвойсу, переліку документів та розрахунку платежів;

 • на електронному носії збережені у відповідних форматах файли з ВМД, інвойсами та ДМВ. 

Якщо студент не має можливості виконати практичну частину розрахункової роботи на ПК дома, то він може виконати її в комп’ютерній лабораторії кафедри ВМІ в денний час за узгодженням із працівниками лабораторії.

Після викладення практичної частини студент наводить перелік літератури, використаної ним при написанні розрахункової роботи (не менше 5 джерел). У список включаються тільки ті джерела, які використовувалися при підготовці розрахункової роботи й на які є посилання в роботі.

При описі літературного джерела необхідно вказати:

прізвища й ініціали авторів,

назва книги, статті,

місце видання,

видавництво,

рік видання,

обсяг (кількість сторінок).

Для матеріалів з Інтернету вказують:

прізвища й ініціали авторів,

повна назва матеріалу,

Інтернет-Адреса,

Нижче наведені приклади опису деяких видів літературних джерел.

Книга одного й більш авторів

Василенко М. В. Теорія коливань : навч. посібник / М. В. Василенко. – К. : Вища школа, 1992. – 430 с.

Меликов А. З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания / А. З. Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин. – К. : Техніка, 1991. – 265 с.

Стаття з журналу

Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України / Коржанський М. Й. // Право України. – 1995. – № 11. – С. 69.

Публікації в мережі Інтернет

Гpaбинcький I. M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi відносини [Електронний ресурс] : плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l-гo кypcy / І. М. Грабинський ; Львівський університет. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. – Режим доступу : http://www.geocities.com/ihoг hrabynskyi/ier/plan seminar.htm.

У додатках розміщують матеріали, які доповнюють текст основної частини роботи. За формою вони можуть являти собою текст, таблиці, графіки, діаграми, схеми, рисунки. Кожний додаток повинний починатися з нової сторінки із вказівкою в правому верхньому куті слова “Додаток” і мати тематичний заголовок. При наявності в роботі більш одного додатка вони нумеруються арабськими цифрами. Зв’язок основного тексту з додатками здійснюється через посилання. 

Рекомендована література

Митний кодекс України

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про Національну програму інформатизації”

Закон України “Про науково-технічну інформацію”

Закон України “Про державну таємницю”

Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах

Закон України “Про електронний цифровий підпис”

Закону України “Про Єдиний митний тариф”

Указ Президента України “Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 4.10.1994

Наказ Держстандарту України “Про Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98” від 31.12.1998. № 1024

Наказ ДМСУ ”Концепція створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів” за від 18.10.06 №907

Наказом ДМСУ “Положення про електронну інформацію в митній системі України” від 08.02.1996 р. за №48

Наказ ДМСУ “Порядок організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави” від 05.01.2005 № 5

Положення про Центральний засвідчувальний орган Національної системи електронного цифрового підпису затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1451.

Положення про електронну інформацію в митній системі України

Концепція створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України

Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. -321 с.

Підручник / За аг. Ред.. Войцещука А.Д. – Хмельницький: видавництво “Інтрада”, 2007. –312 с.

Митні інформаційні технології: навч. посіб. / О.Ф. Волик, О.В. Кащеєва, І.В. Дорда та ін..; за ред. П.В. Пашка; передмова Толстоухова. – К.: Знання, 2011. – 391 с. – (Митна справа в Україні).

Волик О.Ф., Дорда І.В. Основні принципи побудови Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ: Навчально-методичний посібник. Дн-ськ: АМСУ, 2004.

Волик О.Ф., Кащеєва О.В., Дорда І.В. Інформаційні митні технології: Навчальний посібник. Дн-ськ: АМСУ, 2008, -243с.

За ред. А. Д. Войцещука Регулювання митної справи: Підручник. –Хмельницький: Вид-во “ІНТРАДА”, 2007. -312 с.

Гребельник О.П. Основи митної справи : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. -600с.

Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем. – К.: Издательство “ДиаСофт”, 1999. - 480с.

Дубиніна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД “Професіонал”, 2004, -360с.

Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. Правові засади митної справи України: Навчальний посібник. –К.: Магістр-ХХІ сторіччя”, 2005. -384 с.

Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. — СПб: Питер, 20001. —688 с.: ил.

За ред.М. М. Каленського, П. В. Пашка Митний контроль та митне оформлення: Навчальний посібник. –К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. -284с. ‑ (Митна справа)

Кунєв Ю. Д., Коросташова І. М., Мазур А.В., Шапошник С. П. Управління в митній службі: Підручник – За заг. ред.. Ю. Д. Кунєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 408с.

Макагон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. -224с.

В. П. Науменко Митна вартість товарів: Теорія та практика: Довід. Посіб./ В. Науменко, М. Яворський – К.: ТОВ “Ваіте”, 2004. –142 с. –бібліогр..: с.

Основи митної справи : Навчальний посібник / В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та інші/ За заг. Ред.. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. –Х.: Вид. група “РА-Каравела”, 2000. -320с.

П. В. Пашко Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) / Монографія. – Одеса: “Пласке”, 2009. –628с., іл.

Руководство пользователя QD Professional

Соколов А.В., Степанюк О.М. Защита от компьютерного терроризма - БХВ- Петербург. Справочное пособие.- Арлит., 2002.

Терещенко С. Використання в митній справі системи аналізу та управління ризиком // Митниця. — 2006. -№2 (15)

Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів: навчально-методичний посібник. –К.: Кондор, 2007. -330 с.

Шуляк В., Петров В., Савінова Н., Малійський Є. Огляд комп’ютерної криптографії //Вісник АМСУ. – 2002. - №4

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!