Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4453 Розділ 4 на тему Розрахунок економічної ефективності міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної чи медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

Розділ 4 на тему Розрахунок економічної ефективності міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної чи медіа-комунікаційної діяльності, НУ ЛП

« Назад

Розділ 4 на тему Розрахунок економічної ефективності міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної чи медіа-комунікаційної діяльності

У цьому розділі здійснюється розрахунок основних показників економічної ефективності міжнародної діяльності підприємства. Базою для розрахунків слугує завдання на курсову роботу та дані підприємства, отримані з балансу (форма №1 – див. додаток В) та звіту про фінансові результати (форма №2 – див. додаток Д). Студент самостійно обирає підприємство відповідного до об’єкта міжнародної економічної діяльності профілю, отримує дані за будь-який календарний рік та заповнює додатки В і Д. Показники, обов’язкові до розрахунку (табл. 4.1) можуть доповнюватися згідно специфіки курсової роботи.

Таблиця 4.1

Перелік показників оцінювання економічної ефективності міжнародної діяльності підприємства

Показники

Алгоритм розрахунку

Примітки

І. Показники, що характеризують окрему міжнародну економічну операцію чи проект

Економічний ефект

Доходи – витрати

з урахуванням інфляції, діапазону зміни валютних курсів, терміну реалізації проекту та вартості запозичень (у формі табл. 4.2)

Економічна ефективність

Доходи / витрати

Валютна ефективність експорту

Доходи (у валюті) / витрати (у грн.)

Валютна ефективність імпорту

Доходи (у грн.) / витрати (у валюті)

Термін окупності капіталовкладень

Обсяг капітальних вкладень (у грн.) / економічний ефект.

Якщо дохід розподілено рівномірно за роками, то термін окупності визначається так: ІС/РП, де ІС - величина вихідних інвестицій, тис. грн., РП - середньорічний розмір прибутку

Чиста приведена вартість

 

 

 Pk – прогнозування доходів за роками, тис. грн; r – дисконтна ставка; IC – величина вихідних інвестицій, тис. грн.

Внутрішня норма рентабельності

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності використовується формула:

 

 

 r1 – значення табульованого коефіцієнта дисконтування, за якого f(r1)> 0 (f(r1)< 0);

r2 значення табульованого коефіцієнта дисконтування, за якого f(r2)< 0) (f(r2)>0); r1 – значення табульованого коефіцієнта дисконтування, які мінімізують позитивне значення показника NPV, тобто f(r1)=min { f(r1)>0}; r2 – значення табульованого коефіцієнта дисконтування, які максимізують позитивне значення показника NPV, тобто f(r2)=max { f(r2)< 0}.

Розрахунок здійснюється з використанням програного забезпечення Microsoft Office (Microsoft Excel)

ІІ. Показники, що характеризують ефективність роботи підприємства в умовах міжнародної діяльності

Зміна доходу

Зміна доходу внаслідок реалізації інноваційного проекту / Дохід у базовому періоді

Зміна доходу внаслідок реалізації інноваційного проекту = дохід підприємства з врахуванням реалізації проекту – дохід підприємства до реалізації проекту

Зміна витрат

Зміна витрат внаслідок реалізації інноваційного проекту / Витрати у базовому періоді

Зміна витрат внаслідок реалізації інноваційного проекту = витрати підприємства з врахуванням реалізації проекту – витрати підприємства до реалізації проекту

Економія на умовно-постійних витратах (ЕУПВ)

, деУПВ - абсолютна величина умовно-постійних витрат відповідно у фактичному (звітному, завершеному), тис. грн.  – відсоткова величина зміни (збільшення) обсягу реалізації (шт.) або зміни доходу (грн.) у плановому (майбутньому) періоді порівняно з фактичним (звітним, завершеним).

УПВ розраховується як добуток величини повної собівартості продукції (тис. грн.) у фактичному (звітному, завершеному) періоді (році) і відсотку умовно-постійних витрати в структурі повної собівартості

Зміна собівартості з урахуванням економії на УПВ

Витрати на реалізацію інноваційного проекту (грн.) – економія на умовно-постійних витратах (грн.)

 

Зміна рентабельності реалізованої продукції (послуг)

Різниця між значеннями показників після та до реалізації інноваційного проекту

Рентабельність реалізованої продукції = Чистий прибуток / Чистий дохід від реалізації продукції

Зміна рентабельності підприємства

Рентабельність підприємства = Чистий прибуток / Собівартість реалізації продукції

Зміна рентабельності активів

Рентабельність активів = Чистий прибуток / Активи на дату розрахунку

Зміна рентабельності власного капіталу

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Власний капітал на дату розрахунку1

Зміна поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні засоби - Запаси) / Поточні зобов’язання

Зміна показників оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості та запасів

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Чистий дохід від реалізації / Кредиторська заборгованість на дату розрахунку1

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Чистий дохід від реалізації / Дебіторська заборгованість на дату розрахунку1

Зміна показників оновлення основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів = Введення основних засобів у звітному періоді / Первісна вартість основних засобів на кін. звітного періоду

Коефіцієнт вибуття основних засобів = Списання та вибуття основних засобів у звітному періоді / Первісна вартість основних засобів на поч. звітного періоду

Зміна фондоємності та фондовіддачі

Фондовіддача = Чистий дохід від реалізації продукції Первісна вартість основних засобів на дату розрахунку1

Зміна капіталомісткості та капіталовіддачі

Капіталовіддача = обсяг виробленої за певний час продукції у грошовому вираженні до величини власного капіталу

1Примітка. Можна використовувати також середньорічне значення показника. Однак, з метою оптимізації розрахунків перевага надається значенню на дату розрахунку. 

При виконання економічних обґрунтувань важливо провести порівняння заданого доступного обсягу інвестицій (п. 5 завдання до виконання курсової роботи) та планової рентабельності (п. 6 завдання до виконання курсової роботи) із розрахованими та визначити потенційні причини відхилень.

На основі зібраних та розрахованих даних щодо кон’юнктури ринку заданих товарів (послуг) та витрат на міжнародну економічну діяльність, пов’язану з ними, розраховуються основні показники ефективності міжнародних економічних операцій. Розрахунок здійснюється з врахуванням заданих умов поставки та платежу. Крім того, слід врахувати ймовірну інфляцію та зміни валютного курсу.

Для імпорту вплив інфляції розраховується шляхом дисконтування прогнозованих грошових потоків по місяцях за умови рівномірного продажу продукції протягом заданого терміну реалізації. Наприклад, заплановано продати імпортний товар на території України на суму 1 млн. грн. протягом 4 місяців при прогнозі інфляції в середньому 1,5% на місяць. Якщо надходження рівномірні, то реальний виторг складе не 1 млн. грн., а 

Такий розрахунок чинний за умови оплати в кінці кожного місяця. Однак специфіка імпортного товару може диктувати інші умови розрахунку. В такому випадку розрахунок слід модифікувати, попередньо обґрунтувавши доцільність такого коректування.

У випадку здійснення експортної операції вплив інфляції здійснюється одноразово за період між здійсненням витрат на виробництво експортного товару та отриманням оплати за нього. Результати розрахунку економічної ефективності міжнародної економічної операції доцільно представити у формі табл. 4.2. 

Таблиця 4.2

Результати розрахунку економічної ефективності міжнародної економічної операції

Тип розрахунку

Назви показників

Примітки

Економічний ефект, грн.

Економічна ефективність

Валютна ефективність

Номінальне значення

 

 

 

 

З врахуванням інфляції

 

 

 

 

З врахуванням умов розрахунку (аванс, кредит тощо)

 

 

 

 

З врахуванням зміни курсу гривні в бік збільшення

 

 

 

 

З врахуванням зміни курсу гривні в бік зменшення

 

 

 

 

Дані, які не зафіксовані у завданні, студент вибирає самостійно, виходячи зі встановленої на даний момент міжнародної практики здійснення відповідних операцій.

У висновках до курсової роботи студент викладає основні результати, аргументує можливі шляхи удосконалення проведення окремих міжнародних економічних операцій (проектів), перспективи України у міжнародній торгівлі товарами (послугами) даної групи.

Список інформаційних джерел є завершальною частиною роботи, повинен включати праці вітчизняних і зарубіжних авторів, релевантні електронні і довідкові ресурси та бути впорядкованим відповідно до вимог бібліографії (щонайменше 20 в порядку посилання на наукове джерело в тексті курсової роботи або в алфавітному порядку).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!