Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4530 Інформаційний лист на Восьмі педагогічні читання пам’яті Дарманського, Розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності

Інформаційний лист на Восьмі педагогічні читання пам’яті Дарманського, Розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Хмельницька обласна рада

Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

28 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

НА БАЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  

ВОСЬМІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М.ДАРМАНСЬКОГО:

Розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності

Основні напрями роботи конференції:

1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М.М.Дарманського.

2. Концептуальні засади реалізації освітніх ліній нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні

3. Система загальної середньої освіти: проблеми, перспективи та шляхи удосконалення.

4. Професійно-технічна освіта як складова підготовки кваліфікованих кадрів.

5. Впровадження Європейської кредитно-трансферної системи у вищу освіту України.

6. Роль післядипломної педагогічної освіти у професійному зростанні педагогів.

7. Управління освітніми процесами на засадах інноваційних технологій.

8. Соціокультурна складова формування особистості у процесі здобуття освіти. 

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі шкіл, аспіранти, магістранти.

Робоча мова конференції: українська.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів. Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 гривень (виготовлення програми конференції, збірника матеріалів). Копії квитанцій про оплату подаються разом із статтями, оригінали автори зберігають у себе. Доктори наук, професори організаційний внесок не сплачують.

Банківські реквізити для оплати:

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

код 02138872 в ГУДКУ Хмельницької області

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у педагогічних читаннях. 

Для участі у роботі конференції потрібно до 26 березня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму обсягом 6-8 сторінок тексту, оформленої відповідно до вимог [додаток 2] (список використаних джерел та анотації іноземними мовами входять в загальний обсяг). При написанні статей слід виділяти такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; формування мети і завдання статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Обов’язково вказати форму участі: – лише виступ; – виступ та публікація статті; – лише публікація статті.

Матеріали необхідно надсилати на адресу оргкомітету:

Науковий відділ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул. Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький, 29013.

Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Крищук Богдан Степанович.

Додаток 1

Відомості про автора(ів)

Прізвище________; Ім’я, по батькові________; Науковий ступінь, вчене звання_________; Місце роботи (повна назва)________; Посада___________; Навчальний заклад (для здобувачів, аспірантів)_________; Домашня адреса__________; Контактні телефони____________; Назва статті________; Дата_________; Підпис__________.

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Стаття повинна бути написана українською мовою, рукопис статті подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word 97 (чи пізніших версій цієї програми). Параметри документа: поля – верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій; інтервали – міжрядковий – півтора, відступ першого рядка – 1 см; вирівнювання абзаців – за шириною. Список використаних джерел та літератури, оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (див. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел… (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5. – С.26-30)). Статті повинні бути вичитані філологом і завірені його підписом. 

Приклад оформлення матеріалів

УДК

Галус Олександр Мар’янович,

проректор з наукової роботи

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,

доктор педагогічних наук, професор (м. Хмельницький)

Моделювання структури педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти

Анотація

Ключові слова:

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / Володимир Іванович Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 191 с.

А.М. Галус

Моделирование структуры педагогического управления адаптацией будущих учителей в системе многоуровневого образования

Аннотация

Ключевые слова:

O.M. Halus

Modelling of the Structure of Pedagogical Management of the Future Teachers’ Adaptation in the System of Multilevel Education

Summary

Keywords:

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!