Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4421 Особливості контролю знань студентів заочної форми навчання, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Особливості контролю знань студентів заочної форми навчання, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

8. Особливості контролю знань студентів заочної форми навчання

8.1.Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

— систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (у тому числі виконання модульних (контрольних) робіт);

— виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період (у тому числі з використанням дистанційних технологій) і захист таких завдань.

8.2. Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період повинні мати активізуючий і творчий характер, стимулювати до пошуків і прийняття самостійних рішень, навчати студентів працювати самостійно і спрямовувати їх до розвитку навичок самоосвіти.

8.3. Індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання повинні оновлюватись щорічно до початку нового навчального року і розроблятися у достатній кількості, необхідній для уникнення повторів навчальних завдань.

8.4. Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Такі завдання включаються до Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни) для бакалаврського рівня підготовки та Навчально-методичних матеріалів з наук (дисциплін) магістерських комплексів, розміщуються на сайті університету або видаються безпосередньо студентам.

8.5. У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні консультації з наук (дисциплін) за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення Дня заочника.

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри та розклад проведення Дня заочника доводяться до відома студентів на початку кожного навчального семестру.

8.6. Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи з наук (дисциплін) студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

8.7. Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

8.8. Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність складає 50 балів і за екзамен — 50 балів, а по дисциплінам, формою підсумкового контролю яких є залік — 100 балів.

8.9. Поточний контроль для студентів заочної форми навчання передбачає: 

а) під час сесії:

- бали за систематичну і активну роботу на контактних заняттях не більше 25 балів при підсумковому контролі у формі екзамену та 50 балів — при підсумковому контролі у формі заліку;

- бали за виконання модульних (контрольних) робіт не більше 10 балів при підсумковому контролі у формі екзамену та 15 балів — при підсумковому контролі у формі заліку.

б) в міжсесійний період:

- бали за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань(в тому числі з використанням дистанційних технологій)не більше 20 балів при підсумковому контролі у формі екзамену та 40при підсумковому контролі у формі заліку;

- за виконання індивідуальних робіт за вибором (за одне завдання) не більше 5 балів при підсумковому контролі у формі екзамену та 10 при підсумковому контролі у формі заліку.

Конкретна диференціація балів за систематичну і активну роботу за видами робіт на контактних заняттях під час сесії та за виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період визначається кафедрою.

8.10. Оцінки за індивідуальні завдання (контрольну роботу), які виконуються студентом у міжсесійний період, складається з балів за виконання завдання та його захист.

Більшу частину загальної оцінки за виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт) у міжсесійний період становить його захист      .

 

Карта самостійної роботи студента

з науки «МАРКЕТИНГ»

для студентів напряму підготовки (спеціальності) 6507 «Маркетинг»

 шифр повна назва

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Занят

тя

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 5 семестр

1.

 

Тема 1.Формування теорії маркетингу

Установча міні-лекція (конспект)

1

2.

Тема 2.Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами

Тема 3.Еволюція економічної теорії – як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу (самостійне опрацювання)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

3.

Тема 4.Концепції маркетингу

Міні лекція, тестовий контроль знань

2

4.

Тема 5.Основні категорії маркетингу

Міні-лекція (конспект)

1

5.

Тема 6.Комплекс маркетингу

Тема 7.Маркетингове середовище (самостійне опрацювання).

 

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

Міні-семінар – дискусія

1

6.

Тема 8.Види маркетингу та їх характеристики. (самостійне опрацювання).

Міні-семінар – дискусія

1

7.

 

Тема 9. Сучасні тенденції маркетингу

Тема 10 . Індивідуальний маркетинг

 

Міні-лекція (конспект)

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

8.

 

Тема 11. Інтерактивний маркетинг (самостійне опрацювання)

Тема 12. Екологічний маркетинг (самостійне опрацювання)

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

9.

 

Тема 13. Етичний маркетинг (самостійне опрацювання

Міні-семінар – «мозковий штурм»

1

 

15

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

  

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова )

20.03.2014р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова )

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 6 семестр

1.

 

Тема 14.Маркетингові дослідження

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

2.

Тема 14Маркетингові дослідження

Тема15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

 

1

3.

Тема15. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики

Міні лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

 1

4.

Тема 16. Засади маркетингового ціноутворення.

Міні-семінар – розгорнута бесіда

 

1

Тестовий контроль знань

2

5.

Тема 17.Теорія маркетингових комунікацій

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

6.

Тема 17. Теорія маркетингових комунікацій

 

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

Міні-семінар – дискусія

1

7.

Тема 18. Теорія маркетингової політики розподілення

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

 

15

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

  

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова )

01.10.2014р.

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова )

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!