Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4602 Інформаційний лист на тему Літературний процес, територія Гутенберга чи віртуальна реальність, КУ ім. Грінченка

Інформаційний лист на тему Літературний процес, територія Гутенберга чи віртуальна реальність, КУ ім. Грінченка

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 5-6 квітня 2013 року взяти участь

у Всеукраїнській науковій конференції

 

Інформаційний лист на тему Літературний процес, територія Гутенберга чи віртуальна реальність

Проблематика конференції:

  1. Межі та помежів’я художньої літератури. Література у віртуальному просторі: функції, можливості та перспективи.

  2. Гіпертекст: інтелектуальна гра і співавторство з читачем.

  3. Проблеми дескрипції у літературі та літературознавстві.

  4. Медіа: новий формат і простір творчості. Періодика в інформаційному світі.

  5. Творчі змісти та ризики медіа-простору ХХІ століття.

  6. Сучасні технології літературної освіти в школі та ВНЗ.

  7. Лінгвопоетика художнього тексту. 

Місце проведення конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро “Мінська”.

Порядок роботи:

5 квітня, Київський університет імені Бориса Грінченка

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. “Мінська”)

Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 12.00

Перерва на обід: 12.00 – 13.00

Секційні засідання: 13.00 – 16.00

Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.30

6 квітня: екскурсія на гору Тотоха – біоенергетичну перлину України (Київщина, Богуславський район).

 День улюбленого вірша.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Вартість участі у конференції:

оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірників матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою “Оргвнесок на проведення конференції”.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

Можлива доповідь у формі презентації (зазначити це у заявці).

Для участі у науковій конференції

просимо до 1 лютого 2013 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче) електронним листом (назва файла “Прізвище автора.заявка”. Наприклад: “Поліщук.заявка”).

2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла “Поліщук.оргвнесок”).

3. Відскановану електронну копію квитанції про оплату друку статті (назва файла “Поліщук.оплата друку статті”).

4. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

5. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (назва файла “Поліщук.стаття”).

6. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно надати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файла “Поліщук.рецензія”). 

Вимоги до оформлення статті

Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розташування матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. Наступні рядки відцентровано – ініціали, прізвище; назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Приклади виділяються курсивом.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Всеукраїнської наукової конференції

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ТЕРИТОРІЯ ГУТЕНБЕРГА ЧИ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ?”

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), е-mail

Для своєчасного отримання офіційного запрошення для участі у конференції необхідно обов’язково вказати e-mail

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція

 

Потреба у готелі (від 500 грн/доба).

 


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!