Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4611 Конференція на тему Проблеми мовної особистості, лінгвістика і лінгводидактика, КНЛУ

Конференція на тему Проблеми мовної особистості, лінгвістика і лінгводидактика, КНЛУ

« Назад

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра російської та української мов 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

проводить на базі КНЛУ

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

 

Проблеми мовної особистості: лінгвістика і лінгводидактика 

Передбачається робота таких секцій і круглих столів:

 1. Питання теорії мовної особистості;

 2. Мовна особистість в соціокультурному та когнітивному аспектах;

 3. Мовна особистість в контексті міжкультурної комунікації

 4. Мовні портрети знаних особистостей;

 5. Формування вторинної мовної особистості;

 6. Формування комунікативних здібностей з російської та української мови слухачів підготовчого відділення

 7. Майстер-класи: російська мова як іноземна; українська мова як іноземна.

Планується екскурсія містом.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська. 

Статті будуть надруковані у фаховому виданні “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія”.

Комплект матеріалів (заповнена анкета учасника,електронний та роздрукований варіанти  статті, грошовий переказ та копію квитанції) просимо надсилати до 1 жовтня 2014 року за адресою: Кафедра російської та української мов, Київського національного лінгвістичного університету, вул. Лабораторна 5/17,  к. 915 (для І. О. Бойко) та електронною поштою: kafrosukr@gmail.com

Організаційний внесок – 150 грн. 

АНКЕТА УЧАСНИКА

(подається окремим файлом із назвою КРУМ)

Прізвище ______________________  

Ім’я    _________________________

По батькові  ____________________

Науковий ступінь_______________

Вчене звання___________________

Місце роботи___________________

Посада_________________________

Назва доповіді__________________

Адреса для листування___________

Контактні телефони _____________ 

Вимоги до публікації

До друку приймаються матеріали (наукові статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці “Вісника”), які раніше не публікувалися і не були подані до інших редакцій. Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження та висновки, аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом. У статті мають бути всі необхідні пояснення.

Згідно з Постановою ВАК України від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” (Бюлетені ВАК України № 1, 2003; № 2, 2008) до друку приймаються наукові статті, в яких наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв'язаних питань загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Подана стаття має відповідати певним правилам:

 • назва статті стисло відбиває її головну ідею (якомога менше слів);

 • слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

 • недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

 • якомога рідше використовувати цитати, зазначати лише основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив; посилання на авторитети наводяться на початку статті, основний зміст має відбивати власні думки автора;

 • стаття повинна мати просту структуру (без поділу на розділи і підрозділи).

Правила подання рукописів:

– рукопис подається на електронному носії (диск CD-R/CD-RW або 3,5 дискета) в редакторі WORD для WINDOWS із зазначенням використаної версії текстового редактора – 6.0, 7.0 без автоматичних переносів слів та одному роздрукованому примірнику без нумерації сторінок;

– мова публікації – українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська;

– сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті;

– в окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, назва статті українською, російською та англійською мовами, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, адреса для листування, телефон, e-mail, факс; статті аспірантів і пошукувачів надсилаються з рекомендацією до друку (витяг з протоколу засідання кафедри або рецензією наукового керівника);

– додаткові шрифти, фонетичні символи, малюнки, використані в статті, записуються окремим файлом (комп'ютерна верстка статті неможлива без виконання цієї вимоги);

– два конверти для листування.

Правила оформлення рукопису:

- обсяг публікацій у межах: стаття –  до 0,5 друк. арк. (10-12 стор.),

повідомлення – 0,25 друк. арк.,

рецензія – 0,3 друк. арк.,

хроніка – 0,2 друк. арк.;

- відцентрована назва публікації друкується великими жирними літерами 14 шрифтом, під нею ліворуч звичайними жирними літерами шрифтом 12 – прізвище та ініціали автора, нижче курсивом – місце роботи (назва навчального закладу або установи наводиться без скорочень);

- після цього подаються анотації українською, російською, англійською мовами (не більше 100 слів кожна) з ключовими словами шрифтом 10 через 1 інтервал;

- основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали без переносів шрифтом 12 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч – 1,5 см; відступ абзацу – 1 см. Чітко розрізняються дефіс (-) і тире (–);

- схеми, таблиці друкуються шрифтом 10 у Times New Roman;

- ілюстративний матеріал друкується курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів, висловів тощо беруться в лапки; в цитатах посилання на автора та через кому на сторінку подаються прямим шрифтом у круглих дужках, напр.: – What’s the matter?” “I don’t know. I just feel terrible” (13, 65);

- посилання на використану літературу в тексті публікації оформляються згідно з нумерацією використаної літератури, наприклад: “... у праці Екмана [7, с. 1972]...”, “Виноградов [1, с. 64] увів поняття...”, де перша цифра – порядковий номер за списком, друга – номер цитованої сторінки;

- підрядкові виноски не допускаються; примітки подаються після тексту статті за переліком *, **, ***… відповідно до тексту;

- завершує публікацію опис цитованих джерел, поданий і пронумерований в алфавітному порядку, причому спочатку наводяться праці, друковані кирилицею, а після них також в алфавітному порядку з продовженням нумерації – праці, друковані латиницею. Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13);

- бібліографічний апарат публікації у “Віснику” складається (за наявності в статті відповідних посилань) з трьох розділів, які подаються в такій послідовності мовою статті:

Література / Литература / Literature

Довідники / Справочная литература / Reference Books

Джерела ілюстративного матеріалу / Источники иллюстративного материала / Sources of Illustrations

Таблиці, схеми, малюнки тощо наводяться згідно з Вимогами ВАК України (додаткову інформацію див.: Довідник здобувача наукових ступенів. – К.: Редакція Бюлетеня ВАК України. – 1999).

Особливу увагу необхідно звернути на однотипність оформленнявсього списку літератури згідно з вимогами ВАК України.

За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т. ін.) несе відповідальність автор.

Рукописи, які не відповідають зазначеним вище вимогам, до друку не приймаються і авторам не повертаються.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!