Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4493 Зміст курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

Зміст курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

« Назад

2. Зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Робота повинна складатися з таких структурних частин:

- титульну сторінку;

- завдання;

- зміст;

- перелік умовних скорочень (у разі потреби);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (у разі потреби)

Титульна сторінка

Повинна містити назву університету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни; тему курсової роботи; прізвище, ініціали студента, курс, номер академічної групи; тощо (зразок титульного аркуша Додаток А).

Зміст

включає перелік всіх складових частин роботи, а саме: вступ, найменування всіх розділів і підрозділів основної частини, висновки, список використаної літератури зі вказівкою номерів сторінок, з яких починаються ці складові частини. Приклад наведено у Додатку Б.

Вступ

за обсягом не повинен перевищувати 2 сторінок (Додаток В). Він розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі у вступі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності:

- актуальність;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- мета;

- завдання;

- методи дослідження;

- аналіз використаних джерел;

- структура та обсяг курсової роботи.

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи). Студент повинен впевнено довести, що його звернення до обраної теми не випадкове, а викликане об’єктивними причинами (підвищена зацікавленість в суспільстві чи науці, злободенність, недостатнє дослідження та ін.). На основі цього виокремлюється проблема, на вирішення якої і будуть спрямовані дослідження. Формулювання студентом актуальності свідчить, наскільки правильно він оцінює цю тему з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість та професійну підготовку.

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає дослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і конкретизує, що саме в об’єкті буде вивчатися. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, що зазначається на титульному аркуші як її назва.

Метою курсової роботи є дослідження проблем, визначених обраною темою, а також напрямів і методів їх вирішення. Мету роботи слід формулювати стисло та конкретно. Вона повинна витікати з обґрунтування актуальності теми. Таким чином, мета курсової роботи полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів дослідження теми.

Завдання курсової роботи – це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в цілому бути адекватні цій меті. Для формулювання завдань використовують такі терміни: «проаналізувати», «розкрити», «виявити», «дослідити», «встановити», «з’ясувати», «визначити», «обґрунтувати», «окреслити» тощо. 

Методи дослідження. У курсовій роботі подають перелік використаних методів дослідження для досягнення в роботі мети. Перерахувати їх треба не окремо від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Щоб отримати достовірні результати, слід використовувати різні методи.

Класифікація методів наукового пізнання

Методи наукового пізнання:

1.1. Методи емпіричного дослідження.

1.2. Методи як емпіричного, так і теоретичного дослідження.

1.3. Методи теоретичного дослідження.

2.1. Загальні методи.

2.2. Загальнонаукові методи.

2.3. Конкретно-наукові методи.

Загальнонаукові методи пізнання:

1. Аналіз.

2. Синтез.

3. Абстрагування.

4. Узагальнення.

5. Дедукція.

6. Індукція.

7. Моделювання.

8. Аналогія.

9. Логічний метод.

10. Історичний метод.

11. Класифікація.

Наукові методи теоретичного дослідження:

1. Емпіричні:

- Спостереження.

- Опис.

- Вимірювання.

- Експеримент.

- Порівняння.

2. Теоретичні:

- Формалізація.

- Аксіоматизація.

- Гіпотетико-дедуктивний.

Аналіз використаних джерел свідчить про ґрунтовне ознайомлення дослідника зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати та аналізувати джерела, виокремлювати істотне, оцінювати раніше зроблене іншими дослідниками, визначати головне. Матеріали такого огляду слід систематизувати в певному логічному зв’язку та послідовності. Будь-які цінні публікації, які прямо або безпосередньо стосуються теми курсової роботи, повинні бути названі та критично оцінені.

Структура та обсяг курсової роботи визначаються специфікою предмета дослідження, логікою розкриття проблеми,а також метою і завданнями дослідження. Перераховуються усі складові курсової роботи, а щодо списку літератури, зазначають кількість використаних джерел. 

Основна частина 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів.

Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

У розділах основної частини подають:

- огляд літератури за темою й вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики і основних методів досліджень;

- відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні

дослідження;

- аналіз та узагальнення результатів дослідження.

У першому розділі зазвичай подається обґрунтування питання. Назва розділу має відображати сутність проблеми.

У другому розділі обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи розв’язання задач та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

У наступних розділах логічно й аргументовано викладають зміст і результати власних досліджень.

В кінці кожного підрозділу та розділу формулюють висновки зі стислим викладом результатів, що дає змогу виокремити загальні висновки від другорядних подробиць.

Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи і повністю її розкривати. Він повинен продемонструвати вміння студента стисло, логічно й аргументовано викладати опрацьований матеріал. Студент повинен висвітлити те нове, що він вносить у розробку проблеми, дати оцінку достовірності одержаних результатів, порівняти їх із даними інших дослідників. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором. 

Висновки

Висновки до курсової роботи (3-4 сторінки) є узагальненням автора за всіма ключовими питаннями теми. Висновки повинні бути лаконічними, чіткими й у стислій формі відображати суть проблеми, яка досліджується.

Потрібно стисло викласти по пунктах основні результати проведеного дослідження і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, які були сформульовані у вступі. Висновки можуть носити як позитивний, так і негативний характер – головне, щоб вони були логічно узагальнені та економічно обґрунтовані. 

Список використаної літератури

повинен включати всі літературні джерела, які були використані при написанні роботи. Список використаної літератури має суцільну нумерацію і не менше ніж 20-25 позицій .

Після списку використаної літератури варто залишати один чистий аркуш паперу для зауважень і рекомендацій керівника роботи, які варто врахувати й усунути перед захистом. Приклад оформлення списку використаної літератури у Додатку В.

Додатки

У додатки можуть бути включені матеріали, що є копією документів, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми чи діаграми. При наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка з назвою "ДОДАТКИ".

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!