Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4433 Порядок і засоби поточного та підсумкового контролю, Основи охорони праці

Порядок і засоби поточного та підсумкового контролю, Основи охорони праці

« Назад

Порядок і засоби поточного та підсумкового контролю

Згідно з чинним «Положенням про організацію навчального процесу в Київському Державному Економічному університеті» (Київ, КДЕУ, 1994) семестровий контроль у формі заліку з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» здійснюється з урахуванням результатів поточної успішності студентів та якості реферату.

З цією метою програмний матеріал дисципліни поділяється на два модулі (блоки). Перший модуль охопляє 1—5 теми навчальної програми, другий 6—9 теми.

Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля звершується обов’язковим поточним контролем у формі письмової контрольної роботи.

Контрольна робота складається з чотирьох завдань: три завдання з теорії та задача.

Виконання кожного завдання оцінюється за трирівневою шкалою: 10, 5, 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може дорівнювати 40 балам.

Студент, який з поважних причин не з’явився на перший поточний контроль, допускається до виконання відповідного контрольного завдання під час другого поточного контролю, тобто виконує контрольні завдання за першим і другим модулем в один день з письмового дозволу декана факультету.

Студент, який з поважних причин не з’явився на другий поточ­ний контроль, може бути допущений до виконання відповідного контрольного завдання в індивідуальному порядку лише за наказом ректора.

Робота з літературними джерелами контролюється за допомогою реферату (тематика рефератів дана в Навчально-методичному по­сібнику для самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці»).

Реферат оцінюється за критеріями:

— логічності плану;

— повноти і глибини розкриття теми;

— наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки тощо);

— кількості використаних джерел;

— відображення практичного досвіду роботи організацій;

— оформлення.

Шкала оцінок реферату — 0, 5, 10, 20 балів.

Якщо студент за підсумками двох поточних контролів і реферату набрав 50 і більше балів, йому виставляється оцінка «зараховано». Відповідно оцінка «незараховано» виставляється, якщо студент набрав лише 50 балів.

Приклад завдання для першого контролю:

1. Назвіть завдання й мету управління умовами праці.

2. Розкрийте суть поняття «виробничі шкідливості».

3. Які соціально-економічні наслідки травматизму? Задача.

На робочому місці на робітника протягом зміни впливають такі елементи умов праці:

Елементи умов праці

Фактичне значення

Норма

Токсичні речовини мг/м3

9

3

Шум дБ

65

60

Температура °С

29

20

Робоча поза в нахиленому положенні до 50% тривалості зміни

 

 

Визначити категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови.

Приклад завдання для другого поточного контролю:

1. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

2. Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

3. Стандарти з безпеки праці підприємств та їх класифікація.

Задача.

Розрахувати економічний ефект, одержаний внаслідок знижен­ня плинності кадрів, пов’язаної з умовами праці. Вихідні дані:

1. Плинність кадрів, чол. — 15

2. Коефіцієнт плинності кадрів торік — 0,31
у поточному році — 0,28

3. Коефіцієнт плинності кадрів,

пов’язаний з умовами праці

в поточному році — 0,07

4. Продуктивність праці

у поточному році, тис. грн. — 70,8

Критерії оцінювання знань студентів під час поточного контролю:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент дав безпомилкову і глибоку відповідь на поставлене запитання, показав високий рівень знань відповідних літературних джерел, висловлював власні судження щодо окремих теоретичних проблем. Правильно розв’язав задачу.

5 балів

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел.

0 балів

Нульову оцінку студент одержує за умови, якщо дав на більшість поставлених запитань неправильну чи неповну відповідь та помилявся у використанні понятійного апарата, не мав знань літературних джерел, не розв’язав задачу чи взагалі нічого не відповів.

Примітка: в разі використання літературних джерел, підказок студент вилучається з аудиторії та одержує нульову оцінку.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. Законодавчі та інші нормативні акти про охорону праці

 1. Конституція України. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради, 1996.

 2. Кодекс законів про працю України. — К., 1997.

 3. Закон України «Про охорону праці». — Постанова Верховної Ради України від 14 жовтня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К, 1995. — С. 3—29.

 4. Закон України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України». — Постанова Верховної Ради України від 15 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 31—41.

 5. Закон України «Про підприємства в Україні».

 6. Закон України «Про пожежну безпеку».

 7. Закон України «Про колективні договори і угоди» / Голос України. — 1993. — 15 липня.

 8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» — Журнал «Охорона праці». — 1999. —

  № 11.

 9. Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

 10. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 45—46.

 11. Типове положення про службу охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 48—66.

 12. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 68—71.

 13. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 73—77.

 14. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. — К., 1998.

 15. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 145—157.

 16. Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 208—212.

 17. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. — Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 226—231.

 18. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. — Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 195—202.

 19. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 64—68.

 20. Список важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 71—166.

 21. Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 33—60.

 22. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. — Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 3. — К., 1995. — С. 4—31.

 23. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 1. — К., 1995. — С. 239—250.

 24. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. — Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. / Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). — Т. 2. — К., 1995. — С. 33—52.

 25. Закон України «Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу». — Постанова Верховної Ради України від 7 лютого 1997 р. / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 14. — С. 211—240.

 26. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. — № 104273. — Утв. Минздравохранения СССР.

 27. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. — СН245-71. — Утв. Минздравохранения СССР.

 28. ГОСТ 120.003-74 «ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 29. ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

 30. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

 31. ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

 32. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

 33. ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

 34. ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

 35. ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация».

 36. ГОСТ 12.1.036-81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях».

 37. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

 38. ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

 39. ДСТУ 2156-93 «ССБП. Безпечність промислових підприємств. Терміни і визначення».

 40. ДСТУ 2272-93 «ССБП. Пожежна безпека. Терміни і визначення».

 41. ДСТУ 2293-93 «ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення».

 42. ДСТУ 2300-93 «ССБП. Вібрація. Терміни та визначення».

 43. ДСТУ 2325-93 «ССБП. Шум. Терміни та визначення».

 44. Безопасность. Учебное пособие. — М., 1995.

 45. Бурдіян Г., Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона. — К., 1993.

 46. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. Э. А. Арус­тамова. — М.: Маркетинг, 1999.

 47. Васильчук М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.

 48. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высшая школа, 1985.

 49. Жидецький ВЦ., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999.

 50. Керб ЛП. Производственная санитария и охрана труда. — К., 1985.

 51. Количественные оценки тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации. — М.: Экономика, 1988.

 52. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. — К., 2000.

 53. Купчик МП., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф. та ін. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000.

 54. Кутиркін АМ., Лук’янченко Н. Д. Економіка охорони праці. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1996.

 55. Методические рекомендации по комплексной оценке социально-эконо­мической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. — М., 1985.

 56. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів поліпшення умов і охорони праці. — К.: Основа, 1999.

 57. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

 58. Осокин В. В., Сорока И. В. Охрана труда в торговле. — Донецк, 1998.

 59. Рыбалко ВИ. Ответы на вопросы по охране труда и производственной среды. — Донецк, Донбас, 1990.

 60. Рекомендации о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах. МБТ. — Женева, 1991.

 61. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. — К.: Техника, 1991.

 62. Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л. А. Муравья. — М.: Юнити, 2000.

 63. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Мели­кьяна, Р. П. Колосовой. — М.: изд-во МГУ, 1996.

 64. Економічна енциклопедія. — К.: Академія, 2000.

* Витяг з Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6.02.95 р. № 12).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!