Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4498 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Маркетинг

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Маркетинг

« Назад

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Загальні відомості

Курсова робота – одна із форм самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни «Маркетинг», підготовки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та магістерської роботи.

Тему курсової роботи студент вибирає разом із керівником у межах тематики, затвердженої кафедрою. Строки виконання і захисту роботи визначаються деканатом у відповідності з навчальним планом дисципліни.

Курсова робота має обов’язково містити такі складові:

титульна сторінка;

зміст;

вступ;

основна частина, кількість і перелік розділів якої визначена відповідними методичними вказівками та керівником;

висновки;

список використаної літератури;

додатки.

Курсова робота починається із титульної сторінки, яка містить найменування вищого навчального закладу освіти, де виконана робота; назву кафедри, на якій викладається дисципліна; назву курсової роботи та дисципліни, задля вивчення якої виконується робота; прізвище, ім’я, по батькові студента; шифр і найменування спеціальності; посада, прізвище та ініціали викладача, який перевірив курсову роботу; місто і рік. Приклад оформлення титульної сторінки роботи наведено у додатку А.

Після титульної сторінки слід розмістити завдання на курсову роботу, яке студент оформляє разом із керівником після вибору та затвердження йому теми. Бланк завдання розміщено у додатку Б.

Зміст подають на початку роботи. Він містить назви та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема вступу, розділів, списку використаної літератури, додатків тощо.

Методичні вказівки щодо виконання вступу, основної частини, висновків та списку літератури наведено нижче.

В основу розрахунків повинні бути покладені матеріали підприємства, де студент проходив практику, або працює. 

Основні вимоги щодо оформлення рукопису курсової роботи 

Роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), через півтора міжрядкові інтервали, шрифтом Times New Roman. Кегель шрифту – 14.

Текст роботи слід друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15, верхнє – 20, нижнє – 20.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом, розміщеним нижче, має бути 3 інтервали (один пустий рядок). Відстань між текстом попереднього підрозділу та заголовком наступного підрозділу має бути 6 інтервалів (два пустих рядка).

Кожну структурну частину роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ») треба розпочинати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульна, яку включають до загальної кількості сторінок роботи. На ній номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють внизу справа без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім – з нового рядка друкують симетрично тексту великими літерами напівжирним шрифтом заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яким ставлять крапку. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад 3.2. (другий підрозділ третього розділу). Потім – заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід розміщувати у роботі безпосередньо після того місця у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На кожну таблицю, рисунок по тесту має бути обов’язкове посилання з зазначенням слова "табл. "чи "рис." та їх порядкового номера. Після таблиці та рисунку має обов’язково бути коментар (пояснення, аналіз) щодо них. Жодна структурна частина роботи не повинна починатися безпосередньо з рисунка чи таблиці.

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації в межах розділу, між якими ставиться крапка, наприклад, "Рис. 1.3" (третій рисунок першого розділу).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу).

Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують. У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» із зазначенням номера таблиці, наприклад «Продовж. табл. 2.1».

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша, на рівні відповідної формули, в круглих дужках, наприклад (2.1) (перша формула другого розділу).

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке зроблено посилання в роботі. Посилання в тексті роботи на джерело потрібно зазначити порядковим номером за переліком джерел у списку літератури і виділити двома квадратними дужками, наприклад «у праці [1, с. 25]».

Додатки потрібно позначати послідовно числами, або великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад «Додаток А». Один додаток позначається як додаток А.

Обсяг курсового проекту – 45– 50 друкованих сторінок: вступ – до 2-х др. стор.; розділ 1 – до 8 др. стор.; розділ 2 – до 8 др. стор.; розділ 3 – до 15 др. стор.; розділ 4 – до 10 др. стор.; висновки – до 3-х др. стор.; список використаної літератури – до 2-х др. стор.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!