Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4763 Індивідуальне завдання з курсу Менеджмент малого бізнесу

Індивідуальне завдання з курсу Менеджмент малого бізнесу

« Назад

Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого надається викладачем перед початком вивчення дисципліни.

Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: www.smida.gov.ua.

Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна.

Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання.

Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3

Дослідження основних параметрів розвитку малого підприємства та його системи управління

магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»

Вказати повне найменування та місце розташування організації, охарактеризувати процес та форми створення (перетворень), основні етапи розвитку.

У табличній (графічній) формі представити структуру власників підприємства.

Завдання містить наступні елементи:

1) навести основні показники підприємства за останні 3-5 років за формою табл. 1, проаналізувати динаміку та тенденції їх змін, використовуючи додаткові табличні форми та рисунки, зробити висновки щодо перспектив подальшого розвитку;

Таблиця 1

Динаміка основних показників розвитку підприємства _________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од. вим.

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

Обсяг доходу, всього

тис. грн.

 

 

 

-     у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

Випуск основних видів продукції (надання послуг):

 

 

 

 

-     продукція А

 

 

 

-     продукція Б

 

 

 

-     . . .

 

 

 

Середньорічна загальна чисельність персоналу

осіб

 

 

 

Середньорічна чисельність виробничого персоналу

 

 

 

-     у тому числі робітників (операційних виконавців)

 

 

 

Продуктивність праці 1-го працівника

тис. грн.

 

 

 

Продуктивність праці 1-го робітника (операційного виконавця)

 

 

 

Середньорічна вартість основних засобів, загалом

 

 

 

з них: - виробничого призначення

 

 

 

у тому числі: - будинки, споруди та передав. пристрої

 

 

 

-   машини та обладнання

 

 

 

-   транспортні засоби

 

 

 

-   інструменти, прилади інвентар (меблі)

 

 

 

-   інші основні засоби

 

 

 

Частка активної частини основних засобів

%

 

 

 

Фондовіддача основних засобів

грн.

 

 

 

Фондовіддача активної частини основних засобів

 

 

 

Обсяг загальних витрат на виробництво

тис. грн.

 

 

 

у тому числі: - матеріальні витрати

 

 

 

-     оплата праці

 

 

 

-     відрахування на соціальні потреби

 

 

 

-     амортизація

 

 

 

-   інші витрати

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування, всього

 

 

 

-     у тому числі від реалізації продукції

 

 

 

Рентабельність діяльності

%

 

 

 

Рентабельність виробництва продукції (надання послуг)

 

 

 

2) навести схему організаційної структури управління підприємством;

3) здійснити аналіз фактичного розподілу функцій (повноважень) між органами управління підприємства (табл. 2) та зробити висновки щодо їх впливу на його діяльність за змістом наступних документів: статут, посадові інструкції керівників вищого рівня (скласти їх перелік);

Таблиця 2

Розподіл функцій

між вищими органами управління підприємства _____________

Функції (повноваження)

Збори учасників (засновників)

1.

2.

. . .

Ревізійна комісія (Ревізор)

1.

2.

. . .

Виконавчий орган (президент, директор тощо)

1.

2.

. . .

4) проаналізувати показники розвитку системи управління підприємством за попередній період (щонайменше 3 роки), описати динаміку обсягів та структури витрат на її утримання за формою табл. 3 (надати первинну та розрахункову інформацію);

Таблиця 3

Розвиток системи управління підприємства ________ у 20__ - 20__ рр.

Показники

Од.

вим.

20__

20__

20__

Обсяг доходів

тис. грн.

 

 

 

Чисельність працівників управління

осіб

 

 

 

Продуктивність праці управлінського персоналу

тис. грн.

 

 

 

Обсяг витрат

 

 

 

Витрати на утримання апарату управління

 

 

 

Частка витрат на управління у загальному обсязі витрат

%

 

 

 

Загальна чисельність працівників

осіб

 

 

 

Питома вага працівників управління

%

 

 

 

Первісна вартість засобів механізації та автоматизації управлінської праці

тис. грн.

 

 

 

Рівень озброєності управлінських робіт

 

 

 

5) проаналізувати порядки денні засідань зборів засновників за два останні роки і з’ясувати ініціаторів розгляду питань, окрім тих, що вимагаються законодавством в обов’язковому порядку. Результати представити у вигляді табл. 4.

Таблиця 4

Ініціатори розгляду питань на зборах учасників

підприємства ______________ в 20__ - 20__ рр.

Питання порядку денного

зборів засновників

Засновники

Головний керівник

Ревізійна

комісія

. . .

 

 

 

. . .

 

 

 

Разом

 

 

 

Форма представлення звіту: робота представляється у формі аналітичного звіту із заповненими обов’язковими та додатковими таблицями, рисунками, поясненнями, необхідним обґрунтуванням, коментарями та висновками.

Обсяг звіту: 15-20 сторінок друкованого тексту зі схемами, таблицями, додатками (копії внутрішніх документів організації - бази практики).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!