Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4520 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фармація, Аптечна технологія ліків, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фармація, Аптечна технологія ліків, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Львівська політехніка"

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу Фармація, Аптечна технологія ліків

для студентів базового напряму 120201 "Фармація"

Затверджено

на засіданні кафедри

технології біологічно активних

сполук, фармації та біотехнології 

Протокол № 1 від 31.08.2010 р. 

Львів 2010

Аптечна технологія ліків: Методичні вказівки до виконання курсовтх робіт для студентів базового напряму 120201 “Фармація” / Паращин Ж.Д., Баранович Д.Б., Новіков В.П. - Львів: Видавництво кафедри ТБСФБ НУ"ЛП", 2010. – 48 с.               

ВСТУП 

Курсові роботи з курсу “Аптечна технологія ліків” виконуються студентами IІІ курсу спеціальності 120201 “Фармація” після проходження аптечної практики відповідно до навчальних планів даного базового напряму. Вони сприяють поглибленню і закріпленню теоретичних знань і практичних навиків, одержаних студентами при читанні лекційного курсу, виконання лабораторних та практичних робіт і розвивають здатність до самостійної роботи та елементів науково-дослідної роботи.

Курсова робота — це самостійно виконана робота студента, написана на актуальну тематику з науково–теоретичним аналізом проблем, пов’язаних з технологією лікарських форм в умовах аптеки.

При виконанні курсової роботи студент повинен навчитися підбирати матеріал відповідно до теми, робити короткі висновки і аналіз літературних даних, давати обгрунтовані рекомендації по удосконаленню технології лікарських форм. 

Методичні рекомендації щодо структури і змісту розділів курсової роботи.

Курсова робота виконується у вигляді письмової роботи об’ємом 25-30 сторінок рукописного тексту або 20-25 сторінок друкованого тексту з розміром шрифту 14 стилю Times New Roman, включаючи висновки, рекомендації і список літературних джерел. Робота повинна включати наступні розділи:

  1. Титульна сторінка (додаток 1).

  2. Зміст роботи (план).

  3. Вступ.

  4. Огляд літератури.

  5. Експериментальна частина.

  6. Висновки і рекомендації.

  7. Список літературних джерел.

У змісті вказуютсья всі питання, які необхідно відобразити в тексті курсовоїтроботи. Всі пункти змісту повинні точно відповідати заголовкам в тексті. Напроти кожного пункту змісту вказується номер сторінки, на якій починається викладення данного питання.

У вступі необхідно розкрити актуальність теми і визначити мету та завдання дослідження.

У розділі “Огляд літератури” (10-15 стор.) необхідно подати сучасні досягнення теорії та практики фармацевтичної технології стосовно вибраної теми, узагаьлнити матеріал та зробити висновки. При написанні данного розділу слід використовувати рекомендовану літературу, а також матеріали наукових журналів (“Фармацевтичний журнал”, “Вісник фармації”, “Фармация”). Особливу увагу слід надати теоретичному обгрунтуванню технології лікарських форм, питанням біофармації, використанню засобів малої механізації, наукової організації праці. В тексті обов’язково подати посилання на авторів, які внесені в список літератури.

Експериментальна частина (10-15 стор.) виконується на базі практики. В ній викладається матеріал власних досліджень, що включає аналіз рецептури аптек, аналіз умов приготування і технології лікарських препаратів, їх відповідність вимогам діючих нормативних документів.

На підставі проведеного аналізу біжучої рецептури в курсовій роботі слід навести копії найбільш типових рецептурних прописів і технологію окремих багатокомпонентних прописів (4-5).

Розділ слід закінчити узагальненням, в якому дати оцінку рівня організації приготування досліджуваних лікарських форм у даній аптеці.

Висновки (1-2 стор.) формуються на підставі матеріалу, викладеного у роботі: виконання мети, змісту роботи та оцінки одержаних результатів. Подаються конкретні рекомендації щодо удосконалення умов і технології лікарських форм в аптеці, впровадження нових засобів малої механізації та інш.

У список літератури необхідно внести всі використані джерела інформації, розмістивши їх в порядку використання згідно вимог.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!