Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4760 Завдання для самостійного виконання з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини

Завдання для самостійного виконання з курсу Економіка праці та соціально-трудові відносини

« Назад

1. Обсяг виробництва на підприємстві у наступному році становитиме 900 тис.шт. виробів. Встановлена трудомісткість виготовлення одного виробу 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год., режим роботи однозмінний. Непродуктивні втрати часу під час робочої зміни складають у середньому 4,5%. Виконання норми виробітку очікується на рівні 105%. Визначити потребу підприємства у робітниках на наступний рік, якщо в ньому 248 робочих днів.

2. Визначити необхідну кількість робітників та промислово-виробничого персоналу (ПВП) обробного цеха, якщо річний випуск продукції в ньому становить 280 тис.шт., норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,6 год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає в середньому 1700 годин. Норма виробітку в середньому виконується на 107%, питома вага основних робітників у загальній чисельності ПВП цеху – 82%.

3. В цеху виробничого підприємства встановлено 70 верстатів.Режим роботи цеха двозмінний, норма обслуговування - 7 верстатів на одного наладника за робочу змінуПлановий фонд часу одного працюючого 220 днів на рік. Підприємство працює у безперервному режимі (365 днів). Обчислити кількість наладників, потрібну даному цеху.

4. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві безперервнодіючого підприємства, якщо річна виробнича програма становить 800 одиниць продукції при собівартості кожної 320 грн. Тривалість виробничого циклу 3 дні. Вартість сировини й матеріалів, які витрачаються у перший день циклу, складає 70% собівартості виробу. Решта витрат розподіляються по днях виробничого циклу рівномірно.

5. Підприємство використовує у виробництві будівельний матеріал. Інтервал часу між двома суміжними поставками складає 24 дні. Термін доставки і вивантаження - 3 дні. Середньодобова потреба виробництва уцьому матеріалі - 2 тонни, договірна ціна 1 тонни матеріалу - 1500 грн. Розрахувати норматив оборотних засобів підприємства у виробничих запасахцього будівельного матеріалу в натуральному та вартісному вираженні.

6. На підприємстві за звітний рік реалізовано товарної продукції на суму 35 тис.грн. при середніх залишках оборотних коштів 6400 грн. Визначити можливий обсяг реалізації продукції в наступному році за незмінноїсуми оборотних коштів та зменшеної на 7 днів тривалості їх обороту.

7. Підприємство у січні розрахункового року придбало облігації номінальною вартістю 25000 грн. за 22000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 12% річних. Дата погашення облігації відбудеться через 6 років. Виплата відсотку здійснюється щорічно у кінці року. Визначити ефективну ставку відсотку.

8. Фірма розглядає проект із щорічними грошовими потоками 6000, 4000 і 3500 грн. відповідно протягом трьох років. Початкові інвестиції складають 12000 грн. Норма дисконту 10%. Розрахувавши показник індексу рентабельності, визначитися, чи можна схвалити цей проект.

9. Підприємству запропоновано технічне нововведення, внаслідок запровадження якого собівартість одиниці продукції має знизитися з 34 до 30 грн. Для запровадження цього нововведення потрібні кошти у розмірі 480 тис.грн. Річна програма випуску продукції після цього становитиме 25000 шт. виробів. Визначити, чи є цей проект доцільним, якщо Ен=0,22.

10. Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття загалом та по кожній групі основних фондів, якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік:

 

На початок звітного року, тис.грн.

Надійшло

 у звітному році, тис.грн.

Вибуло

 у звітному році, 

тис.грн.

На кінець

 звітного року, 

тис.грн.

Всього основних фондів, в т.ч.:

 

5800

 

600

 

200

 

6200

будівлі

2300

   -

   -

2300

споруди

500

30

40

490

силове обладнання

120

120

10

230

робоче устаткування

1720

300

80

1940

інші основні фонди

1160

150

70

1240

 

 

 

 

 

11. Розмір партії оброблюваних деталей становить 30 шт. Технологічний процес обробки деталей складається з 4 операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша - 2 хв.; друга - 1 хв.; третя - 3 хв.; четверта - 2,5 хв. Кожна операція здійснюється на двох металообробних верстатах. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному та паралальному їх поєднанні.

12. Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратнийваріант проекту. Нормативна ефективність Ен = 0,2.

П о к а з н и к и

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Річна потужність з переробки сировини, тис.т.

 

3,3

 

4,2

 

2,8

Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн.

 

1200

 

1480

 

1050

Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн.

 

1550

 

1680

 

1400

Середній радіус перевезення,   км

 

75

 

80

 

85

Зведені в и т р а т и на 1 тонно/км, грн.

 

2,6

 

3,2

 

2,2

13. Визначити довжину конвеєру безперервно-потокової лінії на виробничому підприємстві, якщо такт технологічної лінії дорівнює 2 хв., тривалість виконання першої технологічної операції 15 хв., другої - 16 хв., третьої - 17 хв. Відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі дорівнює 2,5 м.

14. Визначити річний економічний ефект у виробника побутової техніки покращеної моделі та строк окупності додаткових капіталовкладень за даними, наведеними в таблиці. Нормативна ефективність Ен = 0,2.

П о к а з н и к и

Стара модель 

Нова модель

Річний випуск продукції, тис.шт.

 

120

 

120

Додаткові капіталовкладення, млн.грн.

 

  -

 

3,5

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

2800

 

3070

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

 

3060

 

3340

15. У звітньому році підприємство виготовило 1800 одиниць виробу А, з яких 60% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80% у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу 1-ї категорії якості 1260 грн., вищої категорії якості – 1300 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції А вищої категорії якості.

16. Розрахувати розцінку на деталь, якщо норма часу на її виготовлення встановлена на рівні 0,5 год., годинна тарифна ставка, що відповідає складності виконуваної роботи,дорівнює3,2 грн. Яка сума заробітної плати має бути нарахована робітникові, якщо він виготовив 400 таких деталей.

17. В цеху підприємствазавдяки застосуванню в роботі нових інструментів запланувано на наступний рік зниження норми витратичасу на виготовлення одиниці продукції на 5%. Виробітокна одного працюючого в базовому роціу вартісному вираженні склав 3650 грн. Визначити відсоток зростання виробітку та річний виробіток на одного працюючого у розрахунковому році.

18. Нарахувати місячну заробітну плату робітникові 4-го розряду за відрядно-преміальною формою оплати праці, якщо він згідно графіку відпрацював за місяць 184 год. і фактично виробив при цьому 450 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі 0,4 н-год. За виконання плану передбачена премія в розмірі 160 грн. Годинна тарифна ставка 4-го розряду 4,2 грн.

19. У звітному році підприємство мало наступні показники діяльності. Обсяг виробленої та реалізованої продукції склав 12000 виробів. Річна сума постійних витрат становила 600 тис. грн., а змінних – 840 тис.грн. Оптова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) – 130 грн. Визначивши критичну точку виробництва, зробити висновок щодо прибутковості (або збитковості) роботи підприємства у звітному році.

20. За звітний рік підприємство мало такі показники діяльності: обсяг вироблених та реалізованих виробів склав 25 тис. одиниць, постійні витрати становили 400 тис.грн., а змінні - 500 тис.грн. Ринкова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) 40 грн. Скільки виробів додатково потрібно виготовити та реалізувати в наступному році, якщо підприємство бажає збільшити свій прибуток на 10%?

21. За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства склала 120,6 тис.грн., витрати на сировину й матеріали - 80,8 тис.грн. На наступний рік планується зекономити матеріали за рахунок зниження норм споживання на 8% та планується зростання цін на сировину й матеріали на 3%, Використовуючи індексний метод, визначити вплив вказаних чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році.

22. За рік підприємством реалізовано партія кухонних комбайнів у кількості 40 тис. одиниць. Виробнича собівартість комбайна 180 грн. Річні витрати на реалізацію цієї продукції складають 200 тис.грн. Прибуток становить 10% повної собівартості реалізованої продукції. Визначити оптову ціну виробника кухонного комбайна.

23. Підприємство планує одержати річний прибуток 40 тис.грн. Досягти цього можна при забезпеченні обсягу реалізації на рівні 12000 виробів за рік. Визначити, яка ціна закладена в розрахунки, якщо постійні витрати на даний обсяг реалізації становлять 25 тис.грн., а питомі змінні витрати - 24 грн. (в обчисленнях ПДВ не враховувати).

24. Роздрібна ціна на один виріб з урахуванням ПДВ встановлена в розмірі 240 грн. Торговельна надбавка до ціни вироба становить 25 грн., ставка акцизного збору 30%, ПДВ = 20%, собівартість виробу 100,5 грн. Яка сума прибутку була закладена в розрахунок ціни?

25.У звітному році підприємство мало наступні показники діяльності. Обсяг виробленої та реалізованої продукції склав 12000 виробів. Річна сума постійних витрат становила 600 тис. грн., а змінних – 840 тис.грн. Оптова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) – 130 грн. Визначивши критичну точку виробництва, зробити висновок щодо прибутковості (або збитковості) роботи підприємства у звітному році.

26. За звітний рік підприємство мало такі показники діяльності: обсяг вироблених та реалізованих виробів склав 25 тис. одиниць, постійні витрати становили 400 тис.грн., а змінні - 500 тис.грн. Ринкова ціна продажу одного виробу (без ПДВ) 40 грн. Скільки виробів додатково потрібно виготовити та реалізувати в наступному році, якщо підприємство бажає збільшити свій прибуток на 10%?

27. За звітними даними собівартість товарної продукції підприємства склала 120,6 тис.грн., витрати на сировину й матеріали - 80,8 тис.грн. На наступний рік планується зекономити матеріали за рахунок зниження норм споживання на 8% та планується зростання цін на сировину й матеріали на 3%, Використовуючи індексний метод, визначити вплив вказаних чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році.

28. Визначити фінансовий результат діяльності підприємства, якщо відомо, що протягом року було виготовлено і реалізовано 17000 одиниць продукції, ціна виробництва яких становить 80 грн. Виробнича собівартість одиниці реалізованої продукції становить 45 грн. Адміністративні витрати підприємства складають 210 тис.грн., витрати на збут – 125тис.грн., інші операційні витрати – 15тис.грн. Витрати на сплату відсотків за користування короткостроковим кредитом - 1.3 тис.грн. Податок на прибуток 25%.

29. Визначити величину ПДВ, який треба сплатити у державний бюджет протягом року, а також суму чистого річного прибутку підприємства від виробництва і реалізації основної продукції, за даними, наведеними в таблиці.

П о к а з н и к и

Д а н і

Кількість реалізованої продукції, тис.шт.

120

Собівартість одиниці продукції, грн

180

Оптова ціна одного виробу, грн

200

Ставка ПДВ, %

20%

Ставка податку на прибуток, %

 

25

30. За даними (в млн.грн.), зазначеними у таблиці, визначити темпи ростуобсягів виробництва в галузях чорної металургії у поточному році, якщо відомі аналогічні дані за базовий рік.

Виробництво чорної металургії

Базовий рік

Поточний рік

Темпи росту,%

З а л і з н а р у д а

47,5

47,8

 

М а р г а н ц е в а р у д а

3,1

2,0

 

Ч а в у н

17,8

23,0

 

С т а л ь

22,3

27,4

 

С т а л е в і т р у б и

2,0

1,2

 

П р о к а т чорних металів

17,0

19,3

 

31. Визначити обсяги випуску продукції окремими галузями машинобудування у поточному році за даними таблиці, якщо темп росту виробництва у машинобудівній промисловостізагалом становить Тпром = 103%.

Г алузі 

м а ш и н о б у д у в а н н я

Обсяг виробництва у базовому

році (млн. грн)

Галузевий

коефіцієнт 

випередження

Машинобудування металургійне

22,2

1,07

Машинобудування гірничорудне

24,1

1,10

Електротехнічна промисловість

28,5

1,02

Хімічне і нафтове машинобудування

15,6

0,97

Верстатобудування

7,3

0,90

Приладобудування

8,5

0,88

Автомобільна промисловість

10,2

0,95

32. Вартість основних фондів підприємства на початок розрахункового року становила 7500 тис.грн. Підприємство проводить заходи щодо оновлення власної технічної бази. З цією метою з 1.06 планується введення в експлуатацію нового устаткування загалом на суму 1550 тис.грн. А з 15.10 буде демонтоване та ліквідоване застаріле устаткування на суму 900 тис.грн. Обсяг виробленої продукції за вказаний період становитиме 9800 тис.грн. Середня чисельність працівників 300 осіб. Розрахувати фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці на цьому підприємстві у розрахунковому році.

33. Первісна вартість основних фондів механічного цеху підприємства становить 280 тис.грн., нормативний строк його служби 8 років. Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації застосовувався прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість основних фондів становить 10% первісної.

34. На дільниці обробного цеху встановлено і діють 24 токарних верстати. Трудомісткість обробки однієї деталі 1,2 н-год. Дільниця працює в двозмінному режимі, тривалість зміни 8 год. У розрахунковому році 252 робочі дні. Регламентовані простої устаткування складають 5% щозміни. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів - 0,85. Обчислити річну виробничу потужність дільниці та фактичну кількість оброблених за цей час деталей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!