Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4492 Порядок виконання і захисту курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

Порядок виконання і захисту курсової роботи, Маркетинг, УДУФМТ

« Назад

1. Порядок виконання і захисту курсової роботи

Виконання курсової роботи здійснюється у певній послідовності:

1-ий етап – вибір теми курсової роботи. Студенти здійснюють вибір теми узгоджують її з викладачем. Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно врахувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, можливостям збирання первинної інформації і таке інше. Після того як тему курсової роботи обрано, необхідно її конкретизувати, тобто чітко з’ясувати коло питань, які мають бути досліджені. При цьому студент ставить перед собою подальшу завершальну мету – написання дипломної роботи.

Студенти мають можливість консультуватися з керівником роботи протягом усього періоду її написання. Вони погоджують із керівником план, визначають ключові питання теми й структуру основної частини курсової роботи. Консультації керівника можуть допомогти визначити позицію студента щодо ключових питань теми при наявності різних точок зору й наукової дискусії в літературі з розглянутого питання.

2-ий етап – складання плану курсової роботи. План курсової роботи студент складає самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами. Планом передбачається:

- вступ;

- 3-4 ключових розділи, які розміщені у логічній послідовності та в яких має бути розкрита сутність обраної теми;

- висновки;

- список використаної літератури.

Складений студентами план обговорюється з науковим керівником, який його при необхідності корегує та затверджує.

3-ий етап – підбор та вивчення літератури. Студент самостійно або за допомогою керівника підбирає літературу за темою. Не слід обмежуватися тільки списком літератури, що рекомендується у даних методичних рекомендаціях. Цей список доцільно використати для попереднього ознайомлення з розглянутою проблемою. При підборі літератури доцільно використати систематичні й тематичні каталоги бібліотек, списки опублікованих за окремі роки матеріалів у періодичних виданнях з питань економіки й маркетингу, які публікуються в останніх номерах цих видань.

У процесі вивчення літератури студент робить конспективні записи, виписки окремих даних, цитат на окремих аркушах або картках. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до нагоди при використанні літературних джерел та інформаційних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела.

4-ий етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи. У разі необхідності підбирається додаткова інформація. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійснюється редагування. Завершується цей етап оформленням курсової роботи згідно з вимогами, які перелічені у третьому розділі методичних вказівок.

5-ий етап – порядок захисту курсової роботи. Остаточно оформлена курсова робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому вигляді передається науковому керівнику на кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу з метою рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту. Курсова робота повинна бути подана на кафедру за 5 – 7 днів до призначеної дати захисту для перевірки правильності її оформлення, структури й змісту.

Викладач робить висновок про те, що робота допускається до захисту з позначкою на титульному аркуші: «до захисту» із зазначенням недоліків роботи. Студент при підготовці до захисту курсової роботи, повинен усунути зазначені керівником недоліки в її оформленні, зауваження за структурою або змістом роботи тощо і лише після усунення студентом зазначених недоліків робота приймається до захисту остаточно.

Робота не допускається до захисту в таких випадках:

  • збігається по змісту з курсовою роботою іншого студента;

  • основні положення теми викладені схематично або не розкриті;

  • робота повністю переписана з літературного джерела;

  • у роботі не містяться посилання на використану літературу;

  • оформлення роботи не відповідає запропонованим вимогам;

  • текст написаний неграмотно, з орфографічними й синтаксичними помилками;

  • у тексті містяться помилкові положення й висновки (не плутати з положеннями, що є предметом наукової дискусії);

  • робота виконана недбало, на папері низької якості, не білих кольорів.

Якщо робота не допущена до захисту, то вона повинна бути перероблена з урахуванням зауважень, зроблених керівником, і повторно подана на кафедру для перевірки й одержання допуску до захисту. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається попередня рецензія. Всі доповнення і зміни до початкового варіанту курсової роботи додаються на аркушах паперу відповідного формату і розміщуються після додатків з відміткою розділу та параграфів, до яких вони належать.

Захист курсової роботи – це підведення підсумків самостійної роботи студента. Завдання студента під час захисту роботи – показати глибоке розуміння розглянутої проблеми й гарне володіння матеріалом. Оцінка роботи, яка захищається, залежить від ступеня самостійності і якості її виконання, логіки й наукового рівня аргументації обраної позиції як у роботі, так і при захисті, а також від відповідей на питання викладача. Матеріал захищеної курсової роботи надалі може бути використаний студентом при написанні випускної роботи (дипломного проекту).

Робота має бути виконана і подана на кафедру не пізніше зазначеної в навчальному плані дати.

Підготовка якісної курсової роботи є обов’язковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни «Маркетинг».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!