Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4668 Основи німецької граматики, Дієслово, Das Verb, Німецька мова, НУДПСУ

Основи німецької граматики, Дієслово, Das Verb, Німецька мова, НУДПСУ

« Назад

Дієслово (Das Verb)

Дієслово в німецькій мові, як і в українській, змінюється за числами, oсобами і часами. Має 2 числа (однину та множину) і 3 особи.

На відміну від української мови, дієслово в німецькій мові має 6 часових форм для вираження теперішнього, минулого та майбутнього часів.

Вживання часових форм

Präsens означає дію, що відбувається в теперішньому часі. Він може означати дію, що відбувається в майбутньому.

Die Stunde beginnt. Morgen fahre ich nach Kyiw. Imperfekt, Präteritum

Perfekt Для минулого часу

Plusquamperfekt

Puturum І і II для майбутнього часу

Präteritum (Imperfekt) означає дію, що відбувається або відбулася до моменту мовлення. Частіше вживається в письмовій мові і є основною дієслівною формою минулого часу в розповідях. Es war einmal ein Bauer. Er war klug und lustig. Eines Tages sah der Bauer auf seinem Feld einen Teufel. Der Teufel wollte die Ernte holen. Aber auf dem Feld waren nur gelbe Blätter.

Perfekt означає дію, що відбулася до моменту мовлення. Перфект вживається в питаннях і відповідях (у діалогах); в коротких повідомленнях:

"Wann haben Sie den Brief erhallen?" — "Heute!" erwiderte sie leise.— "Und Sie sind doch hierher gekommen?" Sie schwieg. (Th.Storni)

Plusquamperfekt вживається майже завжди відносно і означає, що в минулому одна дія відбулася раніше за іншу.

Nachdem er die Schule beendet hatte, arbeitete er noch zwei Jahre im

Werk. Der Mann war ausgestieden und brachte der Frau ein Glas Wasser. Futur І вживається:

1) для вираження дії, що відбудеться в майбутньому:

Er wird den Urlaub bekommen. Wir werden unseren kranken Freund besuchen;

2) замість наказового способу для вираження категоричного наказу:

Du wirst deinem Freund helfen

Проте в сучасній німецькій мові футурум часто замінюється презенсом, особливо в тих випадках, коли наявна обставина, яка вказує на час перебігу дії:

Er kommt morgen. — Він прийде завтра. 

Futur II вживається переважно відносно і виражає попередність дії у майбутньому:

Ich werde gehen, wenn ich alle meine Aufgaben erfüllt haben werde.

Präsens (теперішній час)

утворюється від основи дієслова і особових закінчень: - е -еn 

ich

sage

wir sagen

du

sagst

ihr sagt

er,sie, es sagt

sie, Sie sagen

Сильні дієслова з кореневими голосними a, au, о у 2-й і 3-й особах однини приймають умлаут:

 

 

ich

fahге

stoße

laute

Wir fahren

stossen

laufen

 

 

du

fährst

stößt

läufst

Ihr fahrt

stoßt

lauft

er,sie, es

fährt

stößt

läuft

sie, Sie fahren

stoßen

laufen

(Сильні дієслова з кореневим голосним - е змінюються у 2-й і 3-й особах однини на і або іе:

ich

sehe

nehme

Wir senen

nehmcn

du

siehst

nimmst

Ihr seht

nehmt

er, sie, es

sieht

nimmt

sie, Sie sehen

nehmen

Sie gibt, spricht, liest, ißt, tritt, hilft, stirbt, trifft, wird, bricht.

Виняток: gehen, stehen, heben. 

Відмінювання допоміжних дієслів (Die Konjugation der Hilfsverben)

haben(мати)

Sein (бути)

Ich habe

wir haben

Ich bin

wir

sind

Du hast

ihr habt

Du bist

ihr

seid

er, sie, es hat

sie haben

er, sie, es ist

sie

sind

 

werden (ставати)

Ich werde

Wir werden

Du wirst

Ihr werdet

er, sie, es wird

Sie werden

Зворотні дієслова(Dіе Reflexivverben)

відмінюються зі зворотним займенником, який вживається тільки в 3-й особі однини і множини.

У 1-й та 2-й особах однини та множини зворотний займенник sich замінюється відповідним особовим займенником у знахідному відмінку.

При перекладі слід пам’ятати, що в українській мові для всіх осіб вживається один і той же займенник себе (-ся): ich wasche mich — я вмиваюся. Du wäschst dich — ти вмиваєшся.

ich interessiere mich

du interessierst dich er,sie,es iteressiert sich

wir interessieren uns

ihr interessiert euch

sie interessieren sich.

Модальні дієслова (Die Modalverben)

Модальні дієслова передають ставлення того, хто говорить, до дії, вираженої неозначеною формою дієслова:

Wir wollen hier arbeiten. Ми хочемо тут працювати. Wir können hier arbeiten. Ми можемо тут працювати

До модальних дієслів належать: konnen, dürfen, wollen, müssen, sollen,mögen, lassen.

Разом з неозначеною формою дієслова (Інфінітивом) модальні дієслова утворюють складений дієслівний присудок.

Наведемо значення модальних дієслів: können — могти, бути в змозі. вміти; dürfen — могти, мати дозвіл, право; wollen — хотіти, mögen — бажати, müssen — мусити, sollen — бути зобов’язаним; lassen — дозволяти, наказувати, змушувати.

Ці дієслова при відмінюванні у Präsens однини змінюють кореневі голосні вийняток - Sollen.

können

dürfen

wollen

mögen

müssen

sollen

lassen

ich kann

darf

will

mag

muß

soll

lasse

du kannst

darfst

willst

magst

mußt

sollst

läßt

(er,sie,es kann wir können

darf dürfen

will wollen

mag mögen

muß

müssen

soll sollen

läßt lassen

(ihr könnt

dürft

wollt

mögt

müßt

sollt

laßt

sie Sie können

dürfen

wollen

mögen

müssen

sollen

lassen

 

Так, як і модальні дієслова відмінюється і дієслово wissen

ich

weiß

wir

wissen

du

weißt

ihr

wißt

er,sie es

weiß

sie Sie

wissen

Дієслова з відокремленими і невідокремленими префіксами 

(Die Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen) Untrennbare Präfixe sind: be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miß-,

bekommen, gefallen, erzählen, verstehen, zerstören, empfehlen, entstehen, mißlingen.

Trennbare Präfixe sind: an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fort-, mit-, nach-, zu-.

ankommen, aufstehen, aussehen, beibringen, mitbringen, nacherzählen. Відокремлювані префікси при відмінюванні у Präsens відокремлюються і стоять в кінці речення.

 

ich erzähle

du erzählst

er, sie, es erzählt

Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf wir erzählen ich stehe auf

ihr erzählt du stehst auf

sie, Sie erzählen er, sie, es steht auf

 

 

wir stehen auf

 ihr steht auf

sie, Sie stehen auf

Імперфект (Das Imperfekt, das Präteritum - минулий розповідний час)

Імперфект (минулий розповідний час) вживається звичайно в розповіді для вираження цілого ряду дій, які відбулися або відбувалися в минулому — одночасно чи послідовно.

Імперфект дієслів має такі особові значення:

Однина Множина

1-а особа — - (е)n

2-а особа — (e)st -t

3-а особа — - (е)n

Імперфект дієслів слабкої дієвідміни і модальних дієслів утворюється додаванням до основи дієслова суфікса -te, (e)te і особових закінчень: sagen —sagte, machen — inachte; wollen — wollte.

Модальні дієслова, крім того, втрачають умлаут: müssen — mußte, dürfen — durfte.

Дієслова, основа яких закінчується на -d, -t, або -m, -n з попереднім приголосним, приймають при утворенні імперфекту суфікс -ete:warten — wartete, antworten —antwortete

ich sägte

du sagtest

er, sie,es sagte

wartete wartetest wartete

wir sagten

ihr sagtet

sie, Sie sagten

Warteten

Wartetet

Warteten

Імперфект дієслів сильної дієвідміни утворюється зміною кореневого голосного і додаванням особових закінчень до основи імперфекту: kommen — kam, schreiben — schrieb.

Деякі дієслова, наприклад:denken, bringen, nennen, kennen та ін. подібно до сильних змінюють в імперфект кореневий голосний, але приймають суфікс слабких дієслів: denken — dachte, bringen — brachte, nennen — nannte, kennen — kannte.

ich kam

dachte

Wir kamen

dachten

du kamst

dachtest

Ihr kamt

dachtet

er, sie, es kam

dachte

sie, Sie kamen

dachten

Imperfekt дієслів haben, sein, werden 

ich

hatte

war wurde

wir

 

hatten

waren

wurden

du

hattest

warst wurdest

ihr

hattet

wart

wurdet

er,sie,es

hatte

war wurde

sie, Sie

hattein

waren

wurden

Основні форми дієслів (Die Grundformen der Verben)

До основних форм дієслів належать: Infinitiv (неозначена форма дієслова). Imnerfekt ((форма минулого часу): Partizip ІІ(дієприкметник)

Konjugation

Infinitiv

Imperfekt

Partizip II

stark

lesen

beginnen mitnehmen

las

begann

nahm mit

Gelesen

 Begonnen

 mitgenommen

schwach

siegen

besuchen studieren aufmachen

siegte

besuchte

studierte

machte auf

gesiegt

besucht

studiert

 aufgemacht

Перфект (Das Perfekt) (минулий розмовний час)

Перфект (минулий розмовний час) в основному вживається в діалогах, а також в коротких повідомленнях. Він може означати як закінчену, так і не закінчену дію. Перфект — складена форма. Вона утворюється з презенса допоміжного дієслова haben або sein i Partizip II відмінюваного дієслова (Про утворенняPartizip II див. нижче).

 За особами і числами змінюється тільки допоміжне дієслово, a Partizip II не зазнає жодних змін: lernen — ich habe gelernt, er hat gelernt; gehen — ich bin gegangen, er ist gegangen.

 Дієслова відмінюються за зразком:

 ich habe gesagt wir haben gesagt du hast gesagt ihr habt gesagt er,sie,es hat gesagt sie. Sie haben gesagt

 ich bin gekommen wir sind gekommen du bist gekommen ihr seid gekommen er, sie, es ist gekommen sie, Sie sind gekommen

3 допоміжним дієсловом haben Perfekt утворюють:

1.) перехідні дієслова: lesen, singen, schreiben, malen, sagen, wiederholen;

Sie hat den Text übersetzt:

2.) зворотні дієслова : sich interessieren, sich vorbereiten, sich waschen. ? Ich habe mich auf die Aufnahmeprüfungen gut vorbereitet.

3.) безособові дієслова, що означають явища природи : es regnet, es blitzt, es schneit:

Gestern hat es geregnet.

4.) модальні дієслова : wollen, sollen, können, müssen, mögen, dürfen. i Das hat ineine Mutter gewollt. Er hat das Buch lesen wollen. ;

5.) неперехідні дієслова, що означають стан або почуття : lachen, stellen,

liegen, wohnen.

Meine Schwester hat viel geschlafen.

6.) допоміжне дієслово haben. Sie hat dieses Buch gehabt.

З допоміжним дієсловом sein Perfekt утворюють:

l. неперехідні дієслова, що означають рух: gehen, kommen, fahren, fallen

Mein Freund ist ins Kino gegangen.

2. неперехідні дієслова, що означають перехід з одного стану в інший:

aufstehen, einschlafen, erwachen, sterben, wachsen, gebären.

Gestern bin ich um 7 Unr aufgestanden.

3. дієслова: werden, sein, begegnen, bleiben, geschehen, gelingen, mißlingen, folgen.

Ich bin meinein Freund neulich begegnet.

4. допоміжні дієслова: werden, sein.

Wir sind im Kino gewesen. 

Плюсквамперфект (Das Plusquamperfekt)

Схема утворення плюсквамперфекта:

Plusquamperfekt = haben oder sein im Imperfekt + Partizip II des

Verbes ich hatte gelesen (я читав), ich war gefahren (я поїхав)

Відмінюваннядієслів у Plusquamperfekt:

ich hatte

gelesen

ich war gefahren

du hattest

gelesen

du warst gefahren

er, sie, es hatte

gelesen

er, sie, es war gefahren

wir hatten

gelesen

wir waren gefahren

ihr hattet

gelessen

ihr wart gefahren

sie hatten

gelesen

sie waren gefahren

Правила вибору допоміжних дієслів ті самі, що й для перфекта.

Футур І (Futur І)— майбутній час — Футур II (Futur II)

Схема утворення футура І

Futur І = werden im Präsens +Infinitiv l Ich werde lesen (я читатиму, я буду читати)

Схема утворення футура II

Futurum 11 = werden im Präsens + Infinitiv H Ich werde gelesen haben, ich werde gefahren sein

Відмінювання дієслів v Futur I

ich werde malen wir werden malen du wirst malen ihr werdet malen er, sie, es wird malen sie werden malen

Відмінювання дієслів v Futur II

ich werde gelesen haben

du wirst gelesen haben,

er, sie, es wird gelesen haben,

wir werden gelesen haben,

ihr werdet gelesen haben,

sie werden gelesen haben,

ich werde gefahren sein

du wirst gefahren sein

er, sie, es wird gefahren sein

wir werden gefallren sein

ihr werdet gefahren sein

sie werden gefahren sein

Пасивний стан дієслова (Das Passiv)

Пасивний стан показує, що дія спрямована на підмет речення. Дійова особа, виражена непрямим додатком, може бути не названа:

Im Werk wird das Modell einer neuen Maschine geprüft. Пасив утворюється з допоміжного дієслова werden у відповідній часовій формі і дієприкметника II. В перфекті і плюсквамперфекті вживається стара форма дієприкметника від дієслова werden — worden.

Відмінювання дієслів у пасивному стані

Präsens Passiv

Imperfekt Passiv

ich werde gerufen

ich wurde gerufen

du wirst gerufen

du wurdest gerufen

er wird gerufen

er wurde gerufen

wir werden gerufen

wir wurden gerufen

ihr werdet gerufen

ihr wurdet gerufen

sie werden gerufen

sie wurden gerufen

Perfekt Passiv

Plusquamperfekt Passiv

ich bin gerufen worden

ich war gerufen worden

du bist gerufen worden

du warst gerufen worden

er ist gerufen worden

er war gerufen worden

wir sind gerufen worden

wir waren gerufen worden

ihr seid gerufen worden

ihr wart gerufen worden

sie sind gerufen worden

sie waren gerufen worden

 

Futurum Passiv

 ich werde gerufen werden

 du wirst gerufen werden

er wird gerufen werden

wir werden gerufen werden

ihr werdet gerufen werden

sie werden gerufen werden

Infinitiv Passiv — gerufen werden.

В реченнях з пасивом може бути вказана діюча особа (предмет), який виражається додатком з прийменником von або durch. Прийменник von вживається з непрямим додатком, якщо носієм дії є людина, жива істота або активно діюча сила:

Der Baum wurde vom Blitz zersplittert. Das Buch wurde von dem Studenten gelesen.

Додаток з прийменником durch вживається з назвами предметів і позначеннями абстрактних понять, за допомогою яких здійснюється дія:

Sie wurde durch ein Telegramm aufgeregt. 

Наказовий спосіб (Das Imperativ)

Наказовий спосіб має форми другої особи однини і множини, першої особи множини і форму ввічливості.

Друга особа однини Imperativ утворюється з основи дієслова і закінчення -е. Однак дуже часто, особливо в розмовній мові, закінчення - e опускається: sagen — sag(e), schreiben schreib(e).

Закінчення - е завжди відсутнє в дієсловах сильної дієвідміни, які у Präsens змінюють свій кореневий голосний звук, а також у дієслові kommen:

geben gib! lesen lies! kommen komm!

Дієслова, основа яких закінчується на -d, -t і на сполучення приголосного з носовим, обов’язково приймають -е:

arbeiten arbeite! lernen lerne!

Дієслова сильної дієвідміни, які у другій і третій особі однини мають умлаут кореневого голосного - а-, втрачають його у наказовому способі:

fahren fahr(e)! tragen — trag(e)

Друга особа множини наказового способу збігається за формою з другою особою множини Präsens. Суфікс -t додається до основи дієслова:

singen singt! sprechen sprecht!

У наказовому способі другої особи однини і множини займенники du та ihr опускаються:

Bleib hier! Залишайся тут! Kommt sofort! Приходьте негайно!

Перша особа однини наказового способу і ввічлива фора звертання збігаються відповідно з першою і третьою особами множини Präsens, але особові займенники wir i Sie стоять після дієслова:

Gehenwіг!Ходімо! Geben Sie mir bitte dieses Вuch! Дайте мені, будь ласка, цю книгу!

У дієсловах з відокремленими префіксами у наказовому способі префікси відокремлюються і стоять після дієслова:

aufstehen — Steh auf! Steht auf! Stehen wir auf! Stehen Sie auf! 

У наказовому способі однини і множини зворотних дієслів займенники dich i euch стоять безпосередньо після дієслова, а в першій особі множини і в формі ввічливості займенники uns i sich стоять після особового займенника.

2-а особа однини

2-а особа множини

1-а особа множини форма ввічливості

wasch (e) dich mit kaltem Wasser!

wascht euch mit kaltem Wasser!

waschen wir uns mit kaltem Wasser!

waschen Sie sich mit kaltem Wasser!

Дієслова haben, sein i werden утворюють наказовий спосіб таким чином:

2-а особа однини habe! sei! werde!

2-а особа множини habt! seid! werdet!

1-а особа множини haben wir! seien wir! werden wir!

форма ввічливості haben Sie! seien Sie! werden Sie!

Іменні (безособові) форми дієслова

Дієслово має дві іменні форми: iнфiнiтив(del• Infinitiv) і дієприкметник (das Partizip). Іменними дієприкметники називаються тому, що їм властиві деякі ознаки іменників та прикметників.

Інфінітив (Der Infinitiv)

Інфінітив (або неозначена форма дієслова) називає дію (або стан)саму по собі, поза зв’язком з якоюсь особою чи часом.

Інфінітив служить для утворення майбутнього часу. У цьому випадку інфінітив разом з допоміжним дієсловом утворює єдине ціле:

Ich werde kommen - я прийду (буду приходити).

Інфінітив є перехідною формою від дієслова до іменника і може бути легко субстантивованим (тобто приймати форму іменника). Як іменник, інфінітив завжди середнього роду:

das Lesen читання, das Turnen гімнастика

Das schnelle Lesen fällt dem Knaben schwer.

Швидке читання дається хлопцеві важко. Вживання інфінітиваз часткою zu:

З часткою zu інфінітив вживається:

1.) після більшості дієслів:

Ich bitte Sie einzutreten.

Ichi verspreche Ihnen zu kommen.

Wir hoffen, alle Prüfungen sehr gut zu bestellen.

2.) з усіма прикметниками та іменниками:

Ich bin sicher, meinen Freund auf dem Stadion zu treffen. Ich bin verpflichtet (повинен), meinen Geschwistern zu helfen.

Die Freunde hatten die Absicht, eine Reise zu unternehmen.

3.) як підмет, коли він стоїть на першому місці:

Es- ist unsere Pflicht, gut zu lernen.

Es ist interessant, selbständig ein Problem zu lösen.

4.) з дієсловами haben i sein

Інфінітив з zuз дієсловами haben i sein має особливе значення. Інфінітив з zuз дієсловом haben має значення необхідності і носить активний характер:

Ich habe heute noch viel zu arbeiten ——і Я повинен сьогодні ще Ich muß heute noch viel arbeiten. ——І багато працювати. Інфінітив з zu з дієсловомsein має значення необхідності або можливості і носить пасивний характер.

Dieser Text ist zu übersetzen. Цей текст треба перекласти. Вживання інфінітива без частки zu:

Без частки zu інфінітив вживається:

1.) після модальних дієслів:

Ich will nach Hause gehen.

2.) з дієсловами, які виражають рух: gehen, fahren, kommen, laufen,

Die Mütter geht für ihre Tochter ein Kleid kaufen.

3.) після дієслів: lehren, lernen, helfen, bleiben, lassen, heißen.

Viktor lehrt seinem kleinen Bruder die Aufgaben lösen.

Віктор вчить свого маленького брата розв’язувати задачі

4.) з дієсловами : sehen, hören, fühlen.

Ich sehe viele Menschen, zur U-bahn eilen.

5.) Я бачу, як багато людей поспішають до метро.

Інфінітивні звороти

У німецькій мові є три інфінітивні звороти. Всі вони виконують у реченні роль обставин. Слід підкреслити, що інфінітивні звороти можливі лише при умові, якщо в обох частинах речення один і той же підмет. 

1. Зворот: um... zu + Infinitiv являє собою обставину мети і українською мовою перекладається підрядним реченням мети з сполучником для того, щоб або щоб:

Die Kinder besuchen die Schule, um zu lernen.

2. Зворот ohne... zu + Infinitiv являє собою обставину способу дії з запереченням. Ця конструкція відповідає підрядному реченню способу дії з сполучником ohne daß. Українською мовою конструкція ohne... zu + Infinitiv перекладається дієприслівником із запереченням не :

Er ging fort, ohne auseinen Freund zu warten.

Він пішов, не чекаючи на свого друга.

3. Зворот statt... zu + Infinitiv являє собою також обставину способу дії. Він показує, що одна дія була замінена іншою. Українською мовою цей зворот перекладається сполучником замість того, щоб та інфінітивом дієслова:

Statt den Sommer im Dorf zu verbringen, blieb er in Ternopil.

Замість того, щоб провести літо в селі, він залишився в Тернополі.

Дієприкметники (Die Partizipien)

Дієприкметник І (Partizip І)

Дієприкметник І завжди має значення недоконаного виду, тобто дія, яку він виражає, не закінчилась, вона триває:

der arbeitende Mann працюючий чоловік ein gut antwortender Schülerучень, який добре відповідає. Дієприкметник l (Partizip І) утворюється від основи дієслова і суфікса -e)nd: singen — singend, gehen — gehend. Він може використовуватися в повній або короткій формі. У повній формі дієприкметник І є означенням;

він стоїть перед іменником, узгоджуючись з ним у роді, відмінку і числі:

die singende Jugend співаюча молодь.

Українською мовою дієприкметник І перекладається дієприкметником недоконаного виду або означальним підрядним реченням:

das blühende Land квітуча країна;

Das lachende Mädchenдівчина, що сміється.

У короткій формі дієприкметник І виступає як обставина способу дії і перекладається дієприслівником недоконаного виду:

Zitternd sah sie auf den Tiger. Тремтячи дивилась вона на тигра. (Partizip І) з часткою zu може вживатися як означення, наприклад:

Die zu lösende Aufgabe ist schwer. Завдання, яке треба розв’язати, важке. Такий зворот мас пасивний відтінок (або того, що має бути), і

відноситься до дії у майбутньому.

Дієприкметник II (Partizip П)

Дієприкметник II (Partizip II) дієслів слабкої дієвідміни утворюється з кореня дієслова, префікса -ge і суфікса -t:

fragen - gefragt, lernen - gelernt.

Якщо корінь дієслова закінчується на -t, -d, -bn, -gn, -chn, -fn, -dm, -tm, то перед суфіксом -t вживається -е:

warten - gewartet, baden - gebadet.

Дієприкметник II простих дієслів сильної дієвідміни утворюється з кореня дієслова, префікса -ge і суфікса - еn;

кореневий голосний звук часто змінюється:

lesengelesen, schreibengeschrieben.

У дієприкметнику II дієслів з відокремлюваними префіксами префікс ge- ставиться між відокремлюваною частиною і основою:

aufstehen aufgestanden, zumachen zugemacht.

Без префікса ge- тільки з суфіксом -t або -еп залежно від дієвідміни, утворюється (Рагtіzір II дієслів з невідокремлюваними префіксами:

bekommen bekommen, erzählen erzählt.

Без префікса ge- і завжди з суфіксом t- утворюється (Partizip П) дієслів з суфіксом -ieren: studieren — studiert; marschieren — marschiert.

Дієприкметник II використовується для утворення складних дієслівних форм (перфект та плюсквамперфект) активного та для всіх часових форм пасивного стану. В таких випадках дієприкметник II є частиною присудка і перекладається у відповідному стані і часі:

- Ich bin früh aufgestanden. Я рано встав.

Das Kind wird geweckt. Дитину будять.

Дієприкметник II використовується також у повній формі (як означення) і короткій (як обставина). Він перекладається українською мовою доконаним видом дієприкметника або дієприслівника: Das gelesene Buch ist sehr interessant. Прочитана книга дуже цікава.

Займенникові прислівники (Die Pronominaladverbien)

Займенникові прислівники мають ознаки прислівника і займенника. Вони поділяються на вказівні і питальні. Питальні займенникові прислівники утворюються з прислівника wo(r)- і відповідно прийменника: wobei, woran, а вказівні займенникові прислівники утворюються з прислівника da(r) і прийменника: dabei, daran. Якщо прийменник починається з голосного звука, то вживається wor- або dar-, якщо з приголосного wo- або da- :

Woran erzählt er? Er erzählt daran.

Займенникові прислівники замінюють назви предметів, наприклад: Wir sind auf unsere Stadt stolz. Ми пишаємося своїм містом. Worauf sind wir stolz? Чим ми пишаємося? Wir sind darauf stolz.Ми пишаємося цим.

Якщо мова йде про особи, то вживається запитальний займенник у відповідному відмінку, наприклад:

Wir sind auf unsere Sportler stolz. Ми пишаємося свoїми спортсменами.

Auf wen sind wir stolz? Ким ми пишаємося?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!