Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4710 Зразок виконання розрахункової частини курсової роботи, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

Зразок виконання розрахункової частини курсової роботи, Теоретичні основи електротехніки, ОМУРП ім. Соляника

« Назад

Зразок виконання розрахункової частиникурсової роботи

5.1. Задано складне електричне коло постійного струму (мал. 1). Величини елементів, що складають коло дорівнюють: Е1 = Е2 = 10 В; Rа = Rб = 30 Ом; Rв = 10 Ом; Rг = Rд = 20 Ом; Rе = 20 Ом; Rз = 25 Ом; r01 = r02 = 0. 

Необхідно:

- спростити схему кола до виду мал.3 додатку А;

- розрахувати струми у вітках спрощеної схеми (мал. 3) методами рівнянь Кірхгофа, контурних струмів, накладання (суперпозиції) та вузлових потенціалів;

- визначити величину напруг на опорах (резисторах) початкового кола (мал. 1) та струми через них;

- скласти баланс потужності кола (мал. 1) та розрахувати витрату електроенергії цим колом за три години роботи, а також кількість тепла, яке виділилось за цей час на опорі (резисторі) Rв.

5.2. Схема заданого електричного кола ( мал. 1). 

5.3. Для спрощення схеми кола визначимо еквівалентні опори його ділянок:

- опори Rа і Rб між собою з’єднані паралельно, тому:

Ом; 

- опори (резистори) Rе і Rз з’єднані між собою послідовно, тому:

Rг = Rе + Rз = 20 + 25 = 45 Ом; 

- опори Rв, Rг і Rд з'єднані мішано (послідовно-паралельно) тому:

Ом.

Таким чином, спрощена схема заданого кола має вид – мал.. 2:

5.4. Порядок розрахунку спрощеної схеми (мал. 2) заданого кола.

5.4.1. Визначення струмів спрощеної схеми кола методом рівнянь Кірхгофа.

Довільно вибираємо напрями струмів у вітках кола (мал. 2).

Невідомі три струми (І1; І2; І3) тому складаємо три рівняння за законами Кірхгофа:

- перше рівняння складаємо за першим законом Кірхгофа для вузда «1»:

І1 – І2 – І3 = 0      (1)

- за другим законом Кірхгофа складаємо два рівняння, так як коло (мал. 2) утримує два незалежних контури. При цьому, довільно вибираємо напрями обходу контурів (мал. 2) – за годинниковою стрілкою. Таким чином, рівняння складені за другим законом Кірхгофа, мають вигляд:

І1 ∙ R1 + І3 ∙ R3 = Е1

І2 ∙ R2 – І3 ∙ R3 = -Е2     (2)

Перед додатком І ∙ R знак «плюс» ставиться тоді, коли напрям обходу контуру і напрям струму у вітках збігаються, а «мінус» - коли вони мають протилежні напрями. Це правило стосується і знаків при е.р.с, тобто якщо напрям дії е.р.с. збігається з напрямом обходу контуру, то е.р.с. у рівнянні має знак «плюс», а якщо вони мають протилежні напрями, - то «мінус».

Виходячи із цих висновків, маємо систему рівнянь:

І1 – І2 – І3 = 0

І1 ∙ R1 + І3 ∙ R3 = Е1            (3)

І2 ∙ R2 – І3 ∙ R3 = -Е2        

- підставляємо значення параметрів елементів кола (мал. 2) та розв’язуємо систему рівнянь:

І1 – І2 – І3 = 0

15 ∙ І1 + 20 ∙ І3 = 10       (4)

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10

- підставляємо у друге рівняння вираз для струму І1, який одержуємо з першого рівняння:

І1 = І2 + І3,

тоді отримуємо систему з двох рівнянь:

15 (І2 + І3) + 20 ∙ І3 = 10             (5)

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10,

або:

15 ∙ І2 +15 ∙ І3 + 20 ∙ І3 = 10          (6)

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10,

15 ∙ І2 + 35 ∙І3 = 10                  (7)

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10,

Помножимо перше рівняння (системи 7) на 3, а друге на 1 і віднімемо від першого рівняння друге – матимемо:

15 ∙ І2 + 35 ∙ І3 = 10      3      

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10,    1     тоді

45 І2 + 105 І3 = 30                 

45 ∙ І2 – 20 ∙ І3 = -10, тобто

125 І3 = 40, звідки

І3 = 40/125 = 0,32 А. 

Підставимо значення І3 у друге рівняння (системи 7), тоді:

45І2 – 20 (∙ 0,32) = -10, або 45І2 = -10 + 6,4 = - 3,6;

тоді І2 = - 3,6/45 = - 0,08 А 

Знак «-» при І2 вказує, що дійсний напрям струму у І2 протилежний вибраному;

Значення І2 і І3 підставимо у перше рівняння (1) та визначимо величину струму І1:

І1 = І2 + І3 = -0,08 + 0,32 = 0,24 А. 

Таким чином, величини струмів:

- у першої вітки: І1 = 0,24 А;

- у другої вітки: І2 = 0,08 А;

- у третьої вітки: І3 = 0,32 А. 

5.4.2. Розрахунок струмів у вітках спрощеної схеми кола методом контурних струмів.

Визначення струмів у складному електричному колі методом контурних струмів простіший за метод рівнянь Кірхгофа, тому що складається менше систем рівнянь. Цей метод характеризується тим, що у кожному контурі тече незалежний від суміжних контурів електричний струм, а струми віток визначаються алгебраїчною сумою струмів контуру, що розглядається, і суміжних контурів, для яких вітка є загальною.

Спрощена схема кола (мал. 3) має два незалежних контури: 

Довільно вибираємо позитивні напрями контурних струмів (І11 і І22) – за годинниковою стрілкою (мал. 3). Для кожного контуру складаємо рівняння і одержуємо, таким чином, систему рівнянь, у яких невідомими є контурні струми:

І11 ∙ R11 + І22 ∙ R12 = Е11

І11 ∙ R21 + І22 ∙ R22 = Е22           (1)

де

R11 = R1 + R3 = 15 +20 = 35 Ом – власний опір першого контуру;

R22 = R2 + R3 = 45 +20 = 65 Ом – власний опір другого контуру;

R12 = R21 = - R3 = - 20 Ом – опір суміжної вітки між першим та другим контурами. Знак «мінус» ставиться у тому випадку, коли контурні струми течуть через опір назустріч один одному.

Е11 = Е1 = 10 В – е.р.с. першого контуру;

Е22 = - Е2 = - 10 В – е.р.с. другого контуру. Знак «мінус» показує, ща напрям дії е.р.с. протилежний напряму контурного струму.

Підставляємо числові значення у систему рівнянь і розв’язуємо її:

35 ∙ І11 – 20 ∙ І12 = 10

-20 ∙ І11 + 65 ∙ І22 = - 10             (2) 

Для рішення цієї системи рівнянь (2) скористуємось детермінантом другого порядку. 

Визначимо контурні струми:

Струми у вітках кола (схеми мал. 3):

І1 = І11 = 0,24 А;           І2 = І22 = - 0,08 А; а

І3 = І11 – І22 = І1 – І2 = 0,24 – ( -0,08) = 0,32 А. 

5.4.3. Розрахунок струмів у вітках спрощеної схеми кола методом накладання (суперпозиції).

Метод суперпозиції базується на принципі накладання, який формулюється таким чином: струм будь-якої вітки електричного кола дорівнює алгебраїчній сумі струмів, викликаних дією кожного джерела е.р.с. окремо.

Для спрощеної схеми кола (мал. 4) струми у вітках визначимо у такій послідовності:

- визначимо струми, які виникають у колі внаслідок дії тільки е.р.с. Е1 (мал.. 4):

- визначимо струми, які виникають у колі внаслідок дії тільки е.р.с. Е2 (мал.. 5):

Дійсні струми у вітках кола (схеми) дорівнюють:

= 0,347 – 0,107 = 0,24 А;

= 0,187 – 0,107 = 0,08 А;

=0,24 + 0,08 = 0,32 А.

5.4.4. Визначення струмів у вітках спрощеної схеми кола методом вузлових потенціалів.

Цей метод дозволяє визначити потенціали вузлів при заданому нульовому значенні потенціалу будь-якого вузла кола. Метод значно спрощує розрахунки, у порівнянні з методом контурних струмів, коли кількість незалежних вузлів розгалуженого кола менша за кількість незалежних контурів.

Основою метода є перший закон Кірхгофа і закон Ома.

У схемі (мал. 6) два вузла. Один з вузлів заземляємо, тобто приймаємо рівним нулю φ2 = 0.

Запишемо рівняння для вузда «1»:

φ1 ∙ G11 = І11,

де, G11 – провідність кола визначається виразом:

G11 = G1 + G2 + G3 = 1/15 + 1/45 +1/20 = 6,25/45 = 0,139 См.

Визначимо вузловий струм першого вузла (1):

І11 = Е1 ∙ G1 + Е2 ∙ G2 = 10 ∙ 1/15 + 10 ∙ 1/45 = 0,89 А;

Величина потенціалу першого вузла (1):

φ1 = І11/G11 = 0,89/0,139 = 6,403 В

користуючись законом Ома визначаємо струми у вітках кола (мал. 6).

Висновок: Розрахунок струмів спрощеної схеми кола різними методами показав, що їх величина у вітках кола однакова, і дорівнює: І1 = 0,24 А; І2 = 0,08 А;

І3 = 0,32 А. Ця схема є складне коло постійного струму.

6.Визначимо електричні величини заданого кола (мал. 7):

Величини струмів через резистори:

- так, як Rа = Rб, тоді Іа = Іб = І1/2 = 0,24/2 = 0,12 А;

- струм через Rв визначається величиною струму І3. Таким чином, Ів3=0,32 А;

- у зв’язку з тим, що Rг = Rд, то І2 = Ід = І3/2 = 0,32/2 = 0,16 А;

- струм через резистори Rе і Rз визначається величиною струму І2, тому

Іе = Із = 0,08 А.

На мал. 7 показані дійсні напрями струмів у заданому колі.

Величини напруг на опорах (резисторах) кола визначаються із законом Ома:

Uаб = Uа = Uб = Іа ∙ Rа = Іб ∙ Rб = 0,12 ∙30 = 3,6 В;

Uе = Іе ∙ Rе = 0,08 ∙ 20 = 1,6 В;

Uз = Із ∙ Rз = 0,08 ∙ 25 = 2 В;

Uв = Із ∙ Rв = 0,32 ∙ 10 = 3,2 В;

Uгд = Іг ∙ Rг = Ід ∙ Rд = 0,16 ∙ 20 = 3,2 В.

7. Складаємо баланс потужності кола:

Е1 ∙ І1 + Е2 ∙ І2 = Uа ∙ Іа + Uб ∙ Іб + Uв ∙ Ів + Uг ∙ Іг + Uд ∙ Ід + Uе ∙ Іе + Uз ∙ Із + + І12 ∙ r01 + І22 ∙ r02.

Е1 ∙ І1 + Е2 ∙ І2 = 10 ∙ 0,24 + 10 ∙ 0,08 = 3,2 Вт.

Uа ∙ Іа + Uб ∙ Іб + Uв ∙ Ів + Uг ∙ Іг + Uд ∙ Ід + Uе ∙ Іе + Uз ∙ Із =

= (3,6 ∙ 0,12) + (3,6 ∙ 0,12) + (3,2 ∙ 0,32) + (3,2 ∙ 0,16) + (3,2 ∙ 0,16) + (1,6 ∙ 0,08) + + (2 ∙ 0,08) + (0,24)2 ∙ 0 = 3,2 Вт.

Таким чином ΣРг = ΣРс = 3,2 Вт.

Значить, сума потужності, яка виробляється генераторами (джерелами живлення) рівняється сумі потужностей споживачів електроенергії, що відповідає закону збереження енергії. 

8. Споживання електроенергії колом за три години роботи складає:

W = ΣРс ∙ t = 3,2 ∙ 3 = 9,6 Вт ∙ год. 

9. Кількість тепла, яке виділяється за три години на опорі (резисторі) Rв визначається законом Джоуля – Ленца:

Qв = Ів2 ∙ Rв ∙ t = (0,32)2 ∙ 10 ∙ 10800 = 11059,2 Дж, де t – в секундах. 

Література 

1. Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Загальна електротехніка: теорія і практикум. К: «Каравела» 2004.

2. П.М. Монтік. Електротехніка та електромеханіка. Л: «Новий світ – 2000» 2007.

3. М.Ю. Зайчик. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. М: «Энергоатомиздат» 1988.

4. Электротехника. под редакцией професора А.Я. Шихина. М: «Высшая школа» 2001.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!