Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4504 Зміст курсових проектів, Тема 5 Дослідження комплексу просування продукції підприємства, Маркетинг

Зміст курсових проектів, Тема 5 Дослідження комплексу просування продукції підприємства, Маркетинг

« Назад

Тема 5 Дослідження комплексу просування продукції підприємства

Вступ.

1. Техніко-економічна характеристика промислового підприємства.

2. Зміст та особливості використання засобів просування на ринку товарів промислового призначення і кінцевого споживання.

3. Аналіз складових комплексу просування.

3.1. Дослідження цілей політики просування.

3.2.Визначення місця персонального продажу серед засобів просування на промисловому ринку.

3.3. Дослідження рекламної діяльності підприємства.

3.4. Дослідження зв’язків засобів просування та життєвого циклу товарів.

3.5. Дослідження засобів стимулювання збуту.

4. Розроблення пропозиції і маркетингових заходів щодо вдосконалення системи просування на підприємстві.

4.1. Основні напрями покращення політики просування підприємства.

4.2. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.

4.3. Розроблення бюджету маркетингу.

4.4. Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства.

Висновки.

Список літератури. 

Методичні вказівки 

У вступі розкривають значущість, важливість та актуальність теми курсового проекту. Визначають цілі й завдання, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтовують необхідність проведення дослідження. У вступі формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не рекомендується формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не саму мету. Формулюють об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження визначають відповідно до поставленої мети. Об’єктом дослідження може бути підприємство чи його підрозділи тощо.

Предмет дослідження визначають відповідно до вибраної теми курсового проекту. Ним можуть бути аспекти, властивості і відносини функціонування об’єкта.

Наприклад, об’єктом дослідження є маркетингова діяльність ЗАТ «Оболонь». Предметом дослідження є удосконалення маркетингової діяльності на ЗАТ «Оболонь» в сучасних умовах функціонування ринку пива, безалкогольної продукції та мінеральних вод.

У розділі 1 «Техніко-економічна характеристика промислового підприємства» висвітлити такі питання:

– місцерозташування підприємства, форма власності;

– асортимент і номенклатура продукції, що виробляється (у динаміці);

– джерела забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, енергією тощо;

– постачальники ресурсів;

– посередники, які допомагають підприємству у розподілі продукції;

– ринки збуту товарів і обсяги реалізації;

– конкуренти компанії;

– споживачі продукції підприємства;

– основні показники діяльності підприємства, їх аналіз.

Другий розділ «Зміст та особливості використання засобів просування на ринку товарів промислового призначення і кінцевого споживання» – теоретичний і виконується за допомогою літературних джерел. У ньому викласти сутність політики просування, особливості маркетингових комунікацій на ринку товарів промислового призначення і кінцевого споживання, структуру витрат на просування товарів промислового призначення, складові комплексу просування, місце особливого продажу серед засобів просування на промисловому рикну, організацію і планування процесу продажу, сутність техніки особливого продажу, цілі реклами на промисловому ринку товарів кінцевого споживання, зв'язок цілей реклами та етапів життєвого циклу товарів, сутність засобів стимулювання збуту, формування бюджету на просування.

Розділ 3 «Аналіз складових комплексу просування» складається з п’яти підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Дослідження цілей політики просування» визначити можливі цілі застосування засобів просування: інформування споживачів; стимулювання збуту товарів; формування сприятливого іміджу торгової марки; підтримання ділових, доброзичливих стосунків і взаєморозуміння між діловими партнерами, фірмою і громадськістю; мотивування споживачів; спонукання споживачів здійснити певну дію за короткий час тощо. Пояснити, чим відрізняються цілі політики просування на промисловому ринку від цілей на споживчому ринку.

Визначити цільову аудиторію, на яку розраховані маркетингові комунікації. Нею можуть бути кінцеві споживачі, посередники, широка громадськість, організації-споживачі тощо.

Тим часом як на кінцевих споживачів спрямовані такі засоби маркетингових комунікацій, як стимулювання збуту, реклама в масових виданнях, для впливу на посередників – стимулювання через систему знижок за включення нового товару в асортимент фірми, за участь у рекламуванні товару тощо.

Для визначення цільової аудиторії скористатися методом опитування, для чого скласти анкету. Опитати хоча б 20 – 30 респондентів, результати узагальнити та подати або у табличному вигляді, або у вигляді графіків і діаграм. Надати коментарі щодо того, який відсоток споживач відповів на те чи інше питання анкет.

Дослідити структуру витрат на просування ТПП і кінцевого споживання, результати подати у вигляді табл.3.1.

Таблиця 3.1

Структура витрат на просування товарів 

 

 

 

Види засобів просування

Товари промислового призначення

Товари кінцевого споживання

Сума витрат, тис. грн.

Питома вага складової у загальних витратах, %

Сума витрат, тис. грн.

Питома вага складової у загальних витратах, %

1. Реклама в спеціалізованих ділових виданнях

 

 

 

 

2. Спеціалізовані виставки і ярмарки

 

 

 

 

3. Каталоги, технічні бюлетені

 

 

 

 

4. «Директ-мейл»

 

 

 

 

5.Реклама у спеціалізованих журналах

 

 

 

 

6. Реклама на телебаченні, радіо, засобах масової інформації

 

 

 

 

7. PR

 

 

 

 

8. Матеріали, розроблені для дилерів і дистриб’юторів

 

 

 

 

9. Інші види засобів просування

 

 

 

 

Разом

 

100

 

100

Надати коментарі щодо того, який з видів засобів просування займає найбільшу вагу в загальних витратах, чи відрізняється структура витрат на просування товарів промислового призначення і споживчих товарів.

У підрозділі 3.2 «Визначення місця персонального продажу серед засобів просування на промисловому ринку» довести, чому персональний продаж посідає провідне місце на промисловому ринку серед елементів комплексу просування. Для обґрунтування доцільності використання того чи іншого компонента комплексу комунікацій, слід обов’язково врахувати конкретний стан готовності покупця до укладання угоди. Нагадуємо, що виокремлюють такі фази, через які послідовно проходить покупець: обізнаність, знання, схильність, перевага, переконливість, здійснення купівлі. Описати послідовність стадій, через які проходить покупець товарів промислового призначення підприємства, підкреслити особливості окремих дій.

Продажем на промисловому ринку займається спеціально навчений персонал (продавці, торгові агенти або торгові представники). Описати категорії працівників, які займаються персональним продажем, їх функції, завдання. Надати коментарі щодо того, як здійснюється управління продажем, чи розробляє підприємство програму продажу і як вона реалізується.

Якщо підприємство займається особистим продажем, прослідкувати техніку особистих продаж. Особистий продаж здійснюється відповідно до певного плану, що включає такі послідовні етапи: пошук потенційних покупців, підготовка до контакту, контакт, презентація і демонстрація, усунення розбіжностей, укладання угоди, супровід операції. Розглянути техніку особистих продаж підприємства відповідно до цих етапів.

У підрозділі 3.3 «Дослідження рекламної діяльності підприємства» відповідно до цілей і цільової аудиторії, що були визначені у підрозділі 3.1, дослідити, які види реклами застосовує підприємство (інформаційну, переконуючу, нагадуючу, підсилюючу, престижну) для певних видів товарів, обґрунтувати свою позицію.

Визначити, які цілі можуть бути досягнуті завдяки рекламі: економічні (рекламний дохід, рекламний прибуток) або/і позаекономічні (інформування про новий товар, умовляння, нагадування, позиціювання торгової марки тощо).

Обґрунтувати вибір носіїв реклами і пояснити, за якими критеріями вони вибираються.

Проаналізувати, які засоби реклами використовувало підприємство, скільки коштів воно витратило на них. Результати дослідження подати в табл.3.2.

Таблиця 3.2

Дослідження напрямів використання основних засобів реклами

 

Засоби реклами

Можливості використання для окремих груп товарів

Витрати, тис. грн.

Поточ-

ний рік до минулого, %

Мину-

лий

рік

Поточ-

ний рік

1. Друкована реклама

 

 

 

 

2. Реклама у пресі

 

 

 

 

3. Реклама на радіо

 

 

 

 

4. Реклама на телебаченні

 

 

 

 

5. Кіно-та відео реклама

 

 

 

 

6. Виставка та ярмарки

 

 

 

 

7. Рекламні сувеніри

 

 

 

 

8. Пряма поштова реклама

 

 

 

 

9. Зовнішня реклама

 

 

 

 

10. Реклама в Інтернеті

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокоментувати дані табл.3.2, зробити висновки щодо ефективності використання різних засобів реклами.

Описати можливість застосування різних рекламних засобів на промисловому ринку. Пояснити, чому використання деяких видів реклами не є доцільним на ринку товарів промислового призначення.

У підрозділі 3.4 «Дослідження зв’язку засобів просування та життєвого циклу товарів» вибрати 3-4 групи товарів (або видів продукції), побудувати для них життєвий цикл і вибрати засіб маркетингових комунікацій для різних етапів життєвого циклу. Пояснити доцільність вибраних засобів маркетингових комунікацій для кожного з етапів життєвого циклу товару (ЖЦТ).

Побудувати ЖЦТ за даними табл.3.3.

Таблиця 3.3

Вихідна інформація для побудови ЖЦТ 

 

Місяці року

 

Обсяг продажу товарів в натуральному виразі

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 

 

 

У разі неможливості подати дані за кожний місць року, можна скористатися інформацією про обсяги продажу за декілька років, або за 2-3 роки по кварталах. Чим більше інформації, тим точніше є можливість визначити час закінчення однієї стадії і переходу до іншої.

Взаємозв’язок засобів комунікації і ЖЦТ подати в табл.3.4.

Таблиця 3.4 

Використання засобів комунікації на різних етапах ЖЦТ 

Стадії ЖЦТ

Засоби комунікації

Впровадження

 

Зростання

 

Зрілості

 

Спаду

 

Такі дослідження зробити по всіх групах (видах) продукції, що розглядалися, обґрунтувати вибір засобів комунікацій.

У підрозділі 3.5 «Дослідження засобів стимулювання збуту» визначити завдання стимулювання збуту і аудиторію, на яку вони розраховані. Сформулювати цілі стимулювання споживачів, торгових посередників, власного торгового персоналу фірми.

Обґрунтувати засоби стимулювання споживачів, торгових посередників, торгового персоналу свого підприємства, виявити ті, що застосовуються частіше. Звернути увагу на засоби стимулювання споживачів: знижки, безкоштовні зразки товарів, купони-сертифікати, призи, залікові талони, премії тощо.

Проаналізувати застосування персонального продажу, паблік рилейшнз та інших засобів комунікаційного міксу.

Зробити висновки щодо ефективності впровадження різних елементів комунікаційного комплексу.

Розділ 4 «Розроблення пропозиції і маркетингових заходів щодо вдосконалення системи просування на підприємстві» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 4.1 «Основні напрями покращення політики просування підприємства» на підставі проведеного аналізу запропонувати шляхи вдосконалення комплексу просування на підприємстві..

У підрозділі 4.2 «Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів» відповідно до ситуації, що розглядалася, та проведеного аналізу, вибрати заходи (не менше двох), спрямовані на покращення комунікаційного комплексу підприємства, його елементів. Заходи повинні мати чітку назву (наприклад, вибір рекламного носія, стимулювання збуту продукції шляхом надання знижок споживачам, впровадження сучасних технологій персонального продажу, стимулювання посередників шляхом надання знижки за придбання нового товару, стимулювання власного торгового персоналу шляхом їх участі в прибутках фірми, участь у виставках і ярмарках, безкоштовна роздача зразків продукції тощо). Пропозиції повинні мати практичний характер, бути чітко сформульовані, доведена доцільність впровадження кожного заходу.

Підрозділ 4.3 «Розроблення бюджету маркетингу» повинен містити розрахунки витрат, пов’язаних із впровадженням запропонованих заходів. Витрати розрахувати окремо по кожному заходу, результати узагальнити. Якщо запроваджується новий вид продукції, розраховується калькуляція його собівартості. Для впровадження заходів може виникнути потреба у придбанні нового виду обладнання (потокової лінії, будь-якої машини або механізму). У цьому разі треба розрахувати капітальні витрати.

У підрозділі 4.4 «Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства» необхідно зробити відповідні розрахунки і результати подати у вигляді табл. 4.1. 

Таблиця 4.1

Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства 

 

Показники

 

Одиниця

виміру

 

Базовий варіант

 

Проект

Проект до базового варіанта, %

1.Обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі

 

 

 

 

2. Обсяг реалізації у вартісному виразі

тис. грн.

 

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

4. Прибуток

тис. грн.

 

 

 

5. Рентабельність продаж

%

 

 

 

6. Витрати на 1 грн. продукції

 

коп.

 

 

 

 

Показники, вміщені у табл. 4.1, є основними і загальними, вони не відображають специфіку галузі, тому можуть бути доповнені ще низкою показників, які є специфічними для тієї галузі, до якої належить підприємство.

Після виконання даної теми зробити висновки і навести список використаної літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!