Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4500 Зміст курсових проектів, Тема 1 Моделювання поведінки споживачів продукції підприємства, Маркетинг

Зміст курсових проектів, Тема 1 Моделювання поведінки споживачів продукції підприємства, Маркетинг

« Назад

Зміст курсових проектів

Тема 1 Моделювання поведінки споживачів продукції підприємства

Вступ.

1. Техніко-економічна характеристика промислового підприємства.

2. Специфіка поведінки споживачів на промисловому ринку.

3. Дослідження поведінки споживачів промислової продукції.

3.1. Характеристика процесу прийняття рішення про закупівлю товарів.

3.2. Аналіз факторів впливу на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення.

3.3. Дослідження мотивацій споживачів при купівлі товару.

4. Розроблення пропозицій та стимулюючих засобів, які впливають на рішення споживачів при купівлі товарів підприємства.

4.1. Основні засоби впливу на споживачів продукції підприємства.

4.2. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.

4.3. Розроблення бюджету маркетингу.

4.4. Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства.  

Висновки.

Список літератури. 

Методичні вказівки 

У вступі розкривають значущість, важливість та актуальність теми курсового проекту. Визначають цілі й завдання, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтовують необхідність проведення дослідження. У вступі формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не рекомендується формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не саму мету. Формулюють об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження визначають відповідно до поставленої мети. Об’єктом дослідження може бути підприємство чи його підрозділи тощо.

Предмет дослідження визначають відповідно до вибраної теми курсового проекту. Ним можуть бути аспекти, властивості і відносини функціонування об’єкта.

Наприклад, об’єктом дослідження є маркетингова діяльність ЗАТ «Оболонь». Предметом дослідження є удосконалення маркетингової діяльності на ЗАТ «Оболонь» в сучасних умовах функціонування ринку пива, безалкогольної продукції та мінеральних вод.

У розділі 1 «Техніко-економічна характеристика промислового підприємства» висвітлити такі питання:

– місцерозташування підприємства, форма власності;

– асортимент і номенклатура продукції, що виробляється (у динаміці);

– джерела забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, енергією тощо;

– постачальники ресурсів;

– посередники, які допомагають підприємству у розподілі продукції;

– ринки збуту товарів і обсяги реалізації;

– конкуренти компанії;

– споживачі продукції підприємства;

– основні показники діяльності підприємства, їх аналіз.

Розділ 2 «Специфіка поведінки споживачів на промисловому ринку» − теоретичний і виконується за допомогою літературних джерел. Він повинен містити характеристику споживачів промислової продукції; поділ споживачів на промисловому ринку за критерієм форми власності та визначенням мети організації; мотиви, якими керується споживач щодо рішення про закупівлю товарів; основні фактори, які впливають на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення (ТПП), основи формування моделі поведінки організації-споживача, характеристику моделей споживчої поведінки на промисловому ринку.

Розділ 3 «Дослідження поведінки споживачів промислової продукції» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Характеристика процесу прийняття рішення про закупівлю товарів» розглянути етапи процесу прийняття рішень про закупівлю залежно від трьох типів ситуацій здійснення промислових закупівель (повторна закупівля без змін, повторна закупівля з модифікацією, закупівля для виконання нових завдань). Визначитися з тим, якої з трьох ситуацій відповідає закупівля основних видів сировини, матеріалів, обладнання, комплектуючих тощо. Результати подати у вигляді табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Характеристика типів ситуацій здійснення промислових закупівель

Види сировини, матеріалів, обладнання тощо, які закуповуються

Закупівля без змін

Закупівля з модифікацією

Закупівля для вирішення нових завдань

1. Сировина:

 …

 …

 …

2. Матеріали:

 …

 …

 …

3. Обладнання:

 …

 …

 …

4. Комплектуючі:

 …

 …

 …

5. …

 …

 …

6. …

 …

 …

7. …

 …

 …

 

 

 

 

Слід пам’ятати про те, що закупівля без змін здійснюється в ситуації, коли є повний перелік постачальників, додаткова інформація не потрібна, треба відновити запаси матеріалів і деталей, необхідно переобладнати підприємство на існуючій технічній основі. Закупівля з модифікацією має місце, коли дещо змінилися вимоги до сировини, матеріалів, які купуються, та з’явилися нові постачальники. Закупівля з метою вирішення нових завдань необхідна, коли треба переобладнати виробництво на новій технічній основі або для вирішення нових проблем, знайти альтернативні рішення якоїсь проблеми.

Дані табл. 3.1 обґрунтувати і пояснити, чому саме прийняте таке рішення.

Результати дослідження процесу прийняття рішення про закупівлю подати у вигляді табл. 3.2. (закупівлі без змін), 3.3 (закупівля з модифікацією), 3.4. (закупівля для вирішення нових завдань). Таблиці 3.3 і 3.4 побудувати аналогічно табл. 3.2.

Таблиця 3.2, 3.3, 3.4

Характеристика етапів прийняття рішення про придбання ТПП у ситуації закупівлі без змін

Етапи

Характеристика етапів

 1. Усвідомлення проблеми
 2. Загальний опис потреби
 3. Розроблення технічних специфікацій товару
 4. Пошук постачальників
 5. Подання клопотання – пропозиції
 6. Вибір постачальника
 7. Розроблення специфікації – замовлення
 8. Контроль за виконанням

 

При заповнені табл. 3.2, 3.3 і 3.4 слід звернути увагу на те, що у разі ситуації закупівлі без змін етапи 2,3,4,5,6 не розглядаються, закупівлі з модифікацією – етапи 2,3,4,5,6 можуть бути або не бути, закупівлі для вирішення нових завдань – обов’язково розглядаються всі етапи.

У підрозділі 3.2 «Аналіз факторів впливу на поведінку організацій- споживачів товарів промислового призначення» розглянути чотири групи факторів впливу на поведінку промислового споживача.

До першої групи належать зовнішні фактори (економічні, політичні, законодавчі, культурні, фізико-географічні, технологічні). Проаналізувати, як вони впливають на прийняття рішення щодо купівлі ТПП. Друга група «Фактори особливостей організації» містить мету організації, запроваджені методи роботи, організаційну структуру, організаційний клімат, організаційні підходи до закупівлі (централізовані і децентралізовані). При аналізі впливу другої групи чинників звернути увагу на те, що кожна фірма має свою унікальність і продавець ТПП мусить бути чутливим до організаційного клімату та культури фірми. Організаційний клімат визначає робочі принципи і культуру фірми, задаючи їй набір деяких обмежень та умов функціонування, за допомогою яких формується її певний імідж.

На підставі даних табл. 3.5 проаналізувати ступінь прояви відповідних ознак організаційного клімату на підприємстві, яке розглядається.

Таблиця 3.5

Ознаки організаційного клімату організації-споживача 

 Критерії

Опис ситуації

Стимули досягнення

Ступінь намагання досягти вершини, стати неперевершеним

Орієнтація на правила

 Ступінь дотримування всіх правил і інструкцій

Здатність до інновацій

Працездатність

Ступінь інноваційної активності організації

Ступінь інтенсивності роботи працівників організації

 Організаційні підходи до ступеня диверсифікації

Орієнтація на один вид діяльності або на диверсифікацію

На підставі даних табл. 3.6 визначитись із характером цінностей, на які орієнтується підприємство у свої діяльності, і з типом його пріоритетних цілей. Це дозволить фірмі краще зрозуміти потреби споживачів і конкурувати на ринку.

Таблиця 3.6

Цінності, на які орієнтуються організації у своїй діяльності 

Характер

цінностей

Категорії цінностей

Тип цілей, яким надають перевагу організації

Теоретичні

Істина

Знання

Раціональне мислення

Довготермінові розробки та дослідження

Економічні

Практичність

Корисність

Накопичення багатства

Зростання

Прибутковість

Результати

Політичні

Влада

Визнання

Загальний обсяг капіталу, продаж, кількість робітників

Соціальні

Добрі людські стосунки

Прив’язаність Відсутність конфліктів

Соціальна відповідальність відносно прибутковості

Опосередкована конкуренція

Сприятлива атмосфера до організації

Естетичні

Художня гармонія

Склад

Норма і симетрія

Дизайн виробу

Якість

Привабливість, можливо, навіть з негативним впливом на прибуток

Релігійні

 

Відповідність релігійним моралям і цінностям

Третя група «Фактори міжособових відносин» містить типи влади, повноваження, статус, вміння поставити себе на місце іншого, вміння переконати. Визначити, скільки осіб на підприємстві приймає рішення про закупівлю і хто з них виконує наступні ролі в процесі придбання ТПП:

Користувачі – особи, які будуть безпосередньо використовувати товар або послугу. Здебільшого вони є ініціаторами купівель і допомагають визначити специфічні характеристики товарів та послуг.

Радники – особи, які справляють певний вплив на прийняття рішення про купівлі. Вони найчастіше допомагають визначити, до яких постачальників звернутися, пропонують інформацію, здатну вплинути на вибір.

Прескриптори – особи, які впливають на вибір товарів і послуг та визначають технічні характеристики товарів, які необхідно придбати (науковці, інженери, розробники).

«Фільтри» – особи, які «фільтрують» рішення та утворюють заслон, а також контролюють відношення між всіма учасниками прийняття рішення.

Особи, які приймають рішення – їм належить останнє слово в процесі придбання.

Покупці – особи, функція яких зводиться до підбору постачальників, інформування зацікавлених служб про можливості ринку та його розвиток, ведення переговорів та умов придбання. Інколи вони виконують роль «фільтрів». При комплексних закупівлях до переговорів залучають фахівців високого рівня.

Проаналізувати, як тип влади впливає на прийняття рішення про придбання ТПП.

 Розглядають такі види влади:

 • Влада винагороди – це здатність учасника закупівельного центру нав’язувати рішення, переконуючи грошовими, соціально-психологічними та іншими аспектами. Винагорода стає дієвою, коли вона є цінною.

 • Влада примусу – це здатність учасника закупівельного центру нав’язувати свою думку і в разі не підтримки карати через фінансові, соціально-психологічні та інші заходи. Влада примусу – це вплив через страх : загубити роботу, повагу, любов тощо.

 • Влада приваблення – здатність учасника закупівельного центру гарантувати правильність прийнятого рішення, схиляючи рішення інших учасників до свого власного. Поряд із здатністю винагороджувати і карати влада приваблення є найефективнішою.

 • Експертна влада – здатність забезпечити згоду інших учасників КЦ завдяки його знанням, технічній обізнаності, компетенції. Чим більші досягнення експерта, тим більше у нього влади.

 • Влада статусу – походить з того, що людина займає високий пост і має великі повноваження. Проте даний вид влади має обмежений вплив.

Ідентифікувати впливових учасників процесу закупівлі і скориставшись даними табл. 3.7 визначити тип влади, який може застосувати той чи інший учасник цього процесу.

Таблиця 3.7

Види влади та вплив на процес прийняття рішення про придбання ТПП 

Тип влади

Право «чемпіона»

Право «вето»

Влада винагороди

 

 

 

Влада примусу

 

 

 

Влада приваблення

 

 

 

Експертна влада

 

 

 

Влада статусу

 

 

 

Четверта група «Фактори індивідуальних особливостей персоналу» містить вік, рівень доходу, освіта, службовий стан, гнучкість, схильність до ризику тощо.

Проаналізувати, як ці чинники впливають на прийняття рішення про закупівлю і як їх враховувати при налагодженні співпраці з організаціями- споживачами.

У підрозділі 3.3 «Дослідження мотивацій споживачів при купівлі товару» скласти анкету, провести опитування 20-30 респондентів (анкети з відповідями респондентів наводяться у додатках).

Анкета може містити такі питання:

– Яку продукцію підприємства Ви купуєте?

– Чи виконує ця продукція певну функцію?

– У яких випадках Ви купуєте продукцію підприємства?

– Що впливає на Ваш вибір товару?

– Які чинники впливають на рішення купити товар?

– Яка основна користь від продукції?

– Чи задовольняє Вас якість продукції?

– Чи задовольняє Вас ціна продукції?

– Чи подобається Вам упаковка товару?

– Який продукт є «ідеальним» з Вашої точки зору?

Питання, які можуть бути в анкеті, стосуються відношення респондентів до різних складових параметрів товарів, порівняння з товарами-конкурентами та «ідеальним» продуктом. Після складання анкети і проведення опитування подати результати або в табличному вигляді, або у вигляді графіків і діаграм. Надати коментарі щодо того, який відсоток споживачів відповів на те чи інше питання анкети. Зробити висновок про те, хто є основними споживачами продукції підприємства, якими мотивами вони керуються при купівлі товарів.

Четвертий розділ «Розроблення пропозицій та стимулювальних засобів, які впливають на рішення споживачів при купівлі товарів підприємства» складається з чотирьох підрозділів.

У підрозділі 4.1 «Основні засоби впливу на споживачів продукції підприємства» на підставі проведеного аналізу визначити чинники, які мають найбільший вплив на поведінку покупця при купівлі продукції даного підприємства і заходи, за допомогою яких можливо стимулювати здійснення закупівель.

У підрозділі 4.2 «Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів» відповідно до ситуації, що склалася, та проведеного аналізу, вибрати заходи (не менше двох), спрямовані на покращення ставлення споживачів до продукції підприємства, залучення нових покупців, посилення мотивацій при купівлі. Заходи повинні мати чітку назву (наприклад, стимулювання збуту продукції шляхом надання знижок, впровадження нового виду продукції, вдосконалення системи перед- та післяпродажного обслуговування, підвищення рівня кваліфікації персоналу тощо). Пропозиції повинні мати практичний характер, бути чітко сформульовані, доведена доцільність впровадження кожного заходу.

Підрозділ 4.3 «Розроблення бюджету маркетингу» повинен містити розрахунки витрат, пов’язаних із впровадженням запропонованих заходів. Витрати розрахувати окремо по кожному заходу, результати узагальнити. Якщо запроваджується новий вид продукції, розраховується калькуляція його собівартості. Для впровадження заходів може виникнути потреба у придбанні нового виду обладнання (потокової лінії, будь-якої машини або механізму). У цьому разі треба розрахувати капітальні витрати.

У підрозділі 4.4 «Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства» необхідно зробити відповідні розрахунки і результати подати у вигляді табл. 4.1.

 Таблиця 4.1

Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства

 

Показники

 

Одиниця

виміру

 

Базовий варіант

 

Проект

Проект до базового варіанта, %

1.Обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі

 

 

 

 

2. Обсяг реалізації у вартісному виразі

тис. грн.

 

 

 

 

3. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

 

 

 

4. Прибуток

тис. грн.

 

 

 

5. Рентабельність продаж

%

 

 

 

6. Витрати на 1 грн. продукції

коп.

 

 

 

 

Показники, вміщені у табл. 4.1, є основними і загальними, вони не відображають специфіку галузі, тому можуть бути доповнені ще низкою показників, які є специфічними для тієї галузі, до якої належить підприємство.

Після виконання даної теми зробити висновки і навести список використаної літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!