Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4609 Інформаційний лист на тему Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації, ЖДУ ім. Франка

Інформаційний лист на тему Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації, ЖДУ ім. Франка

« Назад

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Прізвище, ім’я, по-батькові

учасника конференції

 

2. Назва університету/інституту, курс навчання

 

3. Відомості про наукового керівника

(учений ступінь, наукове звання,

посада)

 

4. Назва  тексту публікації

 

5. Секція, в рамках якої планується доповідь

 

6. Варіант участі (особиста участь /

заочна участь)

 

7. Потреба у гуртожитку (так/ні)

 

8. Необхідне технічне оснащення (ноутбук, проектор тощо)

 

9. Чи хотіли б Ви отримати збірник Новою Поштою (якщо так, зазначте, будь ласка, адресу та номер відділення Нової Пошти)? У разі відмови електронної поштою буде надіслано збірник у форматі pdf.

 

9. Телефони (домашній, мобільний, деканату університету/інституту), факс

 

10. E-mail учасника

 

11. Домашня адреса учасника

 

Увага! Оголошується конкурс на найкращу доповідь!

Під час секційних засідань конференції планується провести конкурс на найкращу доповідь. При оцінці доповідей учасників конференції увага звертатиметься на актуальність піднятої проблеми, відповідність висновків поставленій меті та завданням, вміння представити матеріал та вільне володіння ним, аргументованість та вичерпність відповідей на запитання. Найкращі доповіді у секціях будуть нагороджені дипломами та подарунками! 

Реквізити для пересилки коштів

E-mail для пересилки електронного варіанту матеріалів конференції (публікації та заявки): chernysh_oxana@mail.ru Черниш Оксана Андріївна. Назва файлу повинна складатися з прізвища автора, наприклад, «Іванов.doc» та «Іванов_заявка.doc». 

Оргкомітет просить іногородніх учасників підтвердити свій приїзд

до 1 березня.

Програма конференції та інша оперативна інформація будуть публікуватися на офіційній сторінці конференції: http://vk.com/id176520760

http://www.facebook.com/students.laboratory 

Оргкомітет буде вдячний Вам за інформування своїх колег щодо проведення конференції!

Чекаємо на зустріч з Вами!

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Київський університет

імені Бориса Грінченка

Кіровоградський педагогічний університет імені В. Винниченка

Хмельницький нацiональний унiверситет

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо Вас до участі у

VІI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців

СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

27 березня 2015 року

м. Житомир

  

ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо Вас до участі у VІI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців

СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

Конференція відбудеться 27 березня 2015 року у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Передбачається робота таких секцій:

Дискурс в міжкультурній комунікації: вербальні й невербальні засоби спілкування.

Лінгвокультурологія та когнітивістика.

Переклад і міжкультурна комунікація.

Соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика і культура мовленнєвої поведінки.

Порівняльні дослідження в полілінгвальному просторі.

Актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.

Навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька.

Матеріали конференції включають:

- заявку для участі (бланк заявки додається; заявки, оформлені неналежним чином, не беруться до розгляду);

- вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче) публікації у вигляді комп’ютерного файлу - надсилаються на відповідну електронну адресу;

- завірену підписом і печаткою рецензію керівника;

- копію квитанції за друк матеріалів та оргвнесок (без попередньої оплати текст статті друкуватися не буде).

Публікації повинні відповідати таким вимогам:

Мови статті – українська, російська, англійська, німецька, французька.

Обсяг статті – 3-10 сторінок.

До початку конференції планується видання збірки публікацій.

Текст слід набрати у форматі A4, шрифт набору Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5мм, відступ зліва і справа – 0 мм, інтервал між абзацами – 0 мм.

І рядок: ініціали та прізвище автора (жирний курсив). ІІ рядок: назва навчального закладу (курсив). ІІІ рядок: учений ступінь, наукове звання, ініціали та прізвище керівника (курсив).

Через один рядок відступу подається назва статті (вирівнювання по центру, шрифти жирний). Через один рядок відступу друкуються текст статті (Обсяг: 3-10 стор. без нумерації. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літературі, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою з пробілом, номер джерела з крапкою з комою, напр.: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

Список використаних джерел та літератури (обов’язково) –  напівжирний шрифт, великі літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру. Бібліографічні джерела наводяться у алфавітному  порядку.

Файл з матеріалами повинен бути у форматі RTF.

Матеріали приймаються до 20 лютого 2015 року!

Фінансові умови:

- оплата за публікацію із розрахунку 20 грн. за 1 сторінку тексту;

організаційний внесок 30 грн. та передбачає публікацію програми конференції, каву-брейк, розсилку інформаційних листів і запрошень;

- дорога і проживання – за рахунок учасників конференції;

- розсилка збірника матеріалів здійснюється за кошти учасників НОВОЮ ПОШТОЮ. Будь ласка, коректно вказуйте адресу та номер відділення Нової Пошти у заявці учасника! 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

А. О. Євтушенко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент В. В. Жуковська 

Лист редактора як жанр популярного глянцевого журналу

(текст статті)

Список використаних джерел та літератури

  1. Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 336 с.

  2. Редакторская подготовка изданий: ученик / под ред. С. Г. Антоновой. – М.: МГУП, 2002. – 468 с. Режим доступу: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/part-009.htm#i1893 

Неповний пакет документів та статті, які не відповідають вимогам оформлення до розгляду не приймаються!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!