Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4764 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Біохімія

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Біохімія

« Назад

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Біохімія

При виконанні контрольної роботи номер варіанту завдання студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки., або погоджують з провідним викладачем.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також інші підручники, що відповідають темі ро­боти.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок формату А 4. При виконанні роботи студенти мають у повному обсязі розкрити всі питання. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури, вказати дату виконання і поставити власний підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання позитивної оцінки студента заочної форми навчання допускають до складання екзамену. 

Тематика контрольних робіт (для студентів, які навчаються за індивідуальним планом) 

Варіант 1 

 1. Предмет і задачі біохімії спорту. Зв'язок з фізіологією, анатомією, роль в вивченні фізичної діяльності.

 2. Водневий показник кислотно-лужного стану водного середовища організму. Зміни кислотно-лужної рівноваги. Буферні системи та їх роль в підтримці постійності рН-середовища.

 3. Хімічний склад м'язової тканини. Саркоплазматичні білки, міофибрилярні білки, білки м'язової строми. 

Варіант 2 

 1. Небілкові компоненти м'язів.

 2. Біологічне окислення – головний шлях енергоутворення в клітинах організму.

 3. Структурні та біохімічні зміни в м'язах при скороченні і розслабленні. 

Варіант 3 

 1. Амінокислоти. Класифікація амінокислот. Поняття про незамінні амінокислоти. Хімічні властивості.

 2. Джерела енергії в м'язах. Шляхи утворення енергії.

 3. Молекулярний механізм м'язового скорочення. 

Варіант 4 

 1. Сучасні уявлення про механізми біологічного окислення. Флавопротеїди. Дегидрогенази.

 2. Вода та її роль в організмі. Стан і властивості води в організмі.

 3. Типи м'язів і м'язове волокно. 

Варіант 5 

 1. Фізико-хімічні властивості білків. Коагуляція, висалювання, денатурація. Утворення колоїдних розчинів та їх роль для живого організму.

 2. Загальна характеристика механізмів енергоутворення в м'язах. Енергетичні можливості шляхів енергоутворення та критерії їх оцінки.

 3. Структурна організація м'язових волокон. Міофибрили. Саркаплазматичний ретикулум. 

Варіант 6 

 1. Біохімічні зміни в крові при втомленні після тривалої фізичної роботи.

 2. Колоїдні розчини. Електричні властивості та будова колоїдних часток. Фізико-хімічні властивості колоїдних розчинів.

 3. Креатинфосфокіназний механізм ресинтезу АТФ. Енергетична цінність алактатного механізму. 

Варіант 7 

 1. Роль кисню для функції біологічних систем. Сучасні теорії окислення.

 2. Поняття про розчини. Фізико-хімічні властивості. Теорія електролітичної дисоціації. Окислювально-відновлювальні реакції.

 3. Аеробний механізм ресинтезу АТФ. Послідовність реакцій циклу Кребса та фактори, які лімітують цей процес. 

Варіант 8 

 1. Транспорт кисню до м'язів та його споживання при м'язовій діяльності.

 2. Катаболізм і анаболізм як два боки обміну речовин в організмі. Види обміну.

 3. Основні шляхи перетворення глюкози. Ферменти гліколізу та їх роль у забезпеченні послідовності хімічних реакцій.

Варіант 9 

 1. Вуглеводи як клас хімічних сполук (основні представники). Роль вуглеводів в акумуляції космічної енергії та забезпеченні життєдіяльності.

 2. Біохімічні зміни в м'язах при втомленні.

 3. Задачі, види і організація біохімічного контролю в спорті. 

Варіант 10

 1. Клітинні структури та їх роль в організації обміну речовин. Регуляція обміну речовин.

 2. Взаємозв'язок циклу Кребса з іншими метаболічними шляхами.

 3. Класифікація фізичних вправ за характером біохімічних змін при м'язовій діяльності. 

Варіант 11 

 1. Мінеральні речовини і їх роль в організмі (макро-, мікроелементи). Обмін мінеральних речовин при м'язовій діяльності.

 2. Механізм синтезу і розпаду гемоглобіну в організмі, його транспортна функція.

 3. Циклічність розвитку адаптації в процесі тренування. 

Варіант 12 

 1. Механізми транспорту речовин в біологічних системах (дифузія, осмос, активний транспорт, ендо- і екзоцитоз).

 2. Причини утворення, механізми утилізації і транспорту аміаку в організмі.

 3. Гліколітичний механізм ресинтезу АТФ. Енергетична цінність процесу. 

Варіант 13 

 1. Взаємозв'язок обміну вуглеводів, ліпідів і білків. Інтеграція обміну речовин.

 2. Джерела утворення і шляхи утилізації молочної кислоти в організмі.

 3. Вплив тренувань на працездатність спортсменів. 

Варіант 14 

 1. Регуляція системи обміну речовин та їх роль в адаптації організму до фізичних навантажень.

 2. Токсичні продукти ліпідного обміну, їх метаболізм.

 3. Фактори, які лімітують фізичну працездатність. 

Варіант 15 

 1. Поняття про біологічний каталіз. Сучасні теорії каталізу. Механізми ензиматичних реакцій.

 2. Особливості регуляції ліпідного обміну при фізичних навантаженнях.

 3. Біохімічна характеристика швидкісно-силових якостей спортстменів. 

Варіант 16 

 1. Фізіологічне і патологічне поняття гіпоксії. Різновиди гіпоксії. Стан біоенергетичних процесів в організмі при гіпоксії.

 2. Значення жиророзчинних вітамінів для спортивної підготовки.

 3. Біохімічні фактори витривалості. 

Варіант 17 

 1. Окислювальне фосфорилювання. Взаємозв'язок між клітинним диханням та окислювальним фосфорилюванням.

 2. Взаємодія нервової та ендокринної системи в регуляції обміну речовин.

 3. Закономірності розвитку біохімічної адаптації. 

Варіант 18 

 1. Перетворення амінокислот в організмі. Дезамінування, декарбоксилювання, кінцеві продукти обміну.

 2. Пентозофосфатний шлях окислення глюкози, його біологічне значення.

 3. Принципи біохімічної адаптації. 

Варіант 19 

 1. Значення мінеральних речовин в організмі спортстменів. Біохімічна роль окремих макро- і мікроелементів.

 2. Особливості обміну ліпідів при фізичних навантаженнях.

 3. Основні біохімічні показники вуглеводного обміну при м'язовій діяльності. 

Варіант 20 

 1. Водорозчинні вітаміни. Функції і значення в спортивній практиці.

 2. Основні шляхи перетворення глюкози. Ферменти гліколізу та їх роль у забезпеченні послідовності хімічних реакцій.

 3. Біохімічний контроль за рівнем тренованості, втомлення та поновлення організму спортсмена.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!