Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4472 Бакалаврська кваліфікаційна робота, Соціальна робота

Бакалаврська кваліфікаційна робота, Соціальна робота

« Назад

Бакалаврська кваліфікаційна робота

Бакалаврська кваліфікаційна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, завершеним науковим дослідженням, що дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних питань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних посадах за напрямом підготовки 6.130102«Соціальна робота».

Метою виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи є виявлення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання.

Завданнями виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи є:

а) систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань, розвиток навичок самостійного розв’язання типових задач за напрямом «Соціальна робота»;

б) виявлення підготовленості випускників до самостійної роботи за отриманою кваліфікацією, а також їх здатності до самостійної роботи в умовах надання соціальних послуг;

в) контроль, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань та умінь за фахом та використання їх під час вирішення конкретних наукових, управлінських та виробничих задач;

г) розвинення навичок проведення самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження й експериментування під час вирішення проблем і питань, які розробляються у випускній роботі.

Керівником бакалаврської кваліфікаційної роботи призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання.

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об'єкта з метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

Бакалаврська кваліфікаційна робота повинна містити результати власних

теоретичних і прикладних досліджень.

Вимоги до написання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Теми бакалаврських кваліфікаційних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення. Рекомендований обсяг роботи — не менше 60 сторінок машинописного тексту.

Структура бакалаврської кваліфікаційної роботи. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається із:

  • титульної сторінки;

  • завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу;

  • переліку умовних позначень;

  • змісту;

  • вступу;

  • основної частини;

  • висновків;

  • списку використаних джерел;

  • додатків.

Титул є першою сторінкою бакалаврської кваліфікаційної роботи і оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог університету.

Завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу містить мету, об'єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи, календарний графік виконання роботи. Завдання затверджується керівником бакалаврської кваліфікаційної роботи та завідувачем кафедри.

Зміст текстової частини бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Зміст бакалаврської кваліфікаційної роботи визначається її темою і відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

Вступ містить у собі наступні обов’язкові складові:

Актуальність теми, що формулюється у двох частинах – практичній та теоретичній.

Мета бакалаврської кваліфікаційної роботиформулюється студентом виходячи з теми/назви усієї роботи та проблеми дослідження, але не є копією теми чи назви роботи.

Завдання бакалаврської кваліфікаційної роботи розкривають механізм дослідження мети і описуються у дієслівній формі, наприклад, опрацювати наукову літературу і джерела за темою і виявити особливості аналізу обраної проблеми у соціогуманітарних науках;

Об’єкт дослідженняв межах бакалаврської кваліфікаційної роботи формулюється і за критерієм носія проблеми, і за критерієм загальної проблеми.

Предмет дослідження в межах усієї бакалаврської кваліфікаційної роботи формулюється за критерієм більш спеціалізованої проблеми, що безпосередньо підлягає вивченню і конкретизує об’єкт дослідження.

Теоретико-методологічні засади дослідження. Спочатку формулюється теоретична парадигма, яка є основою для цього дослідження, та називаються певна/певні соціальні теорії, в рамках яких аналізується визначена проблема. Потім перелічуються методи, які передбачені для проведення емпіричних досліджень та аналізу отриманих даних; при цьому варто відзначати, що саме досліджувалося за допомогою чи в рамках кожного методу.

Наукова новизна одержаних результатів (зазначається за наявності): що нового зробив студент порівняно з іншими дослідниками цієї проблеми.

Практичне значення одержаних результатів (зазначається за наявності): студент вказує, де, ким і як можуть бути використані результати здійсненого ним дослідження.

Апробація результатів дослідження (зазначається за наявності): виступи студента на конференціях та наукових семінарах з представленням частин чи результатів кваліфікаційної роботи.

Публікації студента на тему бакалаврської кваліфікаційної роботи (перелічуються за наявності).

Структура роботи. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається з вступу, (вказати кількість) розділів, висновків, списку наукової літератури та джерел, що налічує (вказати кількість) позицій, та (вказати кількість) додатків. Зазначити також кількість сторінок основного тексту, яка складається лише з пронумерованих сторінок зі вступом, розділами, висновками.

Розділи. Структурно бакалаврська кваліфікаційна робота може складатися з двох розділів – теоретичного та емпіричного. Водночас, якщо змістовно робота аналізує складне явище чи взаємозв’язок двох категорій/процесів/явищ, то теоретичних розділів може бути два. Емпіричний розділ – це описово-аналітичний розділ, що представляє отримані дані авторського дослідження, їхній аналіз та інтерпретацію.

Пропонуються такі назви розділів:

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми (назва умовна і уточнюється з науковим керівником)

1.1. Огляд літератури за проблемою долідження

1.2. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми та пов’язаних з нею понять і категорій

1.2.1. Проблема та пов’язані з нею поняття і категорії в контексті гуманітарних та соціальних наук (з наголосом на тому, в чому полягає особливість соціального/них підходу/дів назагал)

1.2.2. Особливості інтерпретацій проблеми з точки зору соціальної роботи та пов’язаних з нею понять і категорій

1.3. Моделювання ймовірної взаємодії ключових понять й категорій дослідження та їхня теоретична операціоналізація

Висновки до розділу

Розділ 2. Науково-практичний досвід розвязання досліджуваної проблеми (назва умовна і уточнюється з науковим керівником)

2.1. Прикладні аспекти дослідження проблеми та пов’язаних з нею понять і категорій

2.2. Особливості розв’язання досліджуваної проблеми у вітчизняному і зарубіжному досвіді в контексті науково-практичної соціальної роботи з наголосом на інтеграції теорії і практики соціальної роботи, представленні бачення практичної соціальної роботи в контексті соціальної політики.

Висновки до розділу.

Розділ 3. Аналіз отриманих даних емпіричного дослідження та їхня інтерпретація (назва умовна і уточнюється з науковим керівником).

3.1. Програма емпіричного дослідження

3.2. Описовий (дескриптивний) аналіз отриманих даних

3.3. Інтерпретація результатів дескриптивного аналізу емпіричних даниху контексті сформульованих робочих гіпотез дослідження та відповідно до теоретичної парадигми, обраної в якості основи дослідження.

3.4. Порівняльний аналіз даних тих соціальних досліджень, що були проведені на обрану тему іншими дослідниками, а також даних, одержаних внаслідок здійснення авторського дослідження.

Висновки до розділу.

Загальні висновки до усієї бакалаврської кваліфікаційної роботи у концентрованій формі підсумовують результати, отримані внаслідок теоретичного та емпіричного опрацювання обраної проблеми, а також формулюють скерування на її подальші дослідження.

Вимоги до оформлення бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Першою у бакалаврській кваліфікаційній роботі є титульна сторінка, яка не нумерується.

В анотації, обсяг якої складає до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва магістерської кваліфікаційної роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку, кількість ключових слів 5-7. Анотація подасться українською, російською та однією з іноземних мов (переважно - англійською) і розміщується на окремому аркуші разом з ключовими словами.

Другою за порядком сторінкою є сторінка зі Змістом. Як і перша, вона не нумерується. Її складовими є вступ, назви розділів, висновки, список джерел і наукової літератури та додатки.

Нумерація сторінок. Титульна сторінка та Зміст не нумеруються. Перша сторінка Вступу має номер 3. Всі інші частини роботи нумеруються наскрізно до останньої сторінки загальних Висновків. Сторінки Списку джерел і наукової літератури та Додатків у Змісті та тексті не нумеруються. Нумерація сторінок проставляється внизу посередині сторінки.

Формат тексту. Текст бакалаврської кваліфікаційної роботи має бути набраним 14 кеглем з 1,5 інтервалом, шрифт Times New Roman. Поля: ліве – 3 см, верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.

Оформлення розділів та фрагментів тексту

Розділи

Кожен структурний розділ роботи (вступ, розділи, висновки, список джерел і наукової літератури, додатки) повинен розпочинатися на новій сторінці. Назви частин бакалаврської кваліфікаційної роботи в тексті бажано виділяти жирним шрифтом маленькими літерами (окрім першої). Після назв (розділів чи параграфів) крапка не ставиться. Підрозділи з нової сторінки розпочинати не варто. 

Оформлення таблиць, графіків, рисунків

Якщо в тексті бакалаврської кваліфікаційної роботи або додатках містяться таблиці, графіки, рисунки або інші ілюстративні матеріали, то вони повинні бути оформлені відповідним чином. Зокрема, по-перше, в тексті повинно бути покликання на відповідну таблицю/графік/рисунок тощо. По-друге, кожна таблиця/графік/рисунок повинні бути пронумеровані та підписані (наприклад, таблиця 1. Назва таблиці (стислий опис представлених в таблиці даних), або рис. 1. Назва рисунку (стислий опис того, що зображено). Підписи таблиць розміщують над таблицями – слово Таблиця центрується по правому краю, назва таблиці по центру. Підписи графіків, діаграм та рисунків розташовують під відповідними зображеннями по центру. Під кожною таблицею має бути посилання на джерело із зазначенням сторінки/сторінок. 

Політика захисту інтелектуальної власності

Плагіат – це використання чужих слів, ідей, думок, результатів дослідження без належного покликання на автора. Плагіат є актом інтелектуальної крадіжки. Студентські роботи з ознаками плагіату (списування, відсутністю покликань чи переліку використаної літератури, рефератів з Інтернету тощо) автоматично призведуть до отримання незадовільної оцінки за роботу.

Покликання в тексті на інформацію чи думки, запозичені з інших джерел, є обов’язковими. Покликання оформляються також на будь-які веб-сторінки, ілюстративні матеріали (фотографії, рисунки тощо), статистичні дані чи результати соціологічних досліджень, матеріали з CD/DVD дисків. Якщо у роботі використовуються цитати з індивідуального інтерв’ю чи фокус-групової дискусії, то необхідно вказувати архів, де зберігаються ці матеріали. 

Оформлення додатків

Кожен додаток повинен мати назву. Якщо додатків є декілька, то кожний додаток розпочинається з нової сторінки і має свою назву, наприклад:

Додаток А. Програма соціального дослідження на тему (вказати тему)

Додаток Б. Порівняльні дані

Додаток В. Узагальнені результати опитування/Транскрипти/Таблиці тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!