Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4671 Основи німецької граматики, Питальне речення, Der Fragesatz, Німецька мова, НУДПСУ

Основи німецької граматики, Питальне речення, Der Fragesatz, Німецька мова, НУДПСУ

« Назад

Питальне речення (Der Fragesatz)

Є два основні типи питальних речень: питальні речення без питального слова і питальні речення з питальним словом. У питальному реченні без питального слова на першому місці стоїть відмінювана частина присудка, на другому місці підмет, останнє місце займає невідмінювана частина ; присудка, якщо вона є:

Schreibt sie Übungen ?

Kannst du sofort kommen ?

Інтонація висхідна

У питальних реченнях з питальним словом на першому місці стоїть питальне слово, на другому місці відмінювана частина присудка, а потім підмет і другорядні члени речення, а в кінці стоїть невідмінювана частина присудка.

 Wer schreibt Übungen? 

Інтонація нисхідна

Питальними словами у реченні служать питальні займенники і прислівники: wer? — хто?, was?— що?, wo?—-де?, wohin?— куди?, wie?— як?, wessen?— чий?, wem? — кому?, wen? —кого?, warum? — чому?, wieviel? — скільки?, welcher(-e,s)? - який(-а,-е)?

Заперечне речення (Der Verneinungssatz)

На відміну від української мови в німецькому реченні може бути лише одне заперечення.

Найчастіше функцію заперечення бере на себе частка nicht. Вона ставиться безпосередньо перед тим словом, яке вона заперечує. Якщо заперечується присудок, то частка nicht стоїть після відмінюваної частини присудка, або в кінці речення, якщо воно не дуже поширене:

Nicht alle Schüler sprechen gut deutsch. Morgen fahren wir noch nicht.

При запереченні складеного присудка частка nicht стоїть перед його останньою частиною.

Das Mädchen war noch nicht reisefertig.

Заперечну часткуnicht не треба плутати з заперечним словомnein, яке має загальний характер і вживається як відповідь на запитання. Воно стоїть поза реченням і відокремлюється від нього комою.

Hat sie mit dir gesprochen? Nein, sie hat mir nicht gesprochen. У функції заперечення виступають також заперечні займенники і прислівники : niemand (ніхто), niemals (ніколи), nirgends (ніде), nichts (ніщо), weder — noch (ні - ні).

Nimand kommt zur Stunde spät. Ніхто не запізнюється на урок.

Es ist schon dunkel, man kann nichts sehen. Вже темно, нічого не видно.

Якщо заперечується іменник, який в аналогічному стверджувальному реченні вживається з неозначеним артиклем або без артикля, то вживається заперечний займенник kein (ніякий, жоден). Kein стоїть перед іменником і відмінюється разом з ним.

Ich habe keinen Bruder. У мене немає брата.

Стверджувальне речення (Der bejahende Satz)

У стверджувальних реченнях стверджується який-небудь факт:

Heinrich Heine wurde 1797 geboren. Генріх Гейне народився у 1797pоці

Якщо стверджувальне речення є відповіддю на запитання без питального слова, то воно звичайно починається стверджувальними словами ja, jawohl, gewiß та ін.

Haben Sie diese Zeitschrift schon gelesen? Ja. ich habe sie schon gelesen. Ви вже читали цей часопис? — Так, я його вже читав. Якщо запитання заперечне, а відповідь може бути позитивною, у відповіді вживається слово doch:

Gehst du nicht mit? Doch, ich gehe mit. Tu не йдеш з нами? — Ні, я йду.

Складносурядне речення (Die Satzreihe)

Складносурядне речення складається з простих речень. Вони можуть з'єднуватися між собою сполучником або (при відсутності сполучника) тільки відокремлюватись одне від одного комою.

Die Stunde ist zu Ende, alle verlassen die Klasse. Урок закінчився, всі виходять з класу.

Сполучники і прислівники сурядності можуть з’єднувати як окремі слова і групи слів, так і однорідні члени речення і окремі самостійні речення. Більшість з них не впливає на порядок розташування слів, що йдуть після них. Це такі сполучники: und- i, ä; aber- але; denn- тому що, бо; oder- або, чи; sondern- але; та ін.

Das Wetter ist schön, und wir machen einen Ausflug ins Grüne.

Погода гарна, і ми їдемо на прогулянку за місто.

Er ist zur Arbeit nicht gekommen, denn er ist krank.

Він не прийшов на роботу, бо він хворий. Зворотній порядок слів викликають dann — потім; deshalb, darum, daher, deswegen — тому; außerdem — крім того; jedoch — проте; folglich — отже та ін.

Wir machten zuerst eine Übung, dann lesen wir einen Text.

Складнопідрядне речення (Das Satzgefüge)

Складнопідрядне речення складається з ronoBHoro(Hauptsatz) i пiдpяднoгo(Nebensatz).

Підрядні речення з'єднуються з головним за допомогою сполучників і сполучних слів. Є також безсполучникові підрядні речення.

У сполучникових підрядних реченнях на початку підрядного речення стоїть сполучник або сполучне слово, після нього йде підмет, далі другорядні члени речення, а присудок стоїть у кінці підрядного речення, причому невідмінювана частина присудка стоїть перед відмінюваною, а відокремлюваний префікс дієслів не відокремлюється.

Ich fragte das Mädchen, ob es_ an dieser Haltestelle aussteigt. Я спитала дівчинку, чи вона виходить на цій зупинці. Якщо присудок підрядного речення виражений дієсловом із зворотним займенником, то цей займенник стоїть безпосередньо після сполучника або сполучного слова (коли підмет - іменник), чи після підмета (якщо підмет особовий займенник).

Sie sagte, daß sich die Kinder immer mit kaltem Wasser waschen.

Підрядне речення може стояти після головного, в середині його або перед ним.

Якщо підрядне речення стоїть після головного речення або в середині його, порядок слів головного речення відповідає порядку слів простого поширеного речення:

Ich habe alles gefunden, was ich suchte. Я все знайшов, що шукав.

 Das Haus, in dem wir wohnen, ist nicht besonders groß. Будинок, в якому ми живемо, не дуже великий.

Якщо підрядне речення стоїть перед головним, то у головному реченні вживається зворотний порядок слів:

Wenn du fertig bist, gehen wir ins Kino. Якщо ти готовий, ходімо в кіно.

Підрядні додаткові речення (Die Objektsätze)

Підрядне додаткове речення відповідає на питання was?(щo?) та ін. і вводиться сполучниками -daß, ob, wie- відносними займенниками wer, was, welcher, welches, was für ein, was für eine,- відносними займенниковими прислівниками wie, wieso, wo, wann, wohin, woher, warum, weshalb, wieviel womit, wodurch, worüber.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin...

Підрядні означальні речення (Die Attributsätze)

Підрядне означальне речення відповідає на питання welcher? welche? welches? (який? яка? яке?), was für ein, was für eine? (що за?) та ін. і вводиться відносними займенниками der, die, das, welcher,welche, welches, was für ein, was für eine.

Відмінювання відносних займенників:

N. der welcher das welches die welche die welche

G. dessen dessen deren deren

D. dem welchem dem welchem der welcher denen welchen

A. den welchen das welches die welche die welche

Wir näherten uns einem Berg, dessen Gipfel mit Schnee bedeckt waren. Meine Freundin, deren Kinder noch klein sind, besucht uns nicht. Die Aufgabe, die sie gelöst natte, war schwer.

Підрядні речення часу (Die Temporalsätze)

Підрядні речення часу відповідають на питання: wann? коли? wie lange? як довго? seit wann? з яких пір? і ін. і вводиться сполучниками: als, wenn, nachdem, während, bevor, bis, ehe, seit, seitdem, sobald, solange, sooft.

Während er frühstuckt, liest er immer die Zeitung. ; Сполучник als вживається для вираження одноразової дії в минулому:

Als er 7 Jahre alt war, starb sein Vater. Сполучник wenn вживається:

а/ для вираження багаторазової дії в минулому:

Wenn er tüchtig lernte, bekam er immer gute Noten.

б/ для вираження дії в майбутньому:

Wenn er einen Urlaub bekommt, wird er ans Meer fahren.

в/ для вираження багаторазової дії в теперішньому часі:

Wenn ich Zeit habe, besuche ich das Theater.

Підрядні речення причини (Die Kausalsätze)

Підрядні речення причини відповідають на запитання warum? (чому?) і вводяться сполучниками: weil, da. Da mein Bruder viel Sport treibt, ist er gesund und kräftig. Nina bleibt zu Hause, weil sie krank ist.

Підрядне речення з сполучником da стоїть найчастіше перед головним, а з сполучником weil після головного.

Ich kann dich nicht besuchen, weil ich in Schule gehen muß.

Ich kann dich nicht besuchen, denn ich muß in die Schule gehen.

Da ich in die Schule gehen muß, kann ich dich nicht besuchen.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!