Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4427 Програма дисципліни Основи охорони праці

Програма дисципліни Основи охорони праці

« Назад

Програма дисципліни Основи охорони праці

 

1.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ


з/п

Тема

Очна форма

Заочна
форма

лекції

семінар/
практика

лекції

1

Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу

1

 

1

2

Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування

2

2

2

3

Виробничі шкідливості, методи захисту людини від їх негативного впливу

1

 

1

4

Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму

2

2

1

5

Основи техніки безпеки

самостійно

6

Правове і нормативне регулювання охорони праці

самостійно

7

Державне управління охороною праці в Україні

2

 

1

8

Організація охорони праці на виробництві

2

2

1

9

Економічні аспекти охорони праці

2

2

1

Усього годин

12

8

8

1.2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці»

Фактори виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу. Комплексна оцінка чинників виробничого середовища та їхнього впливу на здоров’я і працездатність людини.

Предмет, місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіки. Взаємозв’язки курсу з суміжними дисциплінами. Завдання та структура курсу.

Тема 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування

Умови праці як соціально-економічна категорія. Управління умо­вами праці.

Класифікація чинників, які впливають на формування умов праці. Елементи умов праці. Оптимальні, шкідливі і небезпечні умови праці.

Санітарні норми, їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні виробничих факторів (ГДР). Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі. Допустимий рівень виробничих чинників.

Застосування санітарних норм для аналізу та поліпшення умов праці. Визначення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією. Обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії залежно від рівня умов праці.

Пільги та компенсації працівникам залежно від умов праці.

Тема 3. Виробничі шкідливості, методи захисту людини від їх негативного впливу

Визначення і класифікація виробничих шкідливостей.

Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини. Промисловий пил, шкідливі хімічні речовини та їх вплив на людину. Шум, вібрація, інфразвук, ультразвук, електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на здоров’я людини. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих чинників на ефективність праці робітників. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливого виробництва.

Тема 4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму

Виробничі травми та профзахворювання. Основні причини їх виникнення, показники для оцінки. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Моделювання виробничих ситуацій при розслідуванні причин нещасного випадку. Методи аналізу визначення матеріальних наслідків травматизму та профзахворювань. Основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності».

Тема 5. Основи техніки безпеки

Поняття і завдання техніки безпеки. Технічний прогрес та безпека праці. Вплив санітарно-гігієнічних факторів виробництва на безпеку праці. Загальні умови безпеки виробничих процесів. Основні вимоги безпеки до виробничого устаткування.

Система стандартів безпеки праці (ССБП ДСТУ).

Аналіз стану безпеки праці на робочих місцях.

Відповідність технологічного процесу, будівель, споруд і обладнання до проектів, нормативно-технічної документації, характеру і обсягу робіт, що виконуються, та оптимальних технологічних режимів.

Оцінка технологічної оснащеності робочого місця (наявність технологічної оснастки, інструменту, контрольно-вимірювальних приладів, підйомно-транспортних засобів та вимоги до їх технічного стану).

Відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструментів до вимог стандартів безпеки та норм охорони праці.

Пожежна безпека.

Система захисту працівника на виробництві. Забезпеченість робітників спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до стандартів безпеки праці і встановлених санітарних норм. Професійний добір працівників.

Тема 6. Правове і нормативне регулювання охорони праці

Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.

Стандартизація і нормативно-технічна документація з питань охорони праці.

Особливості охорони праці жінок і молоді.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні

Суть, завдання та функції управління охороною праці.

Органи державного управління охороною праці та їх повноваження.

Профспілковий, громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

Регулювання питань охорони праці на державному та галузевому рівнях — шляхом укладання тарифних угод.

Організація наукових досліджень та прогнозування умов праці. Фінансування охорони праці. Організація контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

Тема 8. Організація охорони праці на виробництві

Суть й основні завдання охорони праці на виробництві. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та обов’язки. Організація громадського контролю за станом охорони праці. Колективний договір підприємства та його значення для охорони праці. Аналіз і оцінка стану охорони праці. Планування та організація виконання заходів з охорони праці. Номенклатурні заходи щодо охорони праці. Комплексний план поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів.

Тема 9. Економічні аспекти охорони праці

Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання.

Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці.

Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!