Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4418 Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань, Маркетинг, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни “Маркетинг” здійснюється на основі результатів поточного рівня знань.

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником та асистентом курсу. Структура поточного контролю враховує особливості денної та заочної форм навчання. Успішне виконання студентом завдань поточного контролю є обов’язковою умовою для участі в підсумковому контролі. Оцінювання знань студен­тів з дисципліни «Маркетинг» здійснюється на основі результатів курсової роботи, результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).

Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форм навчання

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 50 балів за кожний семестр.

Бал допуску до іспиту розраховується як середній-арифметичний бал за обидва семестри.

Поточний контроль здійснюється в трьох формах:

- 1. Контроль системності та активності студентів на семінарських і практичних заняттях з програмним матеріалом дисципліни (виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, семінар-розвязання проблемних завдань, робота в малих групах, експрес-опитування (протягом 10-15 хв.); опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, вирішення завдань курсу, презентації та ін.).

В залежності від виду семінарського заняття згідно з карточкою самостійної роботи оцінювання здійснюється за шкалою: 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

-2. Виконання модульних завдань.

Модульний контроль здійснюється письмово за окремими частинами дисципліни. Приклади завдань наведені в «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг»

Модулі формуються на основі переліку питань курсу і оцінюються від 0 до 4 балів за кожний.

Завдання кожного модулю виконуються після вивчення відповідних тем, включених до складу модулю.

Модуль №1 включає тестові питання.

Тестові питання оцінюється у відсотковому відношенні:

0 балів – 0-49, 1 бал-50-59, 2 бали- 60-69, 3 бали- 70-89, 4 бали - 90-100.

Модуль №2 проводиться у вигляді вирішення ситуаційної вправи.

Приклади завдань наведені в «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг».

Оцінка «0 балів» ставиться за умови, коли студент при виконанні практичного ситуаційного завдання дав неповну відповідь в детальних виразах, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не дав ніякої відповіді. «1 бал» - робота представлена теоретично; ситуація розкрита поверхнево; відсутні пояснення, щодо розуміння проблеми. «2 бали» - ситуаційне завдання виконано поверхнево; виявлені недоліки в поясненні до розрахунків сучасного бачення ситуації на обраному ринку. «3 бали» -ситуаційне завдання виконано в поєднанні теоретичних і практичних знань; зробленні відповідні висновки і пропозиції на загальних засадах. «4 бали» - робота представлена в повному обсязі, зроблена оцінка і висновки.

3. Оцінюваня індивідуальних завдань:

Протягом семестру студент може виконати на більше 2 індивідуальних завдань. Тематика індивідуального завдання узгоджується з викладачем курсу.

Кожне завдання оцінюється від 0 до 5балів.

«1 бал» отримує робота, що має принципові помилки у виконанні передбаченого програмою учбового завдання, 60% матеріалу запозичено з інших джерел без посилань.

«2 бали» - робота має принципові помилки у виконанні передбаченого програмою учбового завдання.

«3 бали» - містить тільки базові положення, відсутні власні висновки

«4 бали» - робота, зміст якої свідчить про знання навчально-програмного матеріалу, містить узагальнення основної та додаткової літератури, власні висновки.

«5 балів» - робота базується на опрацюванні основної та додаткової літератури, розумінні взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, узагальнені думки авторів літератури, містить власну точку зору та інноваційні ідеї.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!