Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4473 Підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи до захисту та його організація, Соціальна робота

Підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи до захисту та його організація, Соціальна робота

« Назад

Підготовки бакалаврської кваліфікаційної роботи до захисту та його організація

Державна атестація бакалавра передбачає захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, яка є підсумком навчання за напрямом підготовки.

До захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Бакалаврська кваліфікаційна робота подається керівникові для перевірки у строки, визначені у завданні на виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Керівник надає відгук про бакалаврську кваліфікаційну роботу, в якому визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій та висновків; недоліки роботи (за наявності).

Бакалаврська кваліфікаційна робота обов'язково повинна мати відгук (рецензію) зовнішнього рецензента. Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, науковці, викладачі ВНЗ тощо.

Під час рецензування бакалаврської кваліфікаційної роботи рекомендується визначати:

- новизну постановки і розроблення задачі;

- використання наукових методів дослідження;

- обгрунтованість висновків і пропозицій;

- участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики;

- вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у державній екзаменаційній комісії.

Попередній захист бакалаврської кваліфікаційної роботи студент проходить на випусковій кафедрі. Студенти, бакалаврські кваліфікаційні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

Подана до захисту бакалаврська кваліфікаційна робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника, консультанта (за потреби).

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї. Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основи, положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів державної екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівця. Секретар комісії протоколює процедуру захисту. Автор бакалаврської кваліфікаційної роботи має продемонструвати вміння: логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіти навичками узагальнення та формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що досліджується.

Критеріями оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Бакаліврська кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обгрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансфертної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «E», «FХ», «F»); національної системи «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад: за 100-бальною шкалою); комплексної системи оцінювання.

За результатами публічного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи на закритому засіданні, ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!