Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4601 Конференція на тему Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції, СНУ ім. Українки

Конференція на тему Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції, СНУ ім. Українки

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (кафедра романських мов та інтерлінгвістики і

кафедра прикладної лінгвістики)

проводить 20-21 вересня 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки і на базі спортивно-оздоровчого табору „Гарт” СНУ імені Лесі Українки (озеро Світязь)

ІІ Міжнародну наукову конференцію 

Конференція на тему Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції

Тематика конференції:

 • Соціолінгвістичні параметри мов у країнах ЄС та в країнах-сусідах

 • Етнолінгвістичні аспекти вивчення мовних одиниць

 • Лінгвокультурологічні підходи до аналізу мовних явищ

 • Актуальні питання сучасної інтерлінгвістики

 • Специфіка сучасної крос-культурної комунікації

 • Концептуально-мовні картини світу в етнічних мовах

 • Текст і дискурс як лінгвістичні феномени

 • Досягнення сучасної когнітивної лінгвістики

 • Аспекти досліджень комунікативної лінгвістики

 • Студії з контрастивної лінгвістики і типології мов

 • Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць

 • Лексична і граматична семантика етнічних мов

 • Функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів

 • Взаємодія літературних мов і територіальних та соціальних діалектів

 • Студії з лінгвофольклористики

 • Дослідження сучасних терміносистем

 • Актуальні питання вивчення рідної мови

 • Сучасні аспекти викладання іноземних мов

 • Новітні тенденції лексикографії

 • Теорія і практика перекладу

 • Створення комп’ютерних баз даних

 • Мова сучасних ЗМІ

 • Актуальні проблеми прикладної та комп’ютерної лінгвістики

 • Теоретичні засади лінгвістичних досліджень

Круглі столи:

1. Етнічні стереотипи в міжнародному та міжнаціональному спілкуванні

2. Функціонування міжнародної мови есперанто та її вивчення 

Мови конференції – українська, російська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, есперанто.

В оргкомітет до 15 лютого 2013 р. просимо надіслати: 1) Анкету-заявку на участь у конференції (відомості про автора: ПІП, науковий ступінь, учене звання, службова адреса із зазначенням організації та посади, домашня адреса, телефон, E-mail, назва статті українською, російською та англійською мовами із зазначенням секції); 2) роздрукований текст статті та електронний варіант статті на диску (для аспірантів – рекомендація наукового керівника до друку; 3) два конверти з марками.

Матеріали доповідей плануємо опублікувати у фаховому виданні „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, серія „Філологічні науки. Мовознавство” до початку конференції. Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати і редагувати тексти статей. Статті, оформлені не за вимогами, до розгляду не приймаємо і не повертаємо (див. додані вимоги до оформлення статей у Науковому віснику СНУ).

Фінансові умови:

 • Згідно з розрахунком планово-економічного відділу університету вартість поліграфічних послуг, організації та проведення Міжнародної наукової конференції становить 300 грн. на одного учасника. Матеріали професорів та докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

 • Просимо до 1 червня 2013 р. переказати кошти за участь у конференції на Головне управління Державного казначейства у Волинській області, МФО 803014, код 02125102, р/р 31251272210534. У переказі вказати «За участь у конференції „Взаємодія етнічних і планованованих мов у контексті європейської інтеграції” та поліграфічні послуги від … Іванова Івана Івановича.

 • Оргвнесок у сумі 100 грн. учасники сплачують по приїзді.

 • Розсилання збірника статей буде здійснено накладною платою.

 • Проїзд, проживання і харчування в спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» – за рахунок учасників конференції (докладна інформація буде надіслана пізніше).

Анкету-заявку, текст статті та 2 конверти просимо надсилати координаторам конференції – завідувачу кафедри романських мов та інтерлінгвістики Данилюк Ніні Олексіївні або завідувачу кафедри прикладної лінгвістики Біскуб Ірині Павлівні на адресу:

пр. Волі, 13,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, 43025

Контактні телефони: (0332) 24-65-47 (кафедрароманських мов та інтерлінгвістики), (0332) 24-73-58 (кафедра прикладної лінгвістки).

Вимоги до друку

Науковий вісник CНУ імені Лесі Українки” входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Редколегія розглядає і приймає до редагування та друку статті, огляди, рецензії українською мовою (за фахової необхідності – англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, польською, російською, білоруською, есперанто).

У редколегію збірника треба подати:

1)  роздрукований текст статті (1 примірник, підписаний автором);

- формат А–4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Тіmes; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – п’ять знаків;

- сторінки статті мають бути пронумеровані;

- не використовувати переносів;

- дробові числа подавати через кому (0,10), а не через крапку;

- формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11 пт;

- таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;

- ілюстративний матеріал у тексті подається курсивом;

- список літератури оформляти за ДСТУ 7.1–2006, скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582–97; цитувати не більше десяти джерел, в оглядах – до 30; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;

- посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її авторів, назву, джерело–видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому – авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет–видання – джерело та дату використання;

- посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;

2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на диску CD); у форматі Windows, версії текстового редактора МS Word; для ілюстрацій – формат JPG, роздільна здатність –300 dрі;

3) рекомендацію наукового керівника (для аспірантів);

4) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; адреса; електронна пошта; телефон. 

Структура статті

1) УДК (у лівому верхньому куті);

2) ініціали автора, прізвище автора (у правому верхньому куті);

3) учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора (під прізвищем);

4) назва статті (відцентрована, жирним шрифтом);

5) повна назва установи та підрозділу, де виконувалася робота (курсивом, справа);

6) анотація українською мовою (до 1000 знаків);

7) ключові слова українською мовою (до 10 слів);

8) прізвище, ініціали автора, назва статті російською мовою (жирним шрифтом і підкреслити);

9) анотація російською мовою; ключові слова російською мовою;

10) прізвище, ініціали автора, назва статті англійською мовою (жирним шрифтом і підкреслити);

11) анотація англійською мовою;

12) ключові слова англійською мовою (для статей, написаних німецькою, французькою, польською, російською, білоруською мовою, додається цією мовою: прізвище, ініціали автора, назва статті, резюме, ключові слова;

14) постановка наукової проблеми та її значення;

15) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;

16) формулювання мети та завдань статті;

17) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

18) висновки і перспективи подальших досліджень;

19) література (слово „література” друкується відцентровано, жирним шрифтом, курсивом; на кожну позицію повинні бути посилання в статті);

20) примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;

21) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора);

Звертаємо Вашу увагу, на те, що матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання копій чеків про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну не можуть бути опубліковані. 

Зразок структури статті 

УДК 81’22:81’42 Н. І. Андрейчук – кандидат філологічних наук,

доцент, провідний науковий співробітник Національного університету „Львівська політехніка” 

Дослідження дискурсу як семіозису

Роботу виконано на кафедрі прикладної лінгвістики Національногоуніверситету „Львівська політехніка” 

У статті зроблено спробу накреслити певні напрями дослідження дискурсу як семіозису та показано, як ці лінгвістичні напрями співвідносяться з різними типами інформації, яка міститься у знаках. Обґрунтовується значущість семіотики для міждисциплінарних досліджень дискурсу.

Ключові слова: дискурс, знак, семіозис, семіотика дискурсу. 

Андрейчук Н. И. Исследования дискурса как семиозиса. В статье сделана попутка…

Ключевые слова: дискурс,знак, семиозис, „семиотика дискурса”. 

Andreychuk N. I. Research of Discourse as a Semiosis. The article presents an attempt to indicate different researches dealing with discourse viewed as a semiosis. …

Key words: disсourse, sign, semiozis, “semiotics of discourse”.

Постановка наукової проблеми та її значення.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Висновки.

Перспективи подальшого дослідження.

Література

 1. Бурбело В. Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури 8 – 18 ст. : автореф. Дис. ... д-ра нгл.. Наук / В. Б. Бурбело. – К. : Київ. ун-т ім.. Т. Шевченка, 1999. – 36 с.

 2. Кубрякова Е. С. В поисках сущности язика / Кубрякова Е. С. // Вопросы когнитивной лингвистики : науч.-теор. журн. – 2009. – № 1. – С. 5–12.

 3. Silvestein M., Urban G. The natural history of discourse / M. Silverstein, G. Urban // Natural histories of discourse/ – Chicago : The Univercity of Chicago Press, 1966. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bank.rug.ac.be/da/refs.htm 

Зразок анкети-заявки 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація, вуз

 

Посада

 

Службова адреса

 

Службовий телефон (із кодом міста)

 

Домашня адреса (із поштовим індексом)

 

Домашній телефон (із кодом міста)

 

Мобільний телефон

 

E-mail

 

Назва статті укр. мовою

 

Назва статті рос. мовою

 

Назва статті англ. мовою

 

Секція

 

Заочна участь в конференції

 

Безпосередня участь в конференції у місті Луцьку і /або

на озері Світязь

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!