Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4533 Збірник наукових праць з курсу Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Хмельницький національний університет

Збірник наукових праць з курсу Актуальні проблеми філології та перекладознавства, Хмельницький національний університет

« Назад

Хмельницький національний університет

Факультет міжнародних відносин

Кафедра перекладу

Інформаційний лист

Факультет міжнародних відносин(кафедра перекладу) Хмельницького національного університету продовжує видання збірника наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” (восьмий випуск).

Збірник наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” належить до списку фахових видань ВАК України від 17 січня 2014 р. (додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України № 41).

Для здійснення публікації у збірнику просимо надіслати до 15 лютого 2015 року:

  • заявку, в якій вказати назву статті та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу, контактні телефони, електронну адресу);

  • статтю в електронному варіанті (5–10 сторінок формату А4, мова друку – українська, англійська, німецька та польська) у редакторі Microsoft Word 7.0 шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Файл має бути перевірений за допомогою антивірусної програми, стаття – ретельно вичитаною.

  • файл створити у редакторі Word і зберегти у форматі doc або rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, Ivanсhuk_article.doc; Ivanchuk_vidomosty.doc.

При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2013 р. (Бюлетень ВАК України. – 2013. – № 3).

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються і не повертаються. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Бажано для розміщення статті на сайті перекласти свою статтю англійською мовою і прислати разом з україномовним текстом.

Збірник буде надрукований до 1 квітня 2015 року і розісланий за адресами, вказаними авторами. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний); у наступному рядку у правому куті – прізвище та ініціали автора напівжирними літерами, під ним – назва навчального закладу або наукової установи (напівжирним курсивом). Через один рядок друкується назва статті (відцентрована, великими жирними літерами). Через два рядки після назви – анотація українською мовою з ключовими словами та основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання та оформлення літератури для статей українською та іноземними мовами – різні. В тексті україномовної статті посилання необхідно оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр..: [Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – К., 2004. – С. 54]). В статтях іноземними мовами посилання мають такий вигляд: (Hampson, 2012). Вимоги щодо оформлення літератури українською та іноземними мовами після тексту статті викладено в кінці інформаційного листа.

У статті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і у списку літератури). Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту під назвою „Список використаної літератури”, що друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка) по центру. В статтях іноземними мовами – список літератури  подається під назвою References також по центру. Шрифт Times New Roman – 14 пт, жирний.

До статті обов’язково додається анотація із ключовими словами (шрифт Times New Roman, кегль – 12) українською та англійською мовами обсягом не більше, ніж 5 рядків кожна та 5 ключовими словами, а також переклад імені, прізвища автора та назви статті англійською мовою перед англійською анотацією. У випадку написання статті німецькою чи польською мовою – додається анотація із ключовими словами українською, англійською, німецькою та польською мовами (перед німецькою та польською анотаціями також необхідний переклад імені, прізвища автора та назви статті відповідними мовами). Українська анотація розміщується перед текстом статті, англійська, німецька та польська – після тексту. 

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без наукових ступенів – з рецензією доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності.

Вартість однієї сторінки – 30 гривень. Статті докторів наук (одноосібні) друкуються безкоштовно.

Наукові статті та відскановані рецензії надсилати на електронну адресу: Ємцю Олександру Васильовичу, Ткачук Олені Петрівні, тел. 068–202–18–27; 063–527–47–19. e-mail: KHNUpereklad@gmail.com

Реквізити оплати за публікацію статті будуть повідомлені авторам на їх електронні адреси після отримання тексту статті та прийняття до друку.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

УДК 811.161.2’373:159.942

Вавринюк Т. І.

Донецький національний університет 

ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА  В  ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) 

Анотація

У статті розкрито роль емоційно-експресивної лексики в поетичному мовленні Ліни Костенко, визначено індивідуально-авторське використання інгерентної та адгерентної емоційної лексики як основи  експресивності. Доведено ілюстративно, що в поетичному контексті емоційно-експресивна лексика набуває додаткових відтінків значення.

Ключові слова: емоційність, експресивність, емоційно-експресивна лексика, поетичний.

Текст статті 

Список використаної літератури

TetyanaVavrynyuk

EMOTIONALLY EXPRESSIVE VOCABULARY IN POETIC SPEECH

Summary

The role of emotional-expressive vocabulary in poetical speech is determined. The individual-author’s usage of inherent and adherent emotional lexicon as a basis of expressivity is defined. The author reasons that emotional-expressive vocabulary gets extra nuances of meaning in the poetical context.

Key words: emotionality, expressivity, emotional-expressive vocabulary, poetical.

Зразки оформлення бібліографії в україномовній статті:

1. Бублейник А. В. Про значення способу номінації в міжмовних лексико-семантичних співвідношеннях / А. В. Бублейник // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 29–32.

 2. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : монографія / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1980. – 288 с.

3. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. М. Каракуця. – Х., 2002. – 19 с.

4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.

6. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p. 

Зразки оформлення бібліографії в статтях іноземними мовами:

1. Book

1.1. Book (in English)

Format:

Author. (Year of publication). Book title. Place of publication: Publisher.

Example:

Petty, G. (2004). Teaching Today, 3rd edition. UK: Nelson Thornes Ltd.

1.2. Book (in German)

Format:

Author. (Year of publication). Book title [Translation in English]. Place of publication: Publisher (in German).

Example:

Mollenhauer, K. (2003). Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung [Forgotten Backgrounds.

About Culture and Upbringing]. Weinheim und München: Juventa Verlag (in German).

1.3. Book (in Russian)

Format:

Author. (Year of publication). Book title [Translation in English]. Place of publication: Publisher (in Russian).

Example:

Крайг, Г. (2000). Психология развития [Psychology of Development]. Санкт-Петербург: Питер (in Russian).

1.4. Book (two or more authors)

Format:

Author1, Author2, & Author3. (Year of publication). Book title. Place of publication: Publisher.

Example:

Gough, D. A., Kiwan, D., & Sutcliffe, K. (2003). A Systematic Map and Synthesis Review of the Effectiveness of Personal Development Planning for Improving Student Learning. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit.

1.5. Book chapter or article in an edited book

Format:

Author(s) of chapter. (Year of publication). Chapter title. In: Editors of the book (Eds.), Book title. Placeof publication: Publisher, Chapter page range.

Example:

Moir, J. (2009). Personal Development Planning in Higher Education: Localised Thinking for aGlobalised World. In: Resende, J. M. & Vieira, M. M. (Eds.) The Crisis of Schooling? Learning, Knowledge and Competencies in Modern Societies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, p. 25–48.

Kieseritzky, H., Schwabe, M. (2005). Gruppenimprovisation als musikalische Basisarbeit [Group Improvisation as Musical Base Work]. In: Kraemer, R.-D., Rudiger, W. (Hrsg.) Ensemblespiel und Klassenmusizieren in Schule und Musikschule: ein Handbuch für die Praxis [Playing Music in a Group and Class at School and Music School: Handbook for Practice], 2. unveränderte Auflage. Augsburg: Wiβner, S. 155–175 (in German).

1.6. Proceedings from a conference

Format:

Author(s). (Year of publication). Title. In: Name of conference proceedings (Date of the conference).Place of publication: Publisher, Page range.

Example:

Plotka, I., Vidnere, M., Blumenau, N., & Strode, D. (2008). The Ethnic Identity and Social Adaptationin the Different Culture Spheres for the Different Ethnical Groups. In: Proceedings of the 10th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network Reflecting on Identities: Research, Practice & Innovation (16.–18.03.2008). London: CiCe, p. 145–158.

DOI.

1.7. e-book

Format:

Author(s). (Year of publication). Title. Information. Publisher, e-ISBN number, Retrieving date, http address. Example:

Lennon, T. M., Stainton, R. J. (Eds.). (2008). The Achilles of Rationalist Psychology. Volume 7. Springer link, e-ISBN 978-1-4020-6893-5, Retrieved: February 15, 2010, from: http://www.springerlink.com/content/978-1-4020- 6892-8/#section=136323&page=4&locus =40. DOI: 10.1007/978-1-4020-6893-5

1.8. Thesis

Format:

Author(s). (Year of publication). Title. Information. Publisher or Place of publication, Page range (ifpublished).

Example:

Lång, M. (2005). Psykoanalyysi ja sen soveltaminen musiikintutkimukseen [Psycho Analyses and its Applications in Music Research]. Doctoral thesis. Studia Musicologica Helsinkiensis 1, p. 3–92 (in Finnish).

Legzdiņa, S. (2009). Izglītības iestādes vadības iespējas pedagogu darba motivācijas paaugstināšanā. Nepublicēts promocijas darbs [Management Options in Educational Institution for Increasing Pedagogues’ Work Motivation. Unpublished Doctoral thesis]. Rīga (in Latvian). 

2. Article

2.1. Journal article (one author)

Format:

Author. (Year of publication). Article title. Journal Title, Volume (issue), Page range

Example:

Kirk, J. J. (1994). Putting Outplacement in its Place. Journal of Employment Counseling, No 31, p. 14–18.

2.2. Journal article (two or more authors)

Format:

Author1, Author2, & Author3. (Year of publication). Article title. Journal Title, volume (issue), range of pages.

Example:

Thorson, J. A., Powell, F. C. (1993). Development and Validation of a Multidimensional Sense ofHumor Scale. Journal of Clinical Psychology, No 49, p. 13–23.

2.3. Journal article from an online database

Format:

Author(s). (Year of publication). Article title. Journal Title, volume (issue), Page range. Retrieved date of Access, from: name of database. DOI.

Example:

Bulpitt, H., Martin, P. J. (2005). Learning about Reflection from the Student. Active Learning in Higher Education, Volume 6, Number 3, p. 207–217. Retrieved 15.02.2010 from: Sage Journals Online, DOI:10.1177/1469787405057751.

2.4. Newspaper article

Format:

Author(s). (Year, date of publication). Article title. Newspaper Title, No., page.

Example:

Kočāne, I. (2001, 23. aprīlis). Psiholoģija vecākiem [Psychology for Parents]. Diena, No 1, 3. lpp (in Latvian). 

3. Web page

Format:

Author. (last update or copyright date). Title. Retrieved date of access, from: URL.

Example:

Wells, G. (2002). Learning and Teaching for Understanding: the Key Role of Collaborative Knowledge Building. Retrieved 01.11.2007 from: http://people.ucsc.edu/~gwells/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!