Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4751 Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки до їх виконання з курсу Ринок фінансових послуг

Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки до їх виконання з курсу Ринок фінансових послуг

« Назад

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Зміст індивідуальної роботи студента з дисципліни «Ринок фінансових послуг» полягає в проведенні двох досліджень (Завдання №1 та Завдання №2) на основі самостійно зібраної та опрацьованої інформації та підготовці тез доповідей і представлення результатів досліджень, які будуть заслухані в аудиторії під час проведення індивідуальних занять.

Завдання №1. Аналіз портфеля фінансових послуг фінансової установи.

Студент самостійно обирає фінансову установу (банк, страхову компанію, кредитну спілку тощо) і здійснює аналіз її портфеля фінансових послуг. Завдання здійснюється у 3 етапи:

І етап – самостійна пошукова робота (як аудиторна так і позааудиторна). Використовуючи інформаційно-пошукові ресурси Інтернету, інформацію фінансово-банківського спрямування, що міститься у спеціалізованих виданнях слід дослідити портфель фінансових послуг окремої фінансової установи.

ІІ етап – студент опрацьовує зібрану інформацію, відповідно до наступного переліку питань:

1) Загальна інформація про фінансову установу (істотні власники,історія роботи на ринку України, обсяг власного капіталу, фінансові результати діяльності тощо)

2) Які послуги надає ця установа? Чи належить вона до ряду універсальних?

3) Які особливості цільової сегментації клієнтського попиту на ринку фінансових послуг?

4) Чи існує в установі служба клієнтської підтримки (довідковий центр, Саll-цент тощо) і наскільки на вашу думку ефективна її робота? (самостійно придумати питання та перевірити якість роботи служби).

5) Які фінансові продукти даної установи на вашу думку найбільш вдало розроблені і найкраще можуть задовольнити потреби споживача? Навести реальні приклади підтверджені інформаційними матеріалами (депозитні послуги, кредитування, страхові продукти тощо).

6 Наведіть приклади застосування фінансовими установами не зовсім вдалих, на ваш погляд, підходів щодо створення та просування власних фінансових продуктів.

7) Чи підтримується установою філософія ведення «соціально відповідального бізнесу»?  У чому це проявляється?

8) Які друковані продукти містять інформацію корисну для споживачів фінансових послуг? Як вони поширюються? На скільки на вашу думку вони інформативні?  

Представити зібрані матеріали під час презентації

9) Зробіть висновки щодо повноти розкриття інформації про фінансові послуги у цих інформаційних матеріалах.

10) Які салогани використовує фінансова установа для позиціонування свого бізнесу чи послуги?

11) Чи використовує фінансова установа нові технології при  формуванні ряду послуг? Які саме нововведення були здійсненні останнім часом?

12) Чи присутня певна непропорційність щодо розвитку різних сегментів фінансових послуг в даній установі? Чим, на вашу думку, це спричинено?

13) Зробіть свій прогноз та рекомендації щодо подальшого розвитку послуг у даній фінансовій установі.

ІІІ етап – оформлення та представлення тез доповіді і презентації (захист індивідуальної роботи) в аудиторії.

Презентація повинна бути оформлена в програмі Power Point. Обсяг презентації – не більше 20 слайдів. Тривалість презентації –  не більше 15 хвилин.

Оцінка здійсненої індивідуальної роботи буде проводитись з врахуванням повноти, деталізації та вмілого представлення дослідження відповідно до переліку поданих питань, та ґрунтовності відповідей на додатково поставлені питання студенту в ході захисту індивідуальної роботи.

Завдання №2. Аналіз ефективності функціонування та надання послуг недержавного пенсійного фонду.

Студент самостійно обирає недержавний пенсійний фонд з переліку зареєстрованих в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг фондів та здійснює аналіз його діяльності.  Завдання здійснюється у 3 етапи:

І етап – самостійна пошукова робота (аудиторна та позааудиторна). Використовуючи інформаційно-пошукові ресурси Інтернету (зокрема сайт Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг та сайт Національної асоціації недержавних пенсійних фондів), інформацію фінансово-банківського спрямування, що міститься у спеціалізованих виданнях слід дослідити історію заснування та особливості діяльності недержавного пенсійного фонду.

ІІ етап – студент опрацьовує зібрану інформацію та здійснює оцінку фінансового стану недержавного пенсійного фонду за наступними критеріями:

1. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів.

2. Оцінка економічної ефективності діяльності.

3. Оцінка ліквідності активів.

4. Рівень зворотності пенсійних накопичень учасників.

5. Оцінка рівня диверсифікації пенсійних активів характеризує якість інвестиційного портфеля пенсійного фонду. Рівень диверсифікації визначається з огляду на частку кожного виду фінансових інструментів у загальній вартості активів НПФ. Оцінка здійснюється в балах

(при здійсненні оцінки слід користуватись табл.1).

Таблиця 1

Рівень диверсифікації активів НПФ

Вид фінансових інструментів

Частка в загальній балансовій вартості активів НПФ

%

Оцінка

Грошові кошти розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

10

+4

20

+5

30

+4

40

+3

Цінні папери дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

10

+3

20

+4

30

+5

40

+4

50

+3

Цінні папери дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

5

+3

Облігації підприємств емітентами яких є резиденти України

10

+3

20

+4

30

+5

40

+4

Акції українських емітентів

10

+3

20

+4

30

+5

40

+4

Цінні папери дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, та цінні папери іноземних емітентів

5

+2

10

+3

15

+4

20

+3

Іпотечні цінні папери

10

+2

20

+3

30

+4

40

+3

Об’єкти нерухомості

2

+3

5

+5

7

+4

10

+3

Банківські метали

2

+3

5

+5

7

+4

10

+3

Інші активи передбачені законодавством

5

+1

Загальна оцінка (Р)

 

Висновки: 

Р<19 – портфель НПФ низькодиверсифікований

20 <P<27 – портфель НПФ середньодиверсифікований

P > 28 – портфель НПФ високодиверсифікований

6. Оцінка економічної ефективності діяльності недержавного пенсійного фонду здійснюється  через розрахунок зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (ЧВО).

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків – розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі одна гривня.

Чиста вартість активів пенсійного фонду – різниці між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків (ЧВО) свідчить про те, в яку суму пенсійних коштів учасника фонду на кінець звітного періоду  конвертується одиниця пенсійного внесу вкладника, здійсненого на початку періоду.

Чим вища вартість одиниці пенсійних внесків, порівняно з попереднім періодом, тим вища ефективність інвестиційної політики пенсійного фонду.

Для отримання більш чіткої інформації про ефективність діяльності пенсійного фонду, студенту слід здійснити аналіз зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків використовуючи дані трьох календарних років.

7. Оцінка ліквідності активів пенсійного фонду – розраховується шляхом співставлення грошових коштів та поточних надходжень внесків до поточних зобов’язань фонду.

Ліквідність НПФ – здатність швидко і без значних втрат вартості пенсійних активів трансформувати активи фонду в грошові кошти, необхідні для покриття фондом зобов’язань щодо наступних виплат учасникам фонду.

Зобов’язання НПФ – загальна сума зобов’язань які підлягають виконанню, до яких належать зобов’язання пенсійного фонду перед учасниками (виплати відповідно до договору пенсій на визначений строк, нараховані але не здійсненні пенсійні виплати, суми, що підлягають перерахуванню), та зобов’язання пенсійного фонду перед третіми особами (нарахована оплата послуг суб’єктами, що обслуговують пенсійний фонд, кредиторська заборгованість з оплати чи поставки активів тощо).

Студент самостійно аналізує рівень ліквідності пенсійного фонду, та робить аргументовані висновки на основі оцінки співвідношення ліквідних коштів фонду та його зобов’язань.

8. Оцінка зворотності коштів свідчить про здатність фондом в момент його умовної негайної ліквідації та одночасного розірвання всіх пенсійних контрактів та договорів покрити усі зобов’язання перед учасниками фонду із розрахунку не менше суми пенсійних внесків.

ЗПА >ЗПВ

де,  ЗПА – приймається рівним чистій вартості активів пенсійного фонду (ЧВА) на дату проведення оцінки.

ЗПВ – зобов’язання перед учасниками фонду. 

ІІІ етап – оформлення та представлення тез доповіді і презентації (захист індивідуальної роботи) в аудиторії.

Дослідження повинне мати наступну структуру:

- загальна характеристика обраного НПФ ( дата застування, вид фонду, мета заснування, назва засновників і управляючої компанії, рейтинг фонду);

- характеристика видів послуг які надає НПФ (умови надання, вартість, тощо);

- аргументовані висновки щодо ефективності функціонування НПФ (на основі  оцінки критеріїв поданих вище (ІІ етап))

Важливо, щоб студент не лише зібрав статистичну інформацію і її оцінив, але й зробив самостійні висновки про стан функціонування пенсійного фонду, його привабливість для потенційних учасників, позитивну чи негативну динаміку його розвитку, здатність фонду захистити вкладення учасників від інфляційного знецінення та перспективи діяльності на ринку.

Презентація повинна бути оформлена в програмі Power Point. Обсяг презентації – не більше 20 слайдів. Тривалість презентації –  не більше 15 хвилин.

Оцінка здійсненої індивідуальної роботи буде проводитись з врахуванням повноти, деталізації та вмілого представлення дослідження відповідно до переліку поданих питань, та ґрунтовності відповідей на додатково поставлені питання студенту в ході захисту індивідуальної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!