Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4618 Всеукраїнська науково-практична конференція на тему Філософські проблеми сучасності, ХДАУ

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему Філософські проблеми сучасності, ХДАУ

« Назад

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

Інститут соціально-гуманітарних досліджень

Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

II Всеукраїнська науково-практична конференція

«ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»

(присвячена Міжнародному дню філософії)

  

Херсон - 2014

Шановні колеги!

Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету

запрошує Вас взяти участь у

II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософські проблеми сучасності»

Метою конференції є пошук шляхів розв’язання філософських проблем сучасності в умовах глобальних змін.

Організаційний комітет конференції запрошує до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться філософською проблематикою. 

Організаційний комітет

Голова

Берегова Г.Д. д. філос. н., проф. кафедри, завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Члени організаційного комітету:

Герасимова Е.М. д. філос. н., проф. кафедри соціальної філософії та філософії освіти ДВНЗ «Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова»;

Черемісін О.В. к.і.н., доц. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Вдовиченко Є.В. к.і.н., доц. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;

Найдьонов О.Г. к. філос. н., докторант відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;

Герасименко М.В ст. викл. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Четвериков І.О. ст. викл. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Рупташ Н.В. ст. викл. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Умови участі у конференції

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів необхідно у термін до 18 листопада 2014 року надіслати на електронну адресу оргкомітету: заявку і тези доповіді на e-mail.

Вимоги до оформлення тез доповідей

1. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

2. Обсяг тез 2 (дві) повні сторінки (разом з використаними джерелами) формату А4 (297х210 мм), текстовий редактор Word for Windows (розширення .doc, .docx). Орієнтація – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см. Усі береги – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 12. Сторінки не нумеруються.

3. Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів) розміщуються у правій частині аркуша, нижче – назва установи (без скорочень) – курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами жирним курсивом; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів).

4. Графічні матеріали мають бути згрупованими та вмонтованими у текст. Сканування матеріалів не допускається.

5. Обов’язкова наявність списку використаних джерел (до п’яти). Посилання за текстом у квадратних дужках. Оформлення: розмір кегля – 10, нумерація за абеткою, курсивом.

6. Документи, що подаються електронною поштою: тези доповіді та заявка на участь у конференції (у двох різних файлах).

7. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповідей, проте залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з автором. 

Заявка

учасника II Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Філософські проблеми сучасності» 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва тез доповіді (статті)

 

Тематичний напрям

 

Місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання

 

Телефон

 

E-mail

 

Умови публікації тез

Усі надіслані тексти доповідей і статей учасників конференції будуть розміщені оргкомітетом на сайті Херсонського державного університету на web-сторінці за адресою: www.ksau.ks.ua.

Матеріали конференції видаються у вигляді електронного збірника. 

Тематичні напрями конференції

  1. Філософське пізнання в умовах українського сьогодення.

  2. Філософське осмислення соціо-культурного простору.

  3. Освіта у вимірах філософського аналізу.

  4. Філософська рефлексія мовної особистості.

  5. Наукові студії. 

Зразок оформлення тез 

Іванов П.М., к.ф.н., доцент,

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ 

Зміна епохи модерну реаліями постмодерну супроводжується низкою методологічних поворотів … Огурцов О.П. стверджує, що «прихильники …» [1, c.94]. 

1. Огурцов О.П. Антипедагогіка: виклик постмодернізму / О.П.Огурцов // Вища школа. – 2003. – №6. – С. 92-99.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!