Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4454 Порядок видачі завдання на курсову роботу, Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

Порядок видачі завдання на курсову роботу, Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

« Назад

3. Порядок видачі завдання на курсову роботу

Завдання на курсову роботу видають індивідуально з урахуванням цінової кон’юнктури на світових ринках станом на кінець попереднього календарного року. Допустима ситуація, коли студент оперує не статичними показниками, а їх інтервалами, про що роблять помітку у графі 12 «додаткові умови» (додаток Б). В окремих випадках курсова робота може виконуватись комплексно кількома студентами (не більше трьох). У цьому випадку кожен з учасників оформляє окрему пояснювальну записку з деталізованим описом окремих підрозділів роботи. 

4. Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної записки на листах формату А4 (обсяг до 30 арк.). Титульний лист на звичайному папері, скріплення степлером або прошиванням (папки і біндери не використовувати (!)).

Текст формується у комп’ютерному варіанті. При нумерації слід використовувати тільки арабські цифри. Текст заповнюється на одному боці листка білого паперу формату А-4. Шрифт Times New Roman, кегль 12-14, інтервал 1. На кожному аркуші повинні бути поля: ліворуч та знизу та зверху - 20 мм, праворуч - 10 мм. Кожну сторінку основного тексту нумерують. Нумерація має бути наскрізною.

Текст розділів може поділятися на параграфи, пункти тощо. Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами у межах всієї роботи. "Зміст", "Вступ", "Висновки" не нумерувати

Цифровий та деякий інший матеріал доцільно оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця має мати змістовний заголовок, який розміщується під словом "Таблиця" з її номером. Графу "№ з.п." у таблицю включати не потрібно, (крім випадків, коли на строку таблиці є посилання у тексті).

Пояснення позначень символів приводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення слід давати з нового рядка, починаючи зі слова "де", дві крапки після нього не ставлять. Розмірність одного і того ж параметру в межах роботи має бути однаковою. Формули нумеруються в межах розділу арабськими цифрами.

До списку літератури включають усі використані джерела (в тому числі електронні), які розташовуються у порядку появи посилань у тексті роботи або за алфавітом. Список використаних джерел формується відповідно до держаних стандартів. Кількість опрацьованих джерел не може бути менше 20.

При посиланні у тексті на джерела документальної інформації слід приводити порядковий номер за списком літератури, який розміщується у квадратних дужках, з приведенням використаних сторінок, наприклад [17, с.20-252].

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті друкується (вписується) слово "Додаток". Кожний додаток повинен мати технічний заголовок. Якщо в роботі є більше одного додатку, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б".

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!