Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4524 Інформаційний лист до Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов, ЧДУ ім. Могили

Інформаційний лист до Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Інформаційний лист 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов».

Конференцію буде проведено на базі кафедри української філології, теорії та історії літератури Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили в місті Миколаєві Миколаївської області 17 травня 2013 р. 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Тенденції в еволюції та функціонуванні фонетико-фонологічних та акцентних систем слов’янських та германських мов.

  2. Лексична семантика й мовні картини світу: ретроспектива і перспектива.

  3. Сучасний стан та еволюція граматичних систем слов’янських і германських мов.

  4. Новітні тенденції в лінгвістиці тексту.

  5. Слов’янське і германське мовознавство: сучасний стан і перспективи.

Робочі мови конференції – слов’янські та англійська.

Регламент роботи конференції: 17 травня – пленарне засідання, робота секцій, культурна програма (Краєзнавчий музей «Старофлотські казарми»; часовня Святого Миколая; вул. Радянська; флотський бульвар; Миколаївський музей суднобудування і флоту; Миколаївський яхт-клуб (за вибором учасників конференції). 

Матеріали доповідей будуть надруковані в науковому збірнику «Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили. Філологія. Мовознавство» (науковий збірник включено до переліку ВАК України від 10.03.2010 року).

Просимо подавати статті обсягом від 6 до 12 сторінок машинопису разом із примірником роздрукованого тексту (друкувати з одного боку аркуша), електронним варіантом на диску або електронною поштою на адресу: yeva9@mail.ru, копією квитанції про грошовий переказ, заявкою (бланк заявки додається).

Вартість публікації – 200 грн. Статті докторів філологічних наук друкуються безкоштовно.

Вимоги до оформлення статей

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р.
№ 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі».

Першим рядком на першій сторінці подається код УДК (визначається самим автором). На наступному рядку зазначаються прізвище та ініціали автора (-ів). Нижче – назва статті жирним шрифтом посередині рядка. З наступного рядка наводять анотацію (5-10 рядків) та ключові слова українською, російською та англійською мовами. 

ТЕКСТ СТАТТІ

Текст друкується з дотриманням таких вимог:

Формат сторінки – А4 (210×297).

Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см.

Текст статті оформлюється в одну колонку.

Шрифт – Times New Roman.

Розмір шрифта – 12 пунктів.

Міжрядковий інтервал – 1,5.

Вирівнювання тексту – по ширині.

Абзацний відступ – 0,5 см.

Без переносів слів.

Сторінки не нумерувати (проставити нумерацію олівцем на зворотному боці аркуша).

Приклади подавати курсивом.

Посилання на джерела є обов’язковими і подаються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела за номером розташування у списку «Література»; друга після коми і літери с. – номери сторінок; окремі джерела, на які зроблені посилання, розділяються крапкою з комою: [2, с. 83-85; 4, с. 15; 5, с. 12-14].

Якщо автор при наборі тексту застосовує шрифт Izhitsa, просимо на окремому електронному носії надіслати файл для інсталяції.

Таблиці обов’язково повинні мати номер і назву.

Формули креслять на окремому аркуші за допомогою MS Equation.

Підсторінкові виноски не робити.

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (див.: Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5). Назва «Література»друкується через два рядки після основного тексту (жирним курсивом, великими літерами). Зразок оформлення списку літератури (у списку літератури подаються лише ті джерела, на які робляться посилання в тексті статті): 

Література

  1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).

  2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

  3. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Після статті подаються «ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (-ІВ)» (у цьому ж файлі, нижче), ПІБ автора (-ів) повністю, інформація про автора (-ів) (науковий ступінь, учене звання, посада, кафедра, навчальний заклад, місто), коло наукових інтересів.

До статті додається ФОТОГРАФІЯ АВТОРА (-ІВ) (окремим файлом, у форматах *.jpg, *.tiff, *.png. У Word не вставляти!).

Автор має виконати орфографічну, пунктуаційну, стилістичну правку свого тексту.

Автори, які не мають наукового ступеня кандидата або доктора філологічних наук, подають статті разом із підписаною рекомендацією наукового керівника (підпис має бути засвідченим) та двома рецензіями.

Статті, що не відповідають усім «Вимогам до оформлення статей» і правилам оформлення списку літератури,

до друку прийняті не будуть,

матеріали (роздрукований примірник, електронний варіант на диску) авторові не повертаються. Редколегія залишає за собою право здійснювати правку та рецензування статті.

Гроші (обов’язково поштовим переказом) надсилати до 31 березня 2013 р. на адресу: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 26, кв. 15, Полуектовій Анастасії Юріївні.

Матеріали (примірник роздрукованого тексту, електронний варіант на диску CD-R (CD-RW), копія квитанції про грошовий переказ, заявка) надсилати поштою на адресу: 54003, м. Миколаїв, вул. Акіма, 2. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, кафедра української філології, теорії та історії літератури, Богдановій Євгенії Валеріївні.

Запрошення на конференцію та додаткову інформацію буде надіслано після отримання заявки, доповіді й поштового переказу. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

(0512) 76-85-67 (ЧДУ ім. Петра Могили, інститут філології, кафедра української філології, теорії та історії літератури). 

(093) 336-92-13 (Богданова Євгенія Валеріївна, викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили – відповідальний секретар оргкомітету). Е-mail: yeva9@mail.ru. 

(063) 412-92-60 (Полуектова Анастасія Юріївна, викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили – секретар оргкомітету). Е-mail: nastusha1990@mail.ru. 

Кафедра української філології, теорії та історії літератури 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Тенденції розвитку та функціонування слов’янських
та германських мов»
(17 травня 2013 р.)

 

Відомості про автора (-ів) 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання і місце роботи (цю інформацію подають студенти, аспіранти, здобувачі)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!