Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4507 Зміст курсових проектів, Тема 8 Розроблення стратегій розвитку підприємства, Маркетинг

Зміст курсових проектів, Тема 8 Розроблення стратегій розвитку підприємства, Маркетинг

« Назад

Тема 8 Розроблення стратегій розвитку підприємства

Вступ.

1. Техніко-економічна характеристика промислового підприємства.

2. Класифікація маркетингових стратегій розвитку, їх сутність.

3. Аналіз можливостей зростання підприємства.

3.1. Дослідження цілей підприємства і можливих напрямів інтенсивного розвитку.

3.2. Аналіз можливих напрямів інтеграційного розвитку.

3.3. Дослідження можливостей диверсифікаційного росту.

4. Розроблення стратегій і маркетингових заходів щодо розвитку підприємства.

4.1. Планування стратегій розвитку.

4.2. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.

4.3. Розроблення бюджету маркетингу.

4.4. Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства.

Висновки.

Список літератури. 

Методичні вказівки 

У вступі розкривають значущість, важливість та актуальність теми курсового проекту. Визначають цілі й завдання, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтовують необхідність проведення дослідження. У вступі формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не рекомендується формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не саму мету. Формулюють об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження визначають відповідно до поставленої мети. Об’єктом дослідження може бути підприємство чи його підрозділи тощо.

Предмет дослідження визначають відповідно до вибраної теми курсового проекту. Ним можуть бути аспекти, властивості і відносини функціонування об’єкта.

Наприклад, об’єктом дослідження є маркетингова діяльність ЗАТ «Оболонь». Предметом дослідження є удосконалення маркетингової діяльності на ЗАТ «Оболонь» в сучасних умовах функціонування ринку пива, безалкогольної продукції та мінеральних вод.

У розділі 1 «Техніко-економічна характеристика промислового підприємства» висвітити такі питання:

- місцерозташування підприємства, форма власності;

- асортимент і номенклатура продукції, що виробляється (у динаміці);

- джерела забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, енергією тощо;

- постачальники ресурсів;

- посередники, які допомагають підприємству у розподілі продукції;

- ринки збуту товарів і обсяги реалізації;

- конкуренти компанії;

- споживачі продукції підприємства;

- основні показники діяльності підприємства, їх аналіз.

Розділ 2 «Класифікація маркетингових стратегій розвитку, їх сутність» – теоретичний і виконується за допомогою літературних джерел. У ньому викласти сутність маркетингових стратегій, структуру процесу маркетингового планування, значення маркетингових цілей, процес формування маркетингових стратегій, класифікацію стратегій зростання підприємства, можливості інтенсивного, інтеграційного, диверсифікаційного розвитку, використання GAP - аналізу щодо ліквідації розривів між цілями і ринковими можливостями підприємства.

Розділ 3 «Аналіз можливостей зростання підприємства» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Дослідження цілей підприємства і можливих напрямів інтенсивного розвитку» сформулювати загально-фірмові і маркетингові цілі, цілі щодо продукту, цін, розподілу і просування товарів. Проаналізувати якісні і кількісні цілі підприємства. Визначити, які з поставлених цілей підприємства є короткостроковими, середньостроковими і довгостроковими. З’ясувати можливості досягнення головної цілі завдяки іншим.

Проаналізувати можливості інтенсивного росту на основі матриці розвитку товару/ринку вченого І. Ансоффа. Інтенсивний розвиток підприємства передбачає досягнення маркетингових цілей завдяки інтенсифікації наявних ресурсів. Він є актуальним для фірм, які не вичерпали можливостей, пов’язаних з наявними товарами і ринками. Напрямами інтенсивного розвитку є глибше проникнення на ринок, розширення меж ринку, розроблення нових товарів.

Для з’ясування можливостей глибшого проникнення на ринок відповісти на такі питання:

– Чи було в минулому році зниження витрат на виробництво продукції та збут?

– Чи була проведена рекламна кампанія?

– Які засоби переконання споживачів щодо збільшення обсягів споживання товарів були використані?

– Як здійснювалося залучення нових споживачів? Тощо.

 Результати аналізу подати в табл. 3.1

Таблиця 3.1

Можливості підприємства щодо глибшого проникнення на ринок

Можливості

Для якої продукції

Для якого ринку

1. Зниження витрат виробництва

 

 

2. Зменшення витрат на збут

 

 

3. Розвиток збутової мережі

 

 

4. Активізація рекламної кампанії

 

 

5. Залучення до споживання товару нових споживачів

 

 

6. Застосування засобів стимулювання збуту

 

 

7. Переконання споживачів частіше використовувати товар

 

 

8. Залучення до споживання товару нових споживачів

 

 

9. Визначення нових можливостей використовування товару

 

 

10. Зміна позиціювання торгової марки

 

 

11. Переконування споживачів збільшити обсяг споживання товару

 

 

 

 

Для з’ясування можливостей щодо розширення меж ринку, відповісти на питання:

– Які можуть бути нові сфери використання існуючих товарів?

– На які нові сегменти ринку може вийти підприємство?

– На які нові географічні ринки може вийти підприємство? Тощо.

Результати дослідження подати у табл. 3.2

Таблиця 3.2

Можливості підприємства щодо розширення меж ринку

Можливості

Існуючий товар

(який саме)

Нові ринки

(які саме)

1. Вихід на нові сегменти ринку:

– маленьких дітей

– підлітків

– молоді

– похилих людей

 

 

 

2. Відбір ринків організацій:

– клубів

– шкіл

– лікарень

– …

 

 

3. Вихід на нові географічні ринки

4. Пропонування товарів через нові канали збуту

 

 

Для з’ясування можливостей розвитку товару відповісти на питання:

– Чи була підвищена якість товару в минулому році?

– Чи були розроблені нові товарні групи?

– Чи був розширений асортимент продукції? Тощо.

 Результати дослідження подати у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Можливості підприємства щодо розвитку товару

Можливості

Існуючий товар

(який саме)

Нові ринки

(які саме)

1. Пропонування продукції з різними домішками

2. Покращення споживчої якості товару

3. Розширення товарної номенклатури

4. Розроблення нових товарів

 

 

Прокоментувати результати, подані в табл. 3.1, 3.2, 3.3.

У підрозділі 3.2 «Аналіз напрямів інтеграційного зростання» дослідити можливості підприємства щодо об’єднання його зусиль з іншими підприємствами з метою збільшення частки ринку, обсягу продажу та прибутку. Фірма може об’єднати зусилля з посередником, з постачальником матеріальна-технічних ресурсів, з підприємствами-конкурентами. Дослідити можливості такого об’єднання, обґрунтувати свої позиції, результати подати у табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Можливості інтеграційного розвитку підприємства

Показники

Обґрунтування можливих напрямів об’єднання

1.Посередники підприємства (найбільші)

2. Постачальники сировини, матеріалів, палива, електроенергії тощо:

3. Найбільші підприємства-конкуренти:

 

У підрозділі 3.3 «Дослідження можливостей диверсифікаційного розвитку» проаналізувати прагнення фірми вийти в нові сфери бізнесу: виготовлення нових товарів, які технологічно або комерційно пов’язані з наявними товарами; випуск нових товарів, які призначені для наявних клієнтів фірми, але не пов’язані з наявними товарами технологічно; освоєння нових видів діяльності, які не пов’язані з наявними ані технологічно, ані комерційно.

Диверсифікаційний аналіз дає змогу визначити ті сфери діяльності, які найбільшою мірою відповідають сильним позиціям компанії в ринкових умовах, що склалися.

Підприємство може використати кілька альтернативних диверсифікаційних стратегій:

– технологічну (концентричну) диверсифікацію, яка передбачає розроблення нових товарів, які перебувають в технологічному або маркетинговому зв’язку з товарами, що виробляються, які б допомогли фірмі знайти нових споживачів;

– горизонтальну диверсифікацію, яка передбачає введення в набір видів діяльності продуктів, технологічно не пов’язаних з тими, що виготовляються, але розрахованих на існуючих споживачів. Це особливо ефективно на промисловому ринку, де попит на товари парний і члени закупівельного центру часто приймають рішення про вибір постачальників на основі їх можливостей постачати більшість необхідних для споживача товарів;

– конгломератну диверсифікацію, яка передбачає пошук нових напрямів діяльності, які ніяк не пов’язані з наявними технологіями, продуктами та ринками.

При розробленні диверсифікаційної стратегії взяти до уваги і ті фактори, які зможуть стати бар’єром для проникнення у нові сфери діяльності (бар’єри проникнення) : економія на масштабах; диверсифікація товарів; величина необхідних капіталовкладень для організації нового напряму діяльності; значні витрати, пов’язані з розробленням нових технологій, підготовкою кадрів, відсутністю досвіду роботи з необхідними постачальниками; державна політика, зокрема вимоги до ліцензування, закони тощо.

Обґрунтувати свою позицію з цих питань, результати подати у табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Можливості диверсифікаційного розвитку підприємства

Показники

Обґрунтування можливих напрямів диверсифікації

1. Виробництво нових товарів, які технологічно пов’язані з існуючими:

2. Виробництво нових товарів, які не пов’язані з наявними технологічно:

3. Освоєння принципово нових видів діяльності:

Четвертий розділ «Розроблення стратегій і маркетингових заходів щодо розвитку підприємства» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 4.1 «Планування стратегій розвитку» на основі проведеного аналізу запропонувати підприємству стратегії для подальшого зростання, обґрунтувати свої позиції, результати подати в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Стратегії зростання підприємства

Стратегія розвитку

Пропозиції

Інтенсивне зростання: 

- Стратегія глибшого проникнення на ринок

- Стратегія розширення меж ринку

- Стратегія розвитку товарів 

Інтеграційне зростання: 

- Регресивна інтеграція

- Прогресивна інтеграція

- Горизонтальна інтеграція 

Диверсифікаційне зростання: 

- Концентрична диверсифікація

- Горизонтальна диверсифікація

- Конгломератна диверсифікація 

 

Пропозиції, подані в табл. 4.1, повинні бути чітко сформульовані, їх доцільність обґрунтована.

У підрозділі 4.2 «Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів» на підставі проведеного аналізу і тих пропозицій, які подані в табл. 3.7, вибрати заходи (не менше двох), спрямовані на можливості інтенсивного, інтеграційного та диверсифікаційного зростання підприємства, ліквідацію невідповідностей між цілями і можливостями фірми. Заходи повинні мати чітку назву (наприклад, впровадження нового виду продукції, вихід на нові ринки збуту, стимулювання збуту продукції шляхом надання знижок, проведення рекламної кампанії, освоєння нових видів діяльності тощо). Пропозиції повинні мати практичний характер, бути чітко сформульовані, доведена доцільність впровадження кожного заходу.

Підрозділ 4.3 «Розроблення бюджету маркетингу» повинен містити розрахунки витрат, пов’язаних із впровадженням запропонованих заходів. Витрати розрахувати окремо по кожному заходу, результати узагальнити. Якщо запроваджується новий вид продукції, розраховується калькуляція його собівартості. Для впровадження заходів може виникнути потреба у придбанні нового виду обладнання (потокової лінії, будь-якої машини або механізму). У цьому разі треба розрахувати капітальні витрати.

У підрозділі 4.4 «Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства» необхідно зробити відповідні розрахунки і результати подати у вигляді табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства 

 

Показники

 

Одиниця

виміру

 

Базовий варіант

 

Проект

Проект до базового варіанта, %

1.Обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі

 

 

 

 

2. Обсяг реалізації у вартісному виразі

тис. грн.

 

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

4. Прибуток

тис. грн.

 

 

 

5. Рентабельність продаж

%

 

 

 

6. Витрати на 1 грн. продукції

 

коп.

 

 

 

 

Показники, вміщені у табл. 4.2, є основними і загальними, вони не відображають специфіку галузі, тому можуть бути доповнені ще низкою показників, які є специфічними для тієї галузі, до якої належить підприємство.

Після виконання даної теми зробити висновки і навести список використаної літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!