Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4532 Вимоги до наукових статей з курсу Філологія, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Вимоги до наукових статей з курсу Філологія, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

« Назад

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Серія «ФІлологія» № 12/13

Оголошується набір наукових статей до
№ 12/13за 2014 рікфахового наукового журналу«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».

Набір триває включно до 27 лютого 2015 р. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університетуСерія «Філологія» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5). 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 

 • Українська мова та література;

 • Російська мова та література;

 • Слов’янські мови та література;

 • Література зарубіжних країн;

 • Романські, германські та східні мови;

 • Теорія літератури;

 • Порівняльне літературознавство;

 • Загальне мовознавство;

 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

 • Перекладознавство;

 • Мова і засоби масової комунікації;

 • Міжкультурна комунікація. 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ: 

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.      

 • Мова публікації: українська, російська, англійська, німецька, французька, арабська.

 • Загальний обсяг статті –8-15 сторінок. Шрифт: TimesNewRoman; кегль 14, інтервал – 1,5.

 • На початку статтіобов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.

 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – №5. – С.26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формування мети статті;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»

 • Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ: 

Леонтьев О. Н. Особливості поетичного перекладу

Анотація. В статті подано огляд перекладів англомовних поетичних творів 16-20 ст., проаналізовано особливості поетичного перекладу в «творчо-технологічному» аспекті с точки зору безпосередньо автора-перекладача.

Ключові слова: поезія, переклад, художній переклад, вибір твору для перекладу, співтворчість. 

Леонтьев А. Н. Особенности поэтического перевода

Аннотация.В статье представлен обзор переводов англоязычных поэтических произведений 16-20 вв., проанализированы особенности поэтического перевода в «творчески технологическом» аспекте с точки зрения непосредственно автора-переводчика.

Ключевые слова:поэзия, перевод, художественный перевод, выбор произведения для перевода, сотворчество. 

Leontyev A.Peculiarities of translating poetry

Summary.The choice of the original piece of literary art for translation is discussed from the point of view of a translator. The article focuses upon the dilemma of art and technology of the translation process as an act of co-creation.

Key words:artistic translation, poetry, choice, co-creation. 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 

Для опублікування статті у №12/13 за 2014рік до 27 лютого 2015 року (включно) до редакції (editor@vestnik-philology.mgu.od.ua)

електронною поштою необхідно направити: 

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

 • інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);

 • відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);

 • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті,стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата 

ДОДАТКОВІ УМОВИ: 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 12/13
за 2014рік
складає40 грн. за одну сторінку статті.

Одноосібні статті докторів наук, професорів (вчене звання) друкуються безкоштовно.

Реквізити для оплати:банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банка одержувача: 351005, рахунок одержувача: 26255003624549, ОКПО: 2704411107, П.І.Б. одержувача: Василенко Наталія Володимирівна, призначення платежу: поповнення рахунку Василенко Н.В. від ПІБ автора статті. 

Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 12/13 за 2014рікбудуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 10 квітня2015 року. 

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: 

Контакти: 

Редакція журналу

«Науковийвісник Міжнародного гуманітарного університету.

Серія: Філологія»

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!